Yeraltı Madenciliği Emniyetiyle İlgili Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Bir İzleme ve İşletme Sisteminin Geliştirilmesi

2009-11-06
Şalap, Seda
Karslıoğlu, Mahmut Onur
Demirel, Nuray
Madencilikte iş güvenliği en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle yeraltı madenciliğinde emniyet ile ilgili mekansal ve meta verinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) oluşturularak idare edilmesi gerekli bir konudur. Bu çalışmanın amacı yeraltı madenciliği emniyetinde daha verimli olabilmek için, gerekli mekansal veri ve meta verilerin kullanımıyla bir CBS oluşturmaktır. Böyle bir sistem sürekli risk tahmini ve tehlike anında acil durum uygulanabilirliğine hizmet edebilecektir. Güvenlik kavramı üç temel unsuru barındırmalıdır. Bunlar, (i) emniyet; (ii) gözetim ve bakım; (iii) olağanüstü durumdur. Uygulama internet tabanlı coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak yapılmıştır. Đlk olarak emniyet kavramı mekansal olarak modellenmiş ve daha sonra kavramsal model olarak varlık-ilişki diyagramı oluşturulmuştur. Mantıksal model kurulduktan sonra kullanıcı arayüzleri geliştirilerek CBS test edilmiştir. Son olarak da, şimdiye kadar yapılanların ulusal bir CBS altyapı sistemine genişletilebilmesi sorusuyla ilgilenilmiştir.

Suggestions

Development of a virtual reality-based serious game for occupational health and safety training in underground mining
Gürer, Servet; Erkayaoğlu, Mustafa; Sürer, Elif; Department of Mining Engineering (2021-2-5)
Mining is a hazardous multi-disciplinary sector for workers and the working environment. It can be said that one of the most important methods to combat these risks is training. These pieces of training are usually given with traditional methods, but thanks to today’s technological developments, new training methods are also emerging, and simulations and serious games have become widely used tools in training. In this study, MINING-VIRTUAL, which is a very detailed and realistic serious game, is introduced....
Yeraltı Suyu Ve Yüzey Suyu Etkileşiminin Termal Uzaktan Algılama ve Arazi Ölçümleri İle Belirlenmesi
Dilge, Varlı; Yılmaz, Koray Kamil; Süzen, Mehmet Lütfi (null; 2015-04-06)
Yüzey suyu ile yeraltı suyu arasındaki etkileşim, havza bazında su yönetimi, havzaların biyojeokimyasal ve ekolojik durumlarına olan önemli etkilerinden dolayı son zamanlarda giderek artan bir önem kazanmıştır. Bu çalışmada, Kirmir Nehri ile yeraltı suyu arasındaki etkileşim hiyerarşik ve çok ölçekli bir yaklaşımla, havzanın fiziksel karakteristikleri (jeoloji, jeomorfoloji, sayısal yükseklik modeli vb.), su kalitesi, nehir içi ölçümler ve uzaktan algılama ölçümleri dikkate alınarak çalışılmıştır. Kirmir Ne...
Gaz Kramotografisi ile Yeraltı Kömür İşletmelerinde Kaya Gazı Karakterizasyonu
Demirel, Nuray; Karpuz, Celal(2018-12-31)
Yeraltı madenlerinde metan birikmesi tüm dünyada iş sağlığı ve güvenliğini tehdit etmektedir. Kömür yataklarında ve çevreleyen kayaçlardaki metan miktarının tayini oluşabilecek gaz problemlerinin ciddiyetinin değerlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Metan salınım problemlerinin erken tespiti, uzun vadeli gaz drenaj tekniklerinin, maden planlaması aşamasında hesaba katılarak, zaman kazanılmasını sağlar. Projenin amacı kömür ve yan kayaçlarındaki hem gaz miktarını hem de gaz bileşenlerini tahmin etmeyi s...
Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi için Veri Entegrasyonu Uygulaması
Erkayaoğlu, Mustafa (2020-03-01)
Madencilik endüstrisi, iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirildiğinde, farklı mühendislik alanlarını ve bunlara bağlı riskleri kapsamaktadır. Günümüzde, teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, madencilik endüstrisini mevcut donanım ve yazılımlar aracılığıyla, üretim, ekipmanların bakım/onarım durumu, maliyet, çevresel koşullar ve en önemlisi iş sağlığı ve güvenliği konusunda, veri toplayabilecek duruma getirmiştir. Bu çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili farklı kaynaklardan elde edilen veril...
Risk assessment approach on underground coal mine safety analysis
Sarı, Mehmet; Karpuz, Celal; Selçuk, A. Sevtap; Department of Mining Engineering (2002)
Although modern underground mining methods are introduced, every year mine accidents in Turkey cause a vast amount of economical losses as well as the lives. Risks due to accidents have to be identified, evaluated and controlled or eliminated by proper techniques. In this study, a risk assessment approach will be taken into consideration based on the evaluation of the risk profiles of two underground coal mines in Turkey. Historical data of last seven years in GLI- Tuncbilek mine and ELI-Eynez mine constitu...
Citation Formats
S. Şalap, M. O. Karslıoğlu, and N. Demirel, “Yeraltı Madenciliği Emniyetiyle İlgili Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Bir İzleme ve İşletme Sisteminin Geliştirilmesi,” 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82048.