Yeraltı Suyu Ve Yüzey Suyu Etkileşiminin Termal Uzaktan Algılama ve Arazi Ölçümleri İle Belirlenmesi

2015-04-06
Yüzey suyu ile yeraltı suyu arasındaki etkileşim, havza bazında su yönetimi, havzaların biyojeokimyasal ve ekolojik durumlarına olan önemli etkilerinden dolayı son zamanlarda giderek artan bir önem kazanmıştır. Bu çalışmada, Kirmir Nehri ile yeraltı suyu arasındaki etkileşim hiyerarşik ve çok ölçekli bir yaklaşımla, havzanın fiziksel karakteristikleri (jeoloji, jeomorfoloji, sayısal yükseklik modeli vb.), su kalitesi, nehir içi ölçümler ve uzaktan algılama ölçümleri dikkate alınarak çalışılmıştır. Kirmir Nehri, Ankara ili, Çeltikçi beldesi civarında bulunmakta ve önemli su yapıları tarafından kontrol edilmektedir. Jeolojik ve jeomorfolojik bilgiler yardımıyla yeraltı suyu ile yüzey suyu etkileşiminin gerçekleştiği potansiyel alanlar saptanmıştır. Tespit edilen bu alanlar daha sonra yüzey suyu beslenim miktarında ve sıcaklığında görülen değişimlerin tanımlanabilmesi için debi ölçümleri, farklı derinliklerde gerçekleştirilen sıcaklık ölçümleri gibi nehir içi ölçüm yöntemleriyle ve uzaktan algılama ile elde edilen termal görüntülerle araştırılmıştır. Bu çalışamalara ek olarak, düşey hidrolik eğimin zamanla olan değişimini gözlemleyebilmek için potansiyel beslenim yerlerine farklı derinliklerde piezometreler yerleştirilmiştir. Nehir yatağında farklı derinliklere yerleştirilen sıcaklık ölçerler ile düşey akımda zamanla gözlenen değişimlerin miktarı belirlenmiştir. Nehir boyunca ve nehir civarındaki kaynak noktalarından sıcaklık, elektriksel iletkenlik, çözünmüş katı madde miktarı, tuzluluk oranı, çözünmüş oksijen gibi su kalitesini gösteren arazi parametreleri ölçülmüş, bu veriler üzerinden kümeleme analizi yapılarak potansiyel kaynak noktaları belirlenmiştir. Bu hiyerarşik ve çok ölçekli yöntem yeraltı suyu ve yüzey suyu arasında gözlenen etkileşimin yer, yön ve miktarının hızlı ve etkili bir şekilde saptanmasına yardımcı olmuştur. Jeolojik yapı ve nehir yatağındaki antropojenik değişimlerin yeraltı suyu ile yüzey suyu arasındaki etkileşim üzerinde önemli etkileri olduğu saptanmıştır.
Citation Formats
V. Dilge, K. K. Yılmaz, and M. L. Süzen, “Yeraltı Suyu Ve Yüzey Suyu Etkileşiminin Termal Uzaktan Algılama ve Arazi Ölçümleri İle Belirlenmesi,” Ankara, Türkiye, 2015, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84459.