Gaz Kramotografisi ile Yeraltı Kömür İşletmelerinde Kaya Gazı Karakterizasyonu

2018-12-31
Yeraltı madenlerinde metan birikmesi tüm dünyada iş sağlığı ve güvenliğini tehdit etmektedir. Kömür yataklarında ve çevreleyen kayaçlardaki metan miktarının tayini oluşabilecek gaz problemlerinin ciddiyetinin değerlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Metan salınım problemlerinin erken tespiti, uzun vadeli gaz drenaj tekniklerinin, maden planlaması aşamasında hesaba katılarak, zaman kazanılmasını sağlar. Projenin amacı kömür ve yan kayaçlarındaki hem gaz miktarını hem de gaz bileşenlerini tahmin etmeyi sağlayacak bir istatistiksel model geliştirmektir. Bu model, kömürün ve yan kayaçların derinlik, litoloji ve diğer jeolojik özelliklerinden faydalanarak bünye gazının miktar ve kompozisyonunu tahmin edebilmeyi amaçlamaktadır. Kömür gazı ölçümleri yeraltı kömür madenlerinin güvenliği ve planlaması için önem taşımakla beraber, kömür yatağı metanı değerlendirme ve kazanımı için de gereklidir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’deki farklı kömür madenlerinden farklı derinliklerdeki kömür ve kayaç numuneleri alınarak, bünye gazı miktar ve içerik analizleri yapılacak ve elde edilen verilerin, jeolojik parametrelerle bağınımları incelenecektir.
Citation Formats
N. Demirel, C. Karpuz, and D. Tuncay, “Gaz Kramotografisi ile Yeraltı Kömür İşletmelerinde Kaya Gazı Karakterizasyonu,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59195.