Erkeklerin Deneyimleri Üzerinden Şiddetin Kuşaklararası Aktarımını Anlamak: Aile İçi Şiddet Tanığı ve/veya Mağdurlarının İkili İlişkilerinde Şiddet Olgusu

2020-10-01
Beşpınar, Lütfiye Zeynep
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut
Arslan, Hilal
Bu araştırmanın amacı, çocukluğunda annesi şiddet gören erkeğin eğitim ve çalışma durumu ile evliliğinde şiddet göstermesi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Böylelikle, erkeğin içinde büyüdüğü çekirdek ailede tanık olduğu şiddete ilişkin algı ve pratiklerin ilerleyen yıllarda eğitim ve çalışma statüsü, sosyal güvence gibi sahip olduğu bireysel kaynakların etkisiyle dönüşebileceğini ifade etmekteyiz. Annesi şiddete maruz kalan çocuk bireysel kaynaklarını zenginleştirerek büyüdüğünde şiddet göstermeyebilmektedir. Öte yandan, şiddetin kuşaksal aktarımında hem erkeğin bireysel kaynaklarının hem de kadınınkilerin etkili olacağı öngörüsü ile yola çıktığımız bu çalışmada, temel varsayımımız, köken ailesinde şiddet deneyimine sahip olmanın erkeğin eşine şiddet gösterme eğilimini artırmasına karşın, erkeğin ve kadının eğitim, çalışma durumu, düzenli bir iş ve sosyal güvenceye sahip olmak gibi süreçler üzerinden kişisel kaynaklarını zenginleştirmeleri ve güçlenmeleri halinde, şiddetin kuşaksal aktarımının kırılabildiğidir. Hareket noktamız, erkeğin şiddet deneyimi içeren geçmişini değiştirme şansı bulunmasa da eğitim, istihdam ve sosyal güvenceye dair destekleyici politikalar ile onun faile dönüşmesinin engellenebileceğini gösterirken, eş şiddetinin “hedefini” de gözettiğini, yani eğitim, düzenli iş ve sosyal güvence gibi güçlendirici kaynaklara sahip kadınlara yönelmeyebildiğini sergilemektir. Böylece, köken ailedeki şiddet deneyiminin kuşaklararası şiddet sarmalına dönüşmesinin nasıl önlenebileceğine dair verilere ulaşılarak uygun politikalar oluşturulabilecektir.

Suggestions

Cinsel İstismar Mağduru Çocuklarla Adli Görüşme ve Önemi
Üstün Güllü, Belgin; Erden, Gülsen (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
Cinsel istismar mağduru çocuklarla yapılan adli görüşmeler çocuktan sürece ilişkin alınan bilgilerle hukuki sürece katkı sağlamasının yanı sıra çocuğun üstün yararını gözeterek ikincil travma yaşamasının önüne geçilmesi açısından oldukça önemlidir. Çocuktan alınan güvenilir bilgi ile suçlunun cezalandırılmasına ve mağdurun korunmasına yönelik önlemler alınmasına katkı sağlanmaktadır. Çocuklarla yapılan adli görüşmelerde özellikle görüşme sürecine etki edecek faktörlere karşı farkında olunması güvenilir bilg...
Aile i̇lişkileri, ebeveynin çocuk yetiştirme tutumu ve kendilik deǧerinin gençler tarafindan belirtilen davraniş problemleri i̇le olan i̇lişkisi
Saydam, Reyhan Bahçivan; Gençöz, Tülin (2005-12-01)
Bu çal›flma, aile iliflkileri, ebeveynin çocuk yetifltirme tutumu ve gencin kendilik de¤erinin, gençlerde görülen davran›fl problemleriyle olan iliflkisini incelemeyi amaçlamaktad›r. Araflt›rmaya yafllar› 14 ile 17 aras›nda de¤iflen ve Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› bir Anadolu Lisesi’nde okuyan 153 ö¤renci kat›lm›flt›r. "Mc Master Aile De¤erlendirme Ölçe¤i (ADÖ)", "Aile Hayat› ve Çocuk Yetifltirme Tutumu Ölçe¤i (PARI)", "Rosenberg Kendilik De¤erlendirme Ölçe¤i", "11-18 Yafl grubu Gençler ‹çin Kendini De¤er...
The Relationship between parenting style and self-esteem
Tunç, Aygül; Tezer, Esin; Department of Educational Sciences (2002)
The purpose of the present study is to investigate the relationships of different types of perceived parenting style and self-esteem. The sample was 755 (354 females, 401 males) high school students in Yenimahalle district, in Ankara. The data were gathered by administering three instruments, namely Rosenberg Self-esteem Scale (RSS), Parenting Style Inventory (PSI) and Demographic Inventory (DI). Ill 1 ^»*oaJ *25*«**The result of the ANOVA employed to self-esteem scores of the high school students revealed ...
Cinsiyet Yanlı Algıların İş Davranışlarının Rol İçi veya Rol Ötesi Olarak Tanımlanmasına Etkileri
Acar, Feride Pınar (Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015-03-01)
Bu çalışmanın amacı iş davranışlarının rol içi veya rol ötesi olarak algılanmasının çalışanın cinsiyeti ve görevinin cinsiyet tipine bağlı olarak değişip değişmeyeceğini incelemektir. Zorunlu ve gönüllü iş davranışları tanımının bir çalışandan diğerine farklılık göstermesi, cinsiyet ön yargılı sonuçlar doğuracaktır. Bu çalışmada, görevin cinsiyet tipinin özgecilik davranışının zorunlu/gönüllü algılanmasını etkilediği saptanmıştır. Kadınsı tip görevi olan çalışanlar için özgeciliğin, erkeksi tip işi olanlara...
Evlilikte kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlar Çelişik duygulu cinsiyetçilik yaş eğitim ve gelir düzeyinin etkileri
Sakallı, Nuray (2003-01-01)
Bu çalışmanın amacı, evlilikte kadına yönelik sözel, fiziksel şiddete ve şiddet sonucu ayrılmaya ilişkin tutumlar ile Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği'nin alt faktörleri olan düşmanca ve korumacı cinsiyetçilik, yaş, eğitim ve aylık gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Öğrenci ve öğrenci olmayan katılımcılara Glick ve Fiske (1996) tarafından geliştirilmiş Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanmış formu ve Evlilikte Kadına Yönelik Şiddete ilişkin Tutumlar Ölçeği uygulanmıştır...
Citation Formats
L. Z. Beşpınar, F. U. Beşpınar Akgüner, and H. Arslan, Erkeklerin Deneyimleri Üzerinden Şiddetin Kuşaklararası Aktarımını Anlamak: Aile İçi Şiddet Tanığı ve/veya Mağdurlarının İkili İlişkilerinde Şiddet Olgusu. 2020, p. 395.