Erkeklerin Deneyimleri Üzerinden Şiddetin Kuşaklararası Aktarımını Anlamak: Aile İçi Şiddet Tanığı ve/veya Mağdurlarının İkili İlişkilerinde Şiddet Olgusu

2020-10-01
Beşpınar, Lütfiye Zeynep
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut
Arslan, Hilal
Bu araştırmanın amacı, çocukluğunda annesi şiddet gören erkeğin eğitim ve çalışma durumu ile evliliğinde şiddet göstermesi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Böylelikle, erkeğin içinde büyüdüğü çekirdek ailede tanık olduğu şiddete ilişkin algı ve pratiklerin ilerleyen yıllarda eğitim ve çalışma statüsü, sosyal güvence gibi sahip olduğu bireysel kaynakların etkisiyle dönüşebileceğini ifade etmekteyiz. Annesi şiddete maruz kalan çocuk bireysel kaynaklarını zenginleştirerek büyüdüğünde şiddet göstermeyebilmektedir. Öte yandan, şiddetin kuşaksal aktarımında hem erkeğin bireysel kaynaklarının hem de kadınınkilerin etkili olacağı öngörüsü ile yola çıktığımız bu çalışmada, temel varsayımımız, köken ailesinde şiddet deneyimine sahip olmanın erkeğin eşine şiddet gösterme eğilimini artırmasına karşın, erkeğin ve kadının eğitim, çalışma durumu, düzenli bir iş ve sosyal güvenceye sahip olmak gibi süreçler üzerinden kişisel kaynaklarını zenginleştirmeleri ve güçlenmeleri halinde, şiddetin kuşaksal aktarımının kırılabildiğidir. Hareket noktamız, erkeğin şiddet deneyimi içeren geçmişini değiştirme şansı bulunmasa da eğitim, istihdam ve sosyal güvenceye dair destekleyici politikalar ile onun faile dönüşmesinin engellenebileceğini gösterirken, eş şiddetinin “hedefini” de gözettiğini, yani eğitim, düzenli iş ve sosyal güvence gibi güçlendirici kaynaklara sahip kadınlara yönelmeyebildiğini sergilemektir. Böylece, köken ailedeki şiddet deneyiminin kuşaklararası şiddet sarmalına dönüşmesinin nasıl önlenebileceğine dair verilere ulaşılarak uygun politikalar oluşturulabilecektir.

Suggestions

Aile i̇lişkileri, ebeveynin çocuk yetiştirme tutumu ve kendilik deǧerinin gençler tarafindan belirtilen davraniş problemleri i̇le olan i̇lişkisi
Saydam, Reyhan Bahçivan; Gençöz, Tülin (2005-12-01)
Bu çal›flma, aile iliflkileri, ebeveynin çocuk yetifltirme tutumu ve gencin kendilik de¤erinin, gençlerde görülen davran›fl problemleriyle olan iliflkisini incelemeyi amaçlamaktad›r. Araflt›rmaya yafllar› 14 ile 17 aras›nda de¤iflen ve Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› bir Anadolu Lisesi’nde okuyan 153 ö¤renci kat›lm›flt›r. "Mc Master Aile De¤erlendirme Ölçe¤i (ADÖ)", "Aile Hayat› ve Çocuk Yetifltirme Tutumu Ölçe¤i (PARI)", "Rosenberg Kendilik De¤erlendirme Ölçe¤i", "11-18 Yafl grubu Gençler ‹çin Kendini De¤er...
The Relationship between parenting style and self-esteem
Tunç, Aygül; Tezer, Esin; Department of Educational Sciences (2002)
The purpose of the present study is to investigate the relationships of different types of perceived parenting style and self-esteem. The sample was 755 (354 females, 401 males) high school students in Yenimahalle district, in Ankara. The data were gathered by administering three instruments, namely Rosenberg Self-esteem Scale (RSS), Parenting Style Inventory (PSI) and Demographic Inventory (DI). Ill 1 ^»*oaJ *25*«**The result of the ANOVA employed to self-esteem scores of the high school students revealed ...
Erkeklere ilişkin çelişik duygular ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması
Sakallı, Nuray (2008-01-01)
Bu çalışmanın amacı erkeklere ilişkin tutumları düşmanca ve korumacı olarak iki alt boyuta ayıran Erkeğe İlişkin Çelişik Duygular Ölçeği’nin (EÇDÖ; Glick ve Fiske, 1999) Türk öğrenci örnekleminde geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Bu araştırmaya, 412’si erkek ve 442’si kadın olmak üzere toplam 854 Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların tümünün yaş ortalaması 20.59 (S = 1.80) yıl olarak bulunmuştur. Katılımcılar EÇDÖ ölçeği ile birlikte Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği’n...
Perceived justice in marriage: The effects of justice sensitivity, ambivalent sexism, and gender
Şaklar, Zeynep; Sakallı, Nuray; Department of Psychology (2021-10-8)
How perceived justice in marriage (PJM) affects variables such as relationship satisfaction, commitment, and maintenance behavior have been studied extensively in the psychology literature. However, there is very little research about the factors that affect PJM. Therefore, this dissertation aims to test potential antecedents of PJM. Thus, based on the justice and gender psychology literature, justice sensitivity, ambivalent sexism, and gender were examined as the possible factors. A sequential mixed-method...
The roles of maternal reminiscing style and self-construal on children’s independent memory skills in researcher-child recounting task
İlgün, Serhan Yağmur; Şahin Acar, Başak; Department of Psychology (2020-9)
The current study investigates the roles of maternal elaborativeness and self-construal style on children’s development of independent memory skills. It was aimed to examine the moderator roles of maternal individuation and balanced self-construal styles on the association between maternal reminiscing elaborativeness and children’s recounting elaborativeness. Five hundred and fifty-six participants consisting of 278 mothers (Mage = 35.96, SD = 4.75) and their preschoolers (Mmonth = 65.16, SD = 4.64) p...
Citation Formats
L. Z. Beşpınar, F. U. Beşpınar Akgüner, and H. Arslan, Erkeklerin Deneyimleri Üzerinden Şiddetin Kuşaklararası Aktarımını Anlamak: Aile İçi Şiddet Tanığı ve/veya Mağdurlarının İkili İlişkilerinde Şiddet Olgusu. 2020, p. 395.