İnsansız bir Hava Aracı Kanadının Aeroelastik Analizi

2008-05-15
Umut, Susuz
Yaman, Yavuz
Muvaffak, Hasan
Bu çalı ş mada bir İ nsansız Hava Aracının ( İ HA) kanadı MSC ® NASTRAN/ Aeroelasticity 1 paketi kullanılarak aeroelastik açıdan incelenmi ş tir. Kanadın çırpınma hızları ve ıraksama hızları farklı ko ş ullar için hesaplanmı ş ve sunulmu ş tur. Bunun yanı sıra iki farklı kanat modeli üzerinde yapılan analizlerle kesit boyunca düzgün daralmanın çırpınma hızı üzerindeki etkisi de incelenmi ş ve daralmanın sonucu olarak ortaya çıkan direngenlik artı ş ının çırpınma hızını da arttırdı ğ ı görülmü ş tür
HaSeM'08, Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu, 15 - 16 Mayıs 2008

Suggestions

İnsansız araçlarla düzlemsel olmayan alanların taranması
Semiz, Fatih (null; 2011-10-01)
Günümüzde insansız araçlarla alan taraması, yani bir alanın tümünün veya bir kısmınıninsansız araçlarla en az efor ile dolaşılması, alan taramasına duyulan ihtiyaç ve insansızaraçların kullanımının artmasıyla beraber hızla önem kazanmaktadır. İnsansız araçlarlaalan taramasının, İHA'lar (İnsansız Hava Araçları) ile bir alanda keşif yapmaktanrobotlar ile mayınlı arazilerin mayınlardan arındırılmasına, büyük alışverişmerkezlerinde yerlerin robotlarla temizlenmesinden büyük arazilerde çim biçmeyekadar pek çok u...
İnsanız Hava Aracı (İHA) Görüntüleri ile Ortogörüntü Üretiminde Yükseklik ve Kamera Açısının Doğruluğa Etkisinin Araştırılması
Öztürk, Ozan; Bilgilioğlu, Burhan Baha ; Çelik, Mehmet Furkan ; Bilgilioğlu, Süleyman Sefa ; Uluğ, Raşit (2017-12-01)
İnsansız Hava Araçları (İHA) otomatik veya yarı otomatik uçuş prensibine sahip başlangıçta askeri amaçlar için kullanılan motorlu veya motorsuz hava araçlarıdır. Son yıllarda meydana gelen gelişmelerle birlikte İHA’lar, afet yönetimi ve planlama, ormancılık, fotogrametrik değerlendirme, yol ve nehir gözlemleri, arazilerin üç boyutlu (3B) modellerinin üretilmesi gibi birçok ticari ve akademik çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. İHA’lara digital kameralarının entegre edilmesi yüksek çözünürl...
İnsansız sualtı araçları için yol planlama ve sualtı optik görüntülerin akustik görüntüleme desteği ile iyileştirilmesi
Kartal, Karadeniz Seda; Leblebicioğlu, Mehmet Kemal; Saç, Hakan; Akar, Gözde; Shabanı, Raha; Halıcı, Uğur(2015)
Bu proje, bir sualtı aracının doğrusal olmayan modelini, otopilot, güdüm, yer tespiti ve sistem tanımlama çalışmalarını içermektedir. Sonar ve optik kamera görüntülerinin birleştirilerek optik kamera görüntülerinin iyileştirilmesi konusunda da çalışmalar yapılmıştır. Aracın matematiksel modeli kesin olarak bilinmeyen hidrodinamik parametreleri içermektedir. Bu parametreleri belirlemek için havuz testleri yapılmıştır. İlk olarak 6 serbestlik derecesindeki doğrusal olmayan matematiksel m...
İnsansız Hava Araçları Koordinasyonunda Beyin İşlevlerinin İzlenmesi
Ayaz, Hasan; İzzetoğlu, Kurtuluş; Çakır, Murat Perit; Curtin, Adrian; Harrison, John; İzzetoğlu, Meltem; Shewokis, Patricia; Onaral, Banu (2012-04-18)
İnsansız Hava Araçları (İHA) gibi ileri ve karmaşık arayüzlerin olduğu sistemlerde, operatörlerin bilişsel yüklerinin ve durumsal farkındalıklarının izlenmesi, sistem güvenliği ve verimliliğin sağlanmasında doğrudan ilişkilidir. İş ve bilişsel yükün izlenmesinde operatörlerin salt fizyolojik işaretleri, davranışsal performans değerlendirmesi ve öznel raporlama güvenilir olmamakla beraber, zihinsel çabayla direk bağıntı hassasiyetine sahip değildir. Drexel Üniversitesi Optik Beyin Görüntüleme Grubu olarak ge...
İnsansız Sualtı Aracının ROS Kullanılarak Gazebo Simülatöründe Kontrolü
Sızlayan, Seyit Yiğit; Ege, Emre; Ankaralı, Mustafa Mert (USMOS 2017; 2017-11-23)
Bu çalışmada, robot işletim sistemi(ROS), Gazebo robot simülatörü ve UUV su altı simülasyon paketi vasıtasıyla hazırlanmış bir sualtı aracı simülasyon modelinin, yine robot işletim sistemi vasıtasıyla derinlik kontrolü yapılmıştır. Robot işletim sistemi, simülasyon ve su altı paketi hakkında bilgi verilmiş ve nasıl çalıştıkları açıklanmıştır. Kontrolcünün farklı kazançlar ile verdiği tepkiler analiz edilmiş, simülasyonun gerçek hayata uyarlanabilmesi tartışılmıştır.
Citation Formats
S. Umut, Y. Yaman, and H. Muvaffak, “İnsansız bir Hava Aracı Kanadının Aeroelastik Analizi,” Kayseri, Türkiye, 2008, p. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80802.