Doğu Akdeniz Atmosferik Aerosollerinde İz Metaller Türleştirme ve Deniz Üretimi Üzerine Etkileri

2016-06-30
Gültekin, Yılmaz
Koçak, Mustafa

Suggestions

Doğu Akdeniz deki Atmosferik Parçacıkların, Kuru ve Yaş Çökellerin Kimyasal Karakterinin Belirlenmesi ve Türleştirilmesi: Menşe, Kaynak Bölgeler, Biyo-kullanılabilirlik ve Atmosferik Girdilerin Denizsel Üretime Etkisi
Tuğrul, Süleyman; Tutsak, Ersin; Koçak, Mustafa; Nehir, Münevver; Yılmaz, Gültekin; Uysal, Zahit(2016)
Ocak 2014 ve Nisan 2015 tarihleri arasında yoğun bir şekilde aerosol (iri, ince ve bulk) ve kuru ve yaş-çökel (yağmur) örneklemeleri yapılmıştır. Atmosferik parçacıkların kütle derişimleri, suda-çözünebilir majör türler, suda-çözünebilir organik azot, üre ve aminoasit konsantrasyonları belirlenmiştir. Son on yılda partikül madde kompozisyonun belirgin bir şekilde değiştiği gözlenirken özellikle ikincil aerosoller sülfat, amonyum ve nitrat derişimlerinin % 50’lere varan düşüşler sergiledikleri belirlenmiştir...
Doğu Akdeniz de Atmosferik Azot Denizsel Üretime Etkisi
Nehir, Münevver; Koçak, Mustafa (2016-06-30)
İki kademeli aerosol filtre (iri: 10-2.5 μm ve ince: d < 2.5 μm) ve yağmur-suyu örnekleri Doğu Akdeniz’de bulunan Erdemli kırsalında konuşlandırılmış olan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden Ocak 2014 ve Nisan 2015 arasında toplanmıştır. Suda-çözünebilir azot türleri (organik azot (SÇOA), nitrat, amonyum ve toplam azot (SÇTA) derişimleri toplam 740 aerosol ve 26 yagmur-suyu örneklerinde belirlenmiştir. Aerosol örneklerinde atmosferik azot türleri arasında en yüksek derişimi SÇO...
Doğu Akdeniz aerosollerinde biyojenik sülfat bileşeninin incelenmesi
Bacanlı, Hayrettin; Bilici, Ö. Erdal; Kılınç, Hülya; İlhan, Ali İhsan; Uzun, Bahadır; Öz, Nezahat; Dündar, Cihan; Tuncel, Gürdal(2001-09-01)
Daha önce yapılan çalışmalarda Doğu Akdeniz Havzası'nın hava kirleticileri tespit edilmiştir. Denizden gelmeyen sulfat iyonu insan kaynaklı kirletici olarak kabul edilmiştir. Fakat,son yıllarda yapılan çalışmalarda, bu insan kaynaklı sufalt iyonun diğer insan kaynaklı kirleticiler ile aynı mevsimsel davranışı göstermediği bulunmuştur. Çıkan tartışmalar sonucunda havzadaki toplam sülfat miktarına insan kökenli sülfat dışında bir de biyolojil kökenli sülfat kaynağının ya da kaynaklarının etkisi olabileceği ih...
Doğu Akdeniz Bölgesindeki Tsunami Tehlikesinin Belirlenmesi
Aydın, Baran; Kanoğlu, Utku(2018)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu (TÜBITAK) tarafından 3001 - Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bu proje çalısması ile DoguAkdeniz bölgesinin tsunami potansiyelinin belirlenebilmesi ve bölge için hazırlanacak tsunamirisk ve taskın haritaları için bir altyapı olusturulması amaçlanmıstır. Bu dogrultuda bölgeiçerisinde seçilen önemli kıyı noktaları için çesitli deprem senaryoları olusturulmus, budepremler sonucunda meydana gelecek olası bir tsunaminin kıyılarımı...
Doğu Akdeniz bölgesindeki aerosollerin iklimsel önemi
Kubilay, Nilgün; Koçak, Mustafa(2009)
The current study considers the spatial and temporal variability in aerosol water soluble ions (Na+ , NH4 + , K+ , Mg2+, Ca2+, Cl- , NO3 - , SO4 2-, C2O4 2 ) concentrations and aerosol optical measurements in the eastern Mediterranean, utilizing an extensive data library collected in 2003 at two stations along the Turkish (Erdemli) and Cretan (Finokalia) coastline. In addition, aerosol samples were collected aboard the research vessel’s BILIM II cruising the eastern Mediterranean, Aegean Sea, the Sea of Mar...
Citation Formats
Y. Gültekin and M. Koçak, “Doğu Akdeniz Atmosferik Aerosollerinde İz Metaller Türleştirme ve Deniz Üretimi Üzerine Etkileri,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81320.