Türkiye’de Hane Halkı Yapıları ve Evlilik Pratiklerinde İkili Resim: Geleneklerin Yanı Sıra Değişimin Yansımaları

2017-12-01
Çalışmada, Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2006, 2011 (TAYA) ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Evlenme ve Boşanma İstatistikleri (2002-2016 yılları arası) ilgili istatistik verilerini temel alarak, Türkiye’de ailenin (ebeveynler ve kardeşler) eşlerin evlilik pratikleri ve aile yapılarındaki rolü incelenmektedir. Ülkemizin demografik yapısına ilişkin ciddi bir akademik yazın birikimi bulunmaktadır. Bu yazında Türkiye’nin bazı il ve bölgelerinin Batı ülkelerinde gözlenen demografik dönüşüm süreçlerini izlediği ancak diğer il ve bölgelerde dönüşümün yavaş olduğu ya da dönüşüme direnç gözlendiği belirtilmektedir. Bu saptamalar daha çok ilk evlilik yaşı ve doğurganlık göstergelerinin analizine dayanmaktadır. Biz bu çalışmada, diğerlerinden farklı olarak, geleneğin ve değişimin evlilik örüntüleri ve aile yapılarına yansımalarını tartışmaktayız. Bu tartışma kapsamında, Türkiye’de bölge, eğitim ve sosyo-ekonomik statüye (SES) bağlı olarak evlilik örüntüleri (evliliğin nasıl kurulduğu, ilk evlilik yaşı, evlilik kararının kimler tarafından alındığı, eşten beklentiler, evlenilecek kişiyle tanışılan sosyal çevre gibi) incelenmektedir. Çalışmanın temel bulgusu, ülkemizde evlilik örüntüleri açısından eğitim, SES ve bölgeye dayanan ikili bir yapının mevcut olduğudur.
Nüfusbilim Dergisi

Suggestions

Türkiye Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Ağının Değerlendirilmesi
Akçomak, İbrahim Semih; Aydınoğlu, Arsev Umur; Kaygan, Harun(2018-12-31)
STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı, bilim ve teknoloji çalışmaları alanında araştırma yapanları bir araya getirmeyi amaçlayan bir platform olarak 2017 yılında kuruldu. Ekim ayında gerçekleşen iki günlük kuruluş toplantısı ve çalıştay tıptan mühendisliğe, temel bilimlerden tasarıma kadar pek çok farklı disipliner alan içinde bilim ve teknoloji çalışmaları konusunda araştırma yapanları ilk kez buluşturması ve alanda bilgi alışverişini başlatması açısından önemliydi. Bilim ve tekno...
Üniversitede Derslerde Verilen Dönüte Yönelik Öğrencilerin Görüşlerinin İncelenmesi
Çapa Aydın, Yeşim(2017-12-31)
Önerilen araştırma projesinin amacı, farklı bölümlerden üniversite öğrencilerinin derslerde değerlendirme süresinde/sonunda verilen dönüte yönelik algılarının ve bu algıları etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Geliştirilecek anket, Üniversitemizdeki yaklaşık 400 öğrenciye uygulanacaktır. Ankette, katılımcıların profilini çıkarmak amaçlı demografik bilgilerin sorulduğu bölüme ek olarak, katılımcılara dönütün tanımı, etkili dönüt algısı, etkili dönüt format tercihleri (bireysel veya grup; yüz yüze veya yazı...
Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Uygulamalarının Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin Bilişsel Yük Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi.
Yıldırım, Zahide; Ataş, Amine Hatun; Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) programlarında yer alan ‘Bilgisayar Donanımı’ dersi kapsamında öğrencilere uygulama olanağı sağlamak amacıyla mobil teknolojilerde çalışacak similasyonlar geliştirmek ve ‘Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme’ ortamı sunarak bu ortamın etkinliğini Bilişsel Yük Kuramı ve öğrenme çıktıları açısından incelemektir.
İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMİNDE ÇEVRİM İÇİ YARDIMCI MENTOR UYGULAMASI
Kaçar, Işıl Günseli(2018-12-31)
Bu projenin temel amacı amacı ODTÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören son sınıf öğretmen adaylarının staj derslerinde yaptıkları uygulamaları desteklemek, öğretme kaygısı düzeylerini azaltmak, mevcut kaynakları kullanarak adayların mesleki gelişimlerine ve alan yeterliklerine katkıda bulunmaktır. Çevrim içi mentorluk uygulamasının mevcut okul-tabanlı mentorluk sisteminin eksiklikleri tamamlayıcı bir rol oynayarak, adaylara daha pragmatik ve eğitim sisteminin ihtiyacı olan bir d...
Türkiye’de hanehalkı tüketim kalıplarında 2000’li yıllarda yaşanan değişimler ve ekonomik krizin etkisi
Selim, Raziye; Kaya, Gizem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6)
Bu araştırmada 2003-2014 döneminde çeşitli mal gruplarına yönelik hanehalkı harcama esnekliklerinin nasıl değiştiği ve 2009 ekonomik krizinin esnekliklere etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Yoksul, orta gelirli ve zengin gelir grupları için 2000’li yıllarda benzer değişimlerin yaşanıp yaşanmadığı Engel eğrileri esneklik tahminleri yardımıyla incelenmiştir. Sonuçta gıda ve konut gibi zorunlu malların harcama esnekliklerinin 2003’den 2014’e azalmakta olduğu, lüks malların harcama esnekliklerinin ise artm...
Citation Formats
F. U. Beşpınar Akgüner, “Türkiye’de Hane Halkı Yapıları ve Evlilik Pratiklerinde İkili Resim: Geleneklerin Yanı Sıra Değişimin Yansımaları,” Nüfusbilim Dergisi, pp. 109–149, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81143.