Metal Yüklü Silika Aerojel Destekli Katalizörlerin Polilaktik Asidin (PLA) Bozunması Üzerine Etkisinin İncelenmesi

2018-09-03
Petrol kaynaklı polimer ve plastik atıkların neden olduğu başlıca çevresel sorunlar biyobozunur polimerlere yönelik ilginin artmasına sebep olmuştur. Polilaktik asit (PLA): biomedikal, paketleme, tekstil, elektronik uygulamalarda ve 3D yazıcılarda yaygın olarak kullanılan yenilenebilir biyobozunur bir polimerdir. Yakın gelecekte PLA bazlı ürünlerin kullanımının fazlasıyla artacağı ancak polimeri avantajlı hale getiren biyolojik bozunum özelliğinin polimerin atık sorunu hususunda yetersiz kalacağı düşünülmektedir. Diğer bir taraftan ise PP, PET, PVC gibi yaygın olarak kullanılan polimerlerin geri dönüşümüyle ilgili çok sayıda araştırma bulunmasına rağmen son yıllarda kullanımı ve üretimi çarpıcı bir şekilde artan PLA polimerinin geri dönüşümüyle ilgili literatürde sınırlı kaynak mevcuttur. Yapılan çalışmada; PLA’nın katalitik ısıl bozunmasında kullanılacak olan asidik özelliğe sahip metal yüklü mezogözenekli silika aerojel katalizörler geliştirilmiştir. Silika aerojel üretiminin sol-jel tekniğiyle yapılmasının ardından çeşitli metaller ıslak emdirme metoduyla destek malzemeye yüklenerek metal yüklü silika aerojel katalizör üretimi tamamlanmıştır. Yapılan BET analizine göre üretilen malzemelerin yüksek yüzey alanına ve Tip IV izotermine sahip olduğu görülmüştür. Azot ortamında kütlesel olarak katalizörün polimere oranı 0.5 alınarak 5 oC/dk ısıtma hızında yapılan TGA analizi sonucunda ise katalizör varlığının polimerin bozunma sıcaklığını ve aktivasyon enerjisini önemli bir ölçüde düşürdüğü belirlenmiştir.
UKMK 13, (3 - 06 Eylül 2018)

Suggestions

Soy metal amonyak sentezi katalizörlerinin hidrojenle zehirlenme mekanizmasının taşma olayları ile ilişkisinin incelenmesi
Üner, Deniz(2013-12-31)
Soymetaller üzerinde H2 molekülünün parçalanarak adsorplanması ve metal üzerinden destek madde üzerine taşması ölçülebilen ve gözlemlenebilen bir fiziksel olaydır. Buna karşılık, katalizör desteği üzerine taşmış olan hidrojenin kimyasal olarak hangi formda ve/veya formlarda olduğu kesin olarak bilinememektedir. Taşmış hidrojenin endüstri ölçeğindeki tepkime üzerine olan etkisi bu güne kadar hiç dikkate alınmamıştır. Bu çalışmada, nanoyapılı destekler üzerinde hazırlanmış olan rutenyum katalizörleri üzerin...
Mikrodalga Reaktörde Adsorpsiyon Destekli Buharlı Etanol Reformlanmasından Hidrojen Üretimi
Sezgi, Naime Aslı; Sarıyer, Merve(2017-12-31)
Çevresel kaygılar ve fosil kaynakların hızlı tükenmesi, alternatif yakıt ve enerji taşıyıcılarının üretimleri için yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini hızlandırmıştır. Hidrojen, yakıt pili içeren arabalar için geleceği umut vaad eden enerji kaynaklarından biri olarak görülmektedir. Hidrojen, temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir yakıt olarak düşünülebilir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek basınçta depolanma zorluğu, taşınması ve...
Metal Tuzları ve Amonyak Arasında Gerçekleşen Adsorplanma/Desorplanma Reaksiyon Sistemine Yapısal Değişikliklerin ve Çözücünün Etkisinin Araştırılması
Uludağ, Yusuf(2018-12-31)
Bu çalışmada üç fazlı kimyasal ısı pompası sistemi iki farklı tuz kullanılarak dizayn edilecektir. Adsorpsiyon/desorpsiyon reaksiyonları sırasında metal tuzlarında meydana gelen değişikliklerin hem teorik hem deneysel olarak incelenecektir. Üç fazlı reaksiyon sistemi deneysel ve teorik olarak çalışılacaktır.
Otomobil Egzoz Gazları için Üç Yollu Katalitik Dönüştürücü Geliştirilmesi
Külah, Görkem; Önal, Işık(2017-12-31)
Dünyadaki taşıt sayısı arttıkça emisyon limitleri sürekli olarak düşmekte, bu da taşıtların egzozlarında kullanılan üç yollu katalitik dönüştürücü teknolojisinin daha da geliştirilmesi ihtiyacını yaratmaktadır. Günümüzde Ce0.75Zr0.25O2/Al2O3 üzerine paladyum ve/veya rodyum gibi değerli metalleri emdirilen katalizörler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu katalizör formülasyonundaki problem ısıl dirençtir. 700oC’nin üzerinde, emdirilen metaller topaklanarak yüzey alanlarını kaybetmekte böylece aktivite düşmek...
Metal Hidrürle Eşleştirilmiş Katı Oksit Hücreler İçin Arayüzey Kontrollü Malzemelerin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur; Kalay, Yunus Eren(2017)
Bu çalışma orta sıcaklık katı oksit yakıt pilleri için arayüzey kontrollü katod malzemesigeliştirmeyi konu almaktadır. Çalişma (La,Sr)CoO3/(La,Sr)2CoO4 ?kısa anlatımla(LSC113/LSC214)- iki fazlı sisteme odaklanmakta ve bu sistemde farklı fazlar arasıarayüzeylerin oksijen indirgeme reaksiyonunu hızlandıracağı düşüncesinden hareketleçalışma sıcaklığını 600oC düzeylerien düşürebilecek katod kompozisyon ve yapılarınıbelirlenmeyi amaçlamaktadır. Farklı yöntemlerle ele alınan çalışmada önce iki fazlı yapı teksolüs...
Citation Formats
S. Sivri, Ç. Dilek Hacıhabiboğlu, and N. A. Sezgi, “Metal Yüklü Silika Aerojel Destekli Katalizörlerin Polilaktik Asidin (PLA) Bozunması Üzerine Etkisinin İncelenmesi,” presented at the UKMK 13, (3 - 06 Eylül 2018), Van, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82474.