Manyetik rezonans tabanlı uzamsal ayırma duyarlığı yüksek öziletkenlik görüntüleme

2002-02-15
Eyüboğlu, Behçet Murat
Özbek, Orçun
İder, Ziya
Birgül, Özlem
Bu çalışmada Manyetik Rezonans Akım Yoğunluğu Görüntülüme (MRCDI) ve Elektriksel Empedans Tomografisi (EIT) tekniklerinde kullanılan metodlar birleştirilerek elde edilecek manyetik akı yoğunluğu, elektrik akım yoğunluğu ve yüzey gerilim bilgileri kullanılarak yüksek Uzamsal Ayırma Duyarlığı (UAD) (spatial resolution) ve Nicel Doğruluğa (ND) sahip öziletkenlik görüntüleri elde etmek için özgün bir görüntüleme tekniğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. EIT tekniği kullanılarak diğer tıbbi görüntüleme sistemleri ile elde edilmesi mümkün olmayan doku öziletkenlikleri ve fizyolojik aktiviteye bağlı değişimler görüntülenebilmektedir. Bu görüntüler kullanılarak kalbin ve solunum sisteminin, sindirim sisteminin aktiviteleri gözlenebilmekte ve patolojiler saptanabilmektedir. EIT ile elde edilen görüntüler, UAD ve ND'u düşük görüntülerdir. Buna karşılık, klinik tıbta yaygın olarak kullanılan Manyetik Rezonans (MR) tekniği ile UAD'ı yüksek görüntüler elde edilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda, bir hacim iletkene dışardan uygulanan doğru ve RF elektrik akımının yarattığı, manyetik akı yoğunluğu ve elektrik akım yoğunluğu MR kul-lanılarak yüksek UAD ve ND ile görüntülenmiştir. Ayrıca, düşük frekanslı (100Hz) alternatif akımların yarattığı manyetik akı yoğunluğu, düşük alan şiddetinde (0.15 Tesla) MR ile görüntülenmiştir. Alternatif akımların yarattığı manyetik akı bilgisinden de, akım yoğunluğu görüntüleri oluşturulabilir. MR kullanılarak elde edilen bu görüntüler milimetrik UAD'li görüntülerdir. Buna karşılık EIT görüntülerinin UAD'si görüntülenen cismin çapının %10'nundan fazladır. Bu projede geliştirilen özgün görüntüleme tekniğinde, MR ölçümlerinden elde edilen manyetik flux ve/veya akım yoğunluğu bilgisinin EIT ölçümlerinden elde edilen yüzey gerilim bilgisi ile birleştirilmesi sonucunda yüksek UAD ve ND'ye sahip öziletkenlik görüntülerinin elde edilmesi mümkün olmuştur.

Suggestions

Manyetik Pusula Uygulamaları için Mekanik Rezonans Tabanlı Mikro Manyetometre Geliştirilmesi
Azgın, Kıvanç; Azgın, Kıvanç(2017)
Bu raporda, rezonans frekansı ölçümü temelinde çalışan ve algılama elemanı olarak birMEMS yük hücresine sahip olan bir Lorentz kuvveti manyetometresinin geliştirilmesisunulmaktadır.Geliştirilen manyetometre, hem tarak yapılı hem de düz plakalı elektrotları olan bir "Çift-Bağlı-Diyapazon" (ÇBD) ile, merkezlerinden ve iki ucundan bu diyapazona bağlı bir ızgarayapısından oluşmaktadır. Izgara yapısı hem elektrik direncini azaltarak daha az ısınmayasağlamakta hem de ÇBD üzerinde Lorentz kuvvetini oluşturmaktadır...
Mikroelektromekanik sistem (MEMS) teknolojisi ile üretilmiş, mikroakışkan-kanal içine gömülebilir, yatay eksende salınan gravimetrik sensör aygıtı
Külah, Haluk (Türk Patent Enstitüsü, 2012-6-7)
Mikroelektromekanik sistem (MEMS) teknolojisi ile üretilmiş, mikroakışkan-kanal içine gömülebilir, yatay eksende salınan, yüzeyine tutunan kütle değişimini ölçerek biyolojik hücre ve analitleri algılayan bir kütle sensör aygıtı dört ana gruptan oluşmaktadır: kanal tabanına yerieştirilebilen bir rezonatör, rezonatörü biyo-aktifleştiren bileşenler, mikro-akışkan kanal, ve mikroüretim teknikleri, ve bunun ana bileşenleri ataletsel kütle (1), ataletsel kütleye bağlı tarak yapılan (2), katlanmış yay kolları (3),...
Marjinal Camsı Metallerde Nanokristal Oluşumu
Kalay, Yunus Eren(2013-10-27)
Kapsam Bu projenin kapsamı şu şekilde özetlenebilir: - Al-Tb marjinal cam alaşımlarının yüksek hızlı soğutma yöntemiyle değişik hızlarda üretilmesi vekontrollu olarak tavlanarak, nanokristallerin çekirdeklendirilmesi, - Değişik hızlarda üretilmiş alaşımların XRD ve ileri geçirimli elekron mikroskop teknikleriyle incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin popülasyonlarının, şekillerinin ve yapılarının bileşim, soğuma hızı ve tavlama parametreleri açısından incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin kinetik özell...
Hidrokarbonların Farklı Mcm-41 Örnekleri Üzerindeki Sorpsiyon Kapasitelerinin Karşılaştırılması
Yücel, Hayrettin(2011-12-31)
Bu çalışmanın amacı, hidrokarbonların(o,m,p- ksilen ve etilbenzen) TEOS ile sentezlenen MCM- 41 örneği üzerindeki adsorpsiyon kapasitelerini değişik sıcaklıklarda Elektronik bir terazide (IGA) sistemiyle ölçmek ve diğer örneklerle karşılaştırmak, bu kapasite farklılıklarının neden kaynaklandığını belirlemek için örneklerin karakterizasyonunu yapmaktır. Ayrıca örnekler üzerinde alkollerin sorpsiyon izotermlerini elde etmektir.
Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği Prensipleriyle Rekombinant Pichia Pastoris İle Terapik Peotein Üresiminde Hücreiçi Tepkime Hızlarının Stratejik Analizi
Çalık, Pınar(2010-12-31)
Bu proje kapsamında rekombinant Pichia pastoris ile biyokimyasal reaksiyon mühendisliği prensipleri ile hücreiçi tepkime hızları analiz edilecek ve potansiyel darboğaz oluşturan tepkimeler belirlendikten sonra tepkime sistem uyarı-cevap yöntemi ile pertürbe edilerek hücreiçi tepkimelerin metabolik kontrol özellikleri araştırılacak ve terapatik protein üretimi için tepkimelerin yönlendirilmesi için stratejiler geliştirilecektir. RhGH üretiminde ürün seçimliliğini ve verimi artırmak için, hücreiçi tepkime h...
Citation Formats
B. M. Eyüboğlu, O. Özbek, Z. İder, and Ö. Birgül, “Manyetik rezonans tabanlı uzamsal ayırma duyarlığı yüksek öziletkenlik görüntüleme,” 2002. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95473.