Matematik öğretiminde matematik tarihinin yeri Türk Portekiz İspanyol ve Fransız matematik öğretmenlerinin görüşleri

2012-06-15
Hatısaru, Vesife
Erbaş, Ayhan Kürşat
Bu çalışmanın amacı farklı uluslardan (5 Türk, 2 Portekiz, 1 İspanyol ve 1 Fransız) bir grup matematik öğretmeninin, matematik öğretim ve öğreniminde matematiğin tarihinden yararlanılmasıyla ilgili görüşlerini karşılaştırmaktır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Her bir görüşme ortalama 50 d.k. sürmüş ve video/ses kaydına alınmıştır. Elde edilen veriler çözümlenerek Liu’nin (2003) okul matematiği programlarında matematik tarihinin kullanılması için öne sürdüğü beş neden bağlamında kodlanmıştır. Çalışmanın bulguları hem Türk hem de diğer ulus öğretmenlerinin matematik derslerinde matematik tarihinden yararlanılması gerektiğini düşündüklerini; Türk öğretmenler bunun öğrencilerin matematiğe karşı ilgi ve merakını arttırarak onların öğrenmeye yönelik motivasyonlarını yükselteceğine inanırken, diğer ulus öğretmenlerinin bunun öğrencilerin matematiksel kavramların nereden geldiği ve nasıl geliştiğiyle ilgili bilgi edinmelerini sağlayacağını ayrıca öğrencilerin derse ilgisini arttıracağına inandıklarını; Türk öğretmenlerin uygulamaları öğrencilere tarihteki matematikçiler hakkında biyografik bilgi vermek iken, diğer ulus öğretmenlerinin uygulamalarının konuya başlamadan önce o konuyla ilgili öğrencilere tarihsel problemler sunma ve öğrencilerin problemlere çözüm üreterek çözümlerini diğer öğrencilerle paylaşma şeklinde olduğunu ortaya koymaktadır. Türk öğretmenler için elde edilen bulgular, 7 farklı ülkeye ait matematik dersi TIMSS 1999 videolarının analiz edilerek, toplam 638 dersin sadece %3’ünün matematik tarihi içerdiğinin; derslerde matematik tarihine ayrılan zamanın ortalama sadece 3 dk. olduğunun; bunun da çoğunlukla öğretmenin öğrencilere biyografik bilgi vermesi şeklinde gerçekleştiğinin tespit edildiği çalışma bulgularıyla benzerlik göstermektedir (Smestad, 2004). Çalışmanın bulguları ışığında Türkiye’de konunun matematik müfredatı, ders kitapları ve öğretmen eğitimi boyutlarının araştırılması; öğretmen adaylarının derslerde matematik tarihinden yararlanılmasıyla ilgili öğretmen eğitimi programlarından edindikleri bilgi ve hazırlığın arttırılması; hizmet-içi öğretmenler için matematik tarihi kurslarının düzenlenmesi ayrıca öğretmenlerin sınıf içinde kullanabilecekleri etkinliklerin geliştirilmesi önerilmektedir
Matematik öğretiminde matematik tarihinin yeri Türk Portekiz İspanyol ve Fransız matematik öğretmenlerinin görüşleri", X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2012

Suggestions

Matematik eğitiminde endüstri meslek liselerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
Vesife, Hatısaru; Erbaş, Ayhan Kürşat (2012-06-01)
Bu çalışmanın amacı endüstri meslek liselerinde matematik eğitiminde yaşanan sorunları öğretmen bakış açısıyla tespit etmek ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmektir. Çalışmaya farklı okullarda görev yapan bir bayan ve bir erkek matematik öğretmeni katılmıştır. Veriler öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmeler ve sınıf gözlemleriyle derlenmiş ve içerik analiziyle yorumlanmıştır.Çalışmanın bulguları öğretmenlerin, endüstri meslek lisesi öğrencilerinin matematik dersinden hoşlanmadı...
Matematik öğretmen eğitimcisi yeterlikleri: öğretmenlerin, doktora öğrencilerinin ve öğretmen eğitimcilerinin öncelikleri
Erbaş, Ayhan Kürşat; Kol, Murat; Çetinkaya, Bülent (null; 2017-05-14)
Problem Durumu Teknolojinin hızlı gelişimi ve bilimsel bilginin katlanarak artması toplumsal dinamiklerin, ihtiyaçların ve bireylerde olması gerektiği düşünülen niteliklerin değişmesine neden olmuştur. Esnek ve üretici düşünme, bulduğu çözümü gelecekte nerede kullanacağına dair öngörüye sahip olma, problem çözme, muhakeme etme, disiplinler arası bir yapı ile matematiksel düşünme gibi özellikler sahip olunması beklenen niteliklerin başında gelmektedir. Beklentilerdeki bu değişimler, okullarda verilen matemat...
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazır Bulunuşlukları
Mehmetlioglu, Deniz; Haser, Çiğdem (Pamukkale University Journal of Education, 2013-1-1)
Çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının mesleğe kendilerini ne düzeyde hazır algıladıkları ve hazır bulunuşluğun sınıf düzeyleri, cinsiyet, mezun oldukları lise türü ve çekirdek ailelerinde öğretmen varlığı gibi değişkenlere göre farkını incelemektir. Veriler yedi ayrı ildeki toplam 10 üniversitenin 3. ve 4. sınıflarındaki 728 ilköğretim matematik öğretmen adayından araştırmacılar tarafından geliştirilen hazır bulunuşluk ölçeğiyle toplanmış ve betimsel ve çıkarımsal istatistiksel yönteml...
İlköğretim öğrencilerinin matematik dersi için teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi
Işıksal Bostan, Mine; Aytekin, Emine(2014-12-31)
Bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin matematik dersi içinteknoloji kullanılmasına yönelik tutumlarını incelemektir. Daha özelde iseamaç, ilköğretim öğrencilerinin matematik dersinde teknoloji kullanımınayönelik tutumlarının sınıf seviyesine ve cinsiyete göre değişiklikgösterip göstermemesini ortaya koymaktır.Bu araştırmanın katılımcılarınıAnkara’da bulunan üç devlet ve ortaokul öğrencilerioluşturmaktadır.Veriler, öğrencilerin matematik derslerinde teknolojikullanımına yönelik tutumlarını belirlem...
Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Gayrimenkul Piyasaları Üzerindeki Etkisinin Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemler ile Tahmini
Kestel, Sevtap Ayşe; Bayram, Ayça(2017-12-31)
Konut piyasalarını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin bu piyasayı nasıl etkilediği mantıksal olarak tahmin edilmesine rağmen, konut piyasalarını inceleyen parametrik ve non parametrik modeller literatürde gereken önemi hala görmemiştir. Bu proje ile gayrimenkul piyasalarının tanımlanması, ulusal ekonomik ve sosyo ekonomik göstergelerin gayrimenkul piyasaları üzerindeki etkilerinin araştırılması ve bu göstergelere dayanan bazı popüler parametrik ve parametrik olmayan modelleme teknikleri uygulanarak bu pi...
Citation Formats
V. Hatısaru and A. K. Erbaş, “Matematik öğretiminde matematik tarihinin yeri Türk Portekiz İspanyol ve Fransız matematik öğretmenlerinin görüşleri,” presented at the Matematik öğretiminde matematik tarihinin yeri Türk Portekiz İspanyol ve Fransız matematik öğretmenlerinin görüşleri”, X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2012, Niğde, Türkiye, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2254-13_05_2012-23_56_09.pdf.