Üniversite Öğrencilerinin Demokrasinin Eğitime Yansımaları Hakkındaki Görüşleri Çankiri İli Örneği

2014-07-01
Demokrasinin ilkelerinin gelecek nesillere benimsetilmesinde eğitim kurumlarının önemli rollerivardır. Üniversitelerin demokratik toplumların sürdürülmesi ve geliştirilmesindeki etkisi bilindiğinden,üniversitelerde demokrasinin ilkelerinin ne kadar farkında olunduğunun ve bu ilkelerinin benimsenip benimsenmediğinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı “demokratik eğitimci” ,“demokratik sınıf” ve “demokratik okul” gibi kavramların üniversite öğrencileri tarafından nasılalgılandığının ortaya çıkarılmasıdır. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseninin kullanıldığı buaraştırmanın verileri, açık - uçlu sorulardan oluşan bir anket ve odak grup görüşmesi aracılığıylatoplanmıştır. Araştırmaya Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde öğrenim gören 72 öğrenci katılmıştır.Araştırma verileri 2012/13 eğitim - öğretim yılı güz döneminde toplanmıştır. Elde edilen veriler betimselanaliz ve içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Bulgulara göre, üniversite öğrencileri, tüm bireylereeşit davranan, öğrencilerin akademik başarılarına ve sosyo - ekonomik düzeylerine göre ayrımcılıkyapmayan eğitimciyi demokratik olarak tanımlamaktadır. Benzer şekilde öğrenciler demokratik sınıf veokulun en önemli özelliğinin eşitlik, ayrımcılık yapmama, ifade özgürlüğü, hoşgörü, saygı ve adaletolduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin bazıları ise demokratik okulun sadece bir ideal olduğunu,gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını ifade etmişlerdir.
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Öğretmen adaylarının toplumsal farklılıkları algılamaları üzerine bir çalışma
Birlik, Nurten; Erdem, Özge; Sert, Gökçe (null; 2019-10-21)
Toplumsal değerlerin ve normatif yapıların gelecek kuşaklara aktarılmasında, ailenin ve eğitimin rolü temeldir. Bu öğelerle ilk kez ailenin kodlayıcı ortamında tanışan çocuk, bu öğelerin daha geniş bir perspektifte ve kurumsal bir boyutta aktarım süreciyle, eğitim sisteminde tanışır. Okunan/tartışılan bir metne hangi açıdan bakılacağını belirleyen ve görünen ve örtük mesajları çözümleyip öğrencilerine aktaran öğretmen, aynı zamanda yukarıda sözü edilen kültürel değerleri ve normatif yapıları da aktar...
Decision-making processes of university administrators in a crisis: a qualitative exploratory case study
Hamamcıoğlu, Doğa; Gökalp, Gökçe; Department of Educational Sciences (2020)
This study aims to combine two complex concepts which are higher education administration and crisis decision-making. Studies about decision-making in crisis within the perspective of Educational Administration are limited as most of the studies on this topic conducted with decision-makers from fire departments, police departments and military services who mostly face with situations to make life-and-death decisions. As the crisis decision-making has become very popular in the last two decades and the numbe...
Üniversitelerde stratejik yönetim :planlama, konuşlandırma ve değerlendirme süreçlerinde Hoshin Kanri yaklaşımı
Köksal, Gülser (null; 2018-12-05)
Üniversitelerin temel hizmet alanları olan eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet başlıklarında stratejik hedeflerine ulaşabilmesi, bu hizmetleri istenen kalite düzeyinde sunabilmesi için kısıtlı olan insan, mali, fiziksel ve bilgi kaynaklarını etkin ve verimli kullanımının önemi giderek daha fazla artmaktadır. Kurum kaynaklarının kurum vizyonuna erişecek şekilde doğru yönde ve eşgüdüm halinde seferber edilebilmesi için stratejik hedeflerin alt birimlere uygun bir şekilde konuşlandırılması...
Üniversite Öğrencilerinin Üniversitede Sunulabilecek HizmetlereYönelik İhtiyaçları
Güneri, Oya; Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Çapa Aydın, Yeşim (2017-7-01)
The purpose of this study is to determine undergraduate students’ needs regarding services at university and to examine to what extend student needs change with respect to gender and class level. In addition, the study obtained students’ opinions regarding time, format and announcement of the activities that fulfill their needs. Out of 16800 undergraduate students, 5000 students receiving education in different departments at a state university in Ankara were chosen by stratified random sampling and applied...
Üniversite Öğrencilerine ve Yılın Eğitimcisi Ödüllü Öğretim Üyelerine Göre İyi Üniversite Öğretmeninin Özellikleri
Emil, Serap (2019-12-01)
Yükseköğretim politikalarına bakıldığında araştırma ve inovasyon yoğun olarak dikkat çekerken, eğitim ve öğretim sorumlulukları bu politikalarda kendine nadiren yer bulabilmektedir. İyi üniversite öğretmeni, üniversitenin temel görevlerinden olan eğitim konusunda ele alınması gereken öncelikli bir konudur. Karma araştırma yöntemi ile yapılan bu çalışma, Ankara’da bir devlet üniversitesinde öğrenciler ve öğretim üyelerininin etkili üniversite öğretmeni ve özellikleri açısından görüşlerini incelemeyi amaçlama...
Citation Formats
P. O. Taneri, “Üniversite Öğrencilerinin Demokrasinin Eğitime Yansımaları Hakkındaki Görüşleri Çankiri İli Örneği,” Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 12–27, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/trkefd/article/view/5000082759/5000076942.