Matematik eğitiminde endüstri meslek liselerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri

2012-06-01
Vesife, Hatısaru
Erbaş, Ayhan Kürşat
Bu çalışmanın amacı endüstri meslek liselerinde matematik eğitiminde yaşanan sorunları öğretmen bakış açısıyla tespit etmek ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmektir. Çalışmaya farklı okullarda görev yapan bir bayan ve bir erkek matematik öğretmeni katılmıştır. Veriler öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmeler ve sınıf gözlemleriyle derlenmiş ve içerik analiziyle yorumlanmıştır.Çalışmanın bulguları öğretmenlerin, endüstri meslek lisesi öğrencilerinin matematik dersinden hoşlanmadıklarını; matematik öğrenme heveslerinin olmadığını ve matematik dersinde fazlasıyla başarısız olduklarını düşündüklerini ortaya koymaktadır. Sınıf gözlemleri ise öğrencilerin matematik öğrenmeye yönelik yeterince çaba içinde olmadıklarını, ilgilerinin kolayca dağılabildiğini ve aritmetik işlemlerde ciddi zorluklarının olduğunu göstermiştir. Çalışmanın bulguları, genel ve özel liseler, fen ve Anadolu liseleri, endüstri meslek, kız meslek ve sağlık meslek gibi farklı okul türlerindeki öğrencilerin matematik başarılarının karşılaştırıldığı çalışmalarda, endüstri meslek lisesi öğrencilerinin matematik başarılarının diğer okul türlerindeki öğrencilerinkinden çok daha düşük olduğunun ortaya çıktığı (Alacacı ve Erbaş, 2010; Berberoğlu ve Kalender, 2005; Köse, 1996) çalışma bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Çalışmada bu bulgular ışığında endüstri meslek liselerinde öğrencilerin matematik öğrenmeye ilgi ve heves duyacakları; dolayısıyla matematik öğrenmek için çaba harcayacakları, öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımların benimsenmesi önerilmektedir. Hatısaru ve Küçükturan (2011) bu öğrenme yaklaşımlarından probleme dayalı öğrenme yaklaşımının endüstri meslek lisesi öğrencilerinin matematik dersi başarısına ve matematiğe yönelik tutumlarına etkisini incelemiş ve çalışmada kontrol grubuyla karşılaştırıldığında deney grubu öğrencilerinin matematik dersi başarılarının ve matematiğe yönelik tutumlarının artış gösterdiği bulgusuna ulaşmışlardır. Meslek lisesi öğrencilerinin matematik öğrenme konusundaki zorluklarının aşılması ve matematik başarılarının yükseltilmesi için öğretmenlerin sahip olduğu bilginin önemli olduğu iddia edilmiştir (Bottoms ve Presson, 2000). Çalışmada bu sebeple ayrıca meslek liselerinde çalışan matematik öğretmenlerinin yeterliliklerinin ve bunun öğrencilerin başarısına etkisinin incelenmesi önerilmektedir.
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (2012)

Suggestions

Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası
Fulya, Ulutaş; Ubuz, Behiye (2008-05-01)
Bu çalışmanın amacı, 2000–2006 yılları arasında Eğitim Araştırmaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlköğretim Online E-Dergi ve TED Eğitim ve Bilim Dergisi’nde matematik eğitimi alanında yayınlanan çalışmaları inceleyerek, Türkiye’de matematik eğitimi araştırmalarının genel durumuyla ilgili bir çerçeve çizmektir. Çalışmada toplam 129 makale incelenmiştir. Elde edilen bulgular, yedi yılda matematik eğitiminde yapılan çalışmaların çoğunluğunun örneklem bazında ilköğretim öğrenciler...
Matematik öğretiminde matematik tarihinin yeri Türk Portekiz İspanyol ve Fransız matematik öğretmenlerinin görüşleri
Hatısaru, Vesife; Erbaş, Ayhan Kürşat (null; 2012-06-15)
Bu çalışmanın amacı farklı uluslardan (5 Türk, 2 Portekiz, 1 İspanyol ve 1 Fransız) bir grup matematik öğretmeninin, matematik öğretim ve öğreniminde matematiğin tarihinden yararlanılmasıyla ilgili görüşlerini karşılaştırmaktır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Her bir görüşme ortalama 50 d.k. sürmüş ve video/ses kaydına alınmıştır. Elde edilen veriler çözümlenerek Liu’nin (2003) okul matematiği programlarında matematik tarihinin kullanılması için öne sürdüğü beş neden bağ...
Matematik öğretmen eğitimcisi yeterlikleri: öğretmenlerin, doktora öğrencilerinin ve öğretmen eğitimcilerinin öncelikleri
Erbaş, Ayhan Kürşat; Kol, Murat; Çetinkaya, Bülent (null; 2017-05-14)
Problem Durumu Teknolojinin hızlı gelişimi ve bilimsel bilginin katlanarak artması toplumsal dinamiklerin, ihtiyaçların ve bireylerde olması gerektiği düşünülen niteliklerin değişmesine neden olmuştur. Esnek ve üretici düşünme, bulduğu çözümü gelecekte nerede kullanacağına dair öngörüye sahip olma, problem çözme, muhakeme etme, disiplinler arası bir yapı ile matematiksel düşünme gibi özellikler sahip olunması beklenen niteliklerin başında gelmektedir. Beklentilerdeki bu değişimler, okullarda verilen matemat...
İlköğretim öğrencilerinin matematik dersi için teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi
Işıksal Bostan, Mine; Aytekin, Emine(2014-12-31)
Bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin matematik dersi içinteknoloji kullanılmasına yönelik tutumlarını incelemektir. Daha özelde iseamaç, ilköğretim öğrencilerinin matematik dersinde teknoloji kullanımınayönelik tutumlarının sınıf seviyesine ve cinsiyete göre değişiklikgösterip göstermemesini ortaya koymaktır.Bu araştırmanın katılımcılarınıAnkara’da bulunan üç devlet ve ortaokul öğrencilerioluşturmaktadır.Veriler, öğrencilerin matematik derslerinde teknolojikullanımına yönelik tutumlarını belirlem...
Endüstri meslek lisesi öğrencilerinin fonksiyon kavramını anlama düzeylerinin incelenmesi
Hatısaru, Vasfiye; Erbaş, Ayhan Kürşat (2013-01-01)
Bu çalışmanın amacı endüstri meslek lisesi öğrencilerinin fonksiyon kavramını anlama düzeylerini belirlemek ve nümerik (liste yöntemi), geometrik (grafik) ve sembolik (denklem) temsillerle verilen bağıntıların fonksiyon olup olmadığını belirlemede ne kadar başarı olduklarını incelemektir. Çalışmanın katılımcılarını 130 onuncu sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler iki bölümden oluşan bir test ve seçilen 10 öğrenciyle yapılan görüşmeler aracılığıyla derlenmiştir. Testin birinci kısmı küme eşlemesiyle tanım...
Citation Formats
H. Vesife and A. K. Erbaş, “Matematik eğitiminde endüstri meslek liselerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri,” presented at the X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (2012), Niğde, Türkiye, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.pegem.net/Akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=135917.