Tahmin Becerilerinin 1948’den 2015’e 1-5. SınıflarMatematik Dersi Öğretim Programlarındaki Yeri

2017-04-01
Bulut, Safure
Boz Yaman, Burçak
Tahminin farklı tanımları ve matematik eğitimi alanında farklı tahmin becerileri yer almaktadır. Fen ve Teknoloji, Fen Bilimleri ve Türkçe gibi derslerde de tahmin becerisine rastlanmaktadır. Bu becerinin matematik dersi öğretim programlarında nasıl ve nerelerde yer aldığı belirlenmelidir. Tahmin becerisi son yıllarda artan bir ilgi ile gündeme gelen bir beceri olsa da matematik dersi öğretim programlarında her zaman yer almıştır. Bu araştırmanın amacı 1948-2015 yılları arasında yürürlükte olan 1-5. sınıf matematik dersi öğretim programlarını amaçlar, hedef-davranış-kazanımlar, ders işleniş ipuçları olmak üzere birçok unsur bazında değerlendirmektir. İçerik analizi yöntemi ile 7 öğretim programı belirlenen kriterler açısından incelenmiştir. Bulgular sayısal işlemde tahmin, ölçmede tahmin, ileriye dönük tahmin, istatistiksel grafik, ortalama ve olasılık başlıkları altında detaylı olarak sunulmuştur. Elde edilen bulgular ışığında öğretmenlere, öğretmen yetiştiren akademisyenlere, öğretim programı geliştirme çalışmalarındaki kişilere ve matematik kitabı yazarlarına tahmin becerisinin kazandırılması ile ilgili önemli bilgiler sunma ve yol gösterme amaçlanmıştır.
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Sıçramalı Difüzyon Süreçleri Varsayımı Altında Bariyer Opsiyonlarının Fiyatlandırılması
Yolcu Okur, Yeliz; Kozpınar, Sinem; Uğur, Ömür; Hayfavi, Azize; Animoku, Abdulwahab Adinoyi(2015-12-31)
Matematiksel modelleme, günlük yaşamdaki pek çok olguyu matematiksel terimlerle açıklayan formüller dizisidir ve bir çok alanda uygulamaları bulunmaktadır. Genellikle mallar, hisse senetleri, hisse senedi endeksleri, faiz oranları yada döviz üzerine yazılan opsiyon fiyatlarının modellenmesi Finansal matematikte en çok rağbet gören konulardan biridir. Bu modellemeye duyulan en önemli gereksinim, piyasada sıkça görülen fiyat dalgalanmalarından kaynaklanabilecek riski en doğru şekilde minimize etmekten kaynak...
Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Gayrimenkul Piyasaları Üzerindeki Etkisinin Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemler ile Tahmini
Kestel, Sevtap Ayşe; Bayram, Ayça(2017-12-31)
Konut piyasalarını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin bu piyasayı nasıl etkilediği mantıksal olarak tahmin edilmesine rağmen, konut piyasalarını inceleyen parametrik ve non parametrik modeller literatürde gereken önemi hala görmemiştir. Bu proje ile gayrimenkul piyasalarının tanımlanması, ulusal ekonomik ve sosyo ekonomik göstergelerin gayrimenkul piyasaları üzerindeki etkilerinin araştırılması ve bu göstergelere dayanan bazı popüler parametrik ve parametrik olmayan modelleme teknikleri uygulanarak bu pi...
Biyokimyasal sistemlerin stokastik simülasyon algoritmalarıyla yaratılması ve impuls içerecek şekilde genişletilmesi
Purutçuoğlu Gazi, Vilda; Uğur, Ömür; Aydın Son, Yeşim(2016-12-31)
Biyolojik ve kimyasal reaksiyonların davranışlarını analiz etmek için kullanılan iki popüler yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlardan en yaygını olan deterministik yaklaşım, bu süreçlerin reaksiyon oran denklemleri (reaction rate equations (RRE)) adı verilen adi diferansiyel denklemler (ordinary differential equations (ODEs)) yardımıyla modellenebileceğini düşünür. Bu modelde sistemin zamana bağlı davranışının deterministik ve sürekli olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu yaklaşım birçok farklı sistem için geçerli...
Taşınım Ağırlıklı Eniyilemeli Kontrol Problemleri için Çoklu Ağ Yöntemleri
Karasözen, Bülent(2014-12-31)
Taşınım ağırlıklı eniyilemeli kontrol problemlerinin çözümleri genellikle, çözümlerin yüksek eğilime sahip olduğu bölgelerde, katman ve salınımlar oluşmaktadır. Bu yüksek eğilimlerin yumuşatılması için Gauss-Seidel veya Jacobi gibi temel tekrarlamalı yöntemler kullanılabilir. Fakat bu yöntemlerin gerçek çözüme yakınsamalarının yavaş olduğu bilinmektedir ve kabul edilebilir yakınsama düzeyine ulaşabilmek için çoklu ağ yöntemlerinin kullanması gerekmektedir. Bu çalışmada, çoklu ağ yöntemlerinin taşınım ağır...
Karmaşık mekanik sistemlerin modellenmesi ve denetlenmesi
Morgül, Ömer(1994)
Bu projede katı ve esnek kısımları olan karmaşık mekanik sistemlerin modellenmesi ve denetlenmesi problemleri incelenmiştir. Araştırmaya temel olması açısından bir ucun-dan katı bir yapıya sıkı bağlı, diğer ucu serbest bir esnek çubuk ele alınmıştır. Basit-lik açısından bu sistemin düzlemde döndüğü ve katı cismin ağırlık merkezinin zamanla değişmediği varsayılmıştır. Bu sistem için ele alman denetleme problemleri kararlılık, yönlendirme, sabit açısal hız izleme ve bozucu bastırma problemleridir. Bu probleml...
Citation Formats
S. Bulut and B. Boz Yaman, “Tahmin Becerilerinin 1948’den 2015’e 1-5. SınıflarMatematik Dersi Öğretim Programlarındaki Yeri,” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 19–39, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81254.