Yeraltı Suyu Ve Yüzey Suyu Etkileşiminin Termal Uzaktan Algılama ve Arazi Ölçümleri İle Belirlenmesi

2015-04-06
Yüzey suyu ile yeraltı suyu arasındaki etkileşim, havza bazında su yönetimi, havzaların biyojeokimyasal ve ekolojik durumlarına olan önemli etkilerinden dolayı son zamanlarda giderek artan bir önem kazanmıştır. Bu çalışmada, Kirmir Nehri ile yeraltı suyu arasındaki etkileşim hiyerarşik ve çok ölçekli bir yaklaşımla, havzanın fiziksel karakteristikleri (jeoloji, jeomorfoloji, sayısal yükseklik modeli vb.), su kalitesi, nehir içi ölçümler ve uzaktan algılama ölçümleri dikkate alınarak çalışılmıştır. Kirmir Nehri, Ankara ili, Çeltikçi beldesi civarında bulunmakta ve önemli su yapıları tarafından kontrol edilmektedir. Jeolojik ve jeomorfolojik bilgiler yardımıyla yeraltı suyu ile yüzey suyu etkileşiminin gerçekleştiği potansiyel alanlar saptanmıştır. Tespit edilen bu alanlar daha sonra yüzey suyu beslenim miktarında ve sıcaklığında görülen değişimlerin tanımlanabilmesi için debi ölçümleri, farklı derinliklerde gerçekleştirilen sıcaklık ölçümleri gibi nehir içi ölçüm yöntemleriyle ve uzaktan algılama ile elde edilen termal görüntülerle araştırılmıştır. Bu çalışamalara ek olarak, düşey hidrolik eğimin zamanla olan değişimini gözlemleyebilmek için potansiyel beslenim yerlerine farklı derinliklerde piezometreler yerleştirilmiştir. Nehir yatağında farklı derinliklere yerleştirilen sıcaklık ölçerler ile düşey akımda zamanla gözlenen değişimlerin miktarı belirlenmiştir. Nehir boyunca ve nehir civarındaki kaynak noktalarından sıcaklık, elektriksel iletkenlik, çözünmüş katı madde miktarı, tuzluluk oranı, çözünmüş oksijen gibi su kalitesini gösteren arazi parametreleri ölçülmüş, bu veriler üzerinden kümeleme analizi yapılarak potansiyel kaynak noktaları belirlenmiştir. Bu hiyerarşik ve çok ölçekli yöntem yeraltı suyu ve yüzey suyu arasında gözlenen etkileşimin yer, yön ve miktarının hızlı ve etkili bir şekilde saptanmasına yardımcı olmuştur. Jeolojik yapı ve nehir yatağındaki antropojenik değişimlerin yeraltı suyu ile yüzey suyu arasındaki etkileşim üzerinde önemli etkileri olduğu saptanmıştır.
68. Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye (6 - 10 Nisan 2015)

Suggestions

Karasal ve deniz üstü rüzgar çiftliklerinin ekonomik ve çevresel etkilerinin incelenmesi
Şentürk, Ayşe Eylül; Oğuz, Elif (2020-06-01)
Çevreye zarar vermeden üretilecek enerji günümüz insanlarının en önem verdiği konular arasında yer almaktadır. Bu yüzden, yenilenebilir enerji sistemlerinin geleneksel enerji sistemlerinin yerini alması gerektiği görüşü öne çıkmaktadır. Hangi yenilenebilir enerji sisteminin bir bölge için daha sürdürülebilir olduğuna karar verebilmek için kullanılan en önemli yöntemlerden biri yaşam döngüsü analizleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD), enerji üretim süreçlerinin tüm çevresel ...
Jeotermal Arama Çalışmaları Kapsamında ASTER Uydu Görüntüleri ile Yüzey Sıcaklığı Haritalaması ve Jeotermal Anomalilerinin Araştırılması
Cambazoğlu, Selim; Yal, Gözde Pınar; Eker, Arif Mert; Koçkar, Mustafa Kerem; Şen, Osman; Akgün, Haluk (2015-04-10)
Havadan ve uydudan elde edilen görüntüler üzerinde yapılan uzaktan algılama uygulamaları ile yüzey sıcaklık haritalarının oluşturulması, jeotermal enerji saha araştırmalarına ön hazırlık çalışmaları kapsamında bilgi sağlayan önemli yöntemlerden biridir. Uzaktan algılama yöntemleri, özellikle geniş alanların kısa zamanda düşük maliyetli öncel değerlendirilmesine imkân tanımaktadır. Ege Bölgesi’nde, İzmir İli’nin yaklaşık 100 km kuzeyinde yer alan çalışma alanı, jeotermal enerji açısından önemli bir potansiye...
Comparative life cycle assessment of uranium recovery from brine
Altay, Melike Benan; Kurt, Zöhre; Department of Environmental Engineering (2022-4-15)
With the increase in world population and the associated increase in raw material, clean water, and energy demands, seeking for innovative and sustainable methods to decrease the human-made environmental footprint becomes a task of utmost importance. Uranium-based atomic energy the generation has an enormous potential to efficiently supply energy demand at the cost of high environmental impact on water bodies. Therefore, estimating the environmental impacts of the uranium recovery systems from desalination ...
Control of groundwater by underground dams
Yılmaz, Metin; Önder, Halil; Department of Civil Engineering (2003)
In this study underground dams are briefly described and detailed information about the design and construction aspects is provided. Since the material, of which dam wall is composed, is the main variable influencing the groundwater behavior, various types of dam wall are discussed. The use and usefulness of the underground dams as a means of sustainable development, and their performance in the management of groundwater resources are analyzed with the help of two example studies. In the first example a hyp...
İSTASYONLARDAN ELDE EDİLEN TOPRAK NEMİ DEĞERLERİNİN KALİBRASYONU
Yılmaz, Mustafa Tuğrul(2016-12-31)
Bölgesel ve geniş alanları etkileyen kuraklıkların bitkiler üzerindeki etkisini ölçmekte yaygınlıkla kullanılan toprak nemi hidrolojik, hidrometeorolojik ve tarımsal çalışmalarda da çok öenmli olan bir değişkendir. Ülkemizde 2007 yılından günümüze kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 149 istasyonda ölçmekte olduğu toprak nemi gözlemlerinin maalesef toprak çeşidine bağlı kalibrasyonları yapılmamıştır. Bu çalışmada bu istasyonlarda ölçülen toprak nemi değerlerinin toprak çeşidine bağlı kalibrasyonlarının yapı...
Citation Formats
V. Dilge, K. K. Yılmaz, and M. L. Süzen, “Yeraltı Suyu Ve Yüzey Suyu Etkileşiminin Termal Uzaktan Algılama ve Arazi Ölçümleri İle Belirlenmesi,” Ankara, Türkiye, 2015, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84459.