Matematik Öğretmen Adaylarının Orantısal Durumların Altında Yatan Matematiksel İlişkileri Anlayabilme Durumları

2017-05-17
Pişkin Tunç, Mutlu
Çakıroğlu, Erdinç

Suggestions

Matematik Öğretmenlerinin Matematik Problemi Kurma Süreçlerini Kullanmadaki Performansları
Şahin, Baki; Bulut, Safure; Erbilgin, Evrim (null; 2016-06-15)
Eğitim sürecimizin boyunca matematik derslerinde problem adı altında çok sayıda soru çözeriz. Bu problemler daha çok konu sonlarında verilir ve dört işlem becerisini yoklamaya dönüktür( Heddens ve Speer, 1997). Problemler öğretmen tarafından belirlenir ve öğrencilere sunulur. Öğrenciler seviyelerine uygun ilk kez karşılaştıkları problemleri çözerken kazanmış oldukları matematik bilgilerini ilişkili bir şekilde, akıl yürütme süreçlerini kullanarak sonuca ulaşırlar. Eğer bu problemler öğrencinin seviyesinde d...
Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Öğretimini Destekleyen Teknoloji Tabanlı Öğretim İçeriklerinin Geliştirilmesi
Akyüz, Didem(2016-12-31)
Ülkemizde ve dünyada matematik eğitiminde teknoloji kullanımı gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bunun sebebi teknoloji kullanımının öğrencilerin matematiksel gelişimine olumlu katkıda bulunduğunun anlaşılmış olmasıdır. Teknoloji kullanımı sayesinde öğrenciler kağıt-kalem ortamında gözlemleyemedikleri birçok farklı durumu inceleyip öğrenilen teoremlerin altında yatan prensipleri anlama imkanına sahip olabilmektedir. Bu projenin temel amacı ortaokul matematik öğretim programında yer alan geometri konularının ö...
Matematik Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Derslerde Destekledikleri Sosyo-Matematiksel Normlar
Savuran, Rüya (2020-10-26)
Investigating prospective mathematics teachers’ pedagogical approaches in response to students’ errors in the context of mathematical modeling activities
Didiş, Makbule Gözde; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent (2016-01-01)
The purpose of this study was to investigate what pedagogical approaches prospective secondary mathematics teachers would display in response to students’ errors revealed in students’ works on mathematical modeling tasks. Data were collected through individual interviews with seven prospective mathematics teachers. The data analyses revealed five approaches that the prospective teachers preferred: Question-asking (questioning), explaining the right answer, hinting at the correct solution, telling/showing th...
Matematik öğretmen adaylarının olasılık başarısı, olasılık ve matematiğe yönelik tutumlarının cinsiyete göre incelenmesi
Bulut, Safure; Kazak, Sibel (2002-01-01)
Bu çalışmanın amacı Ankara'da bulunan üç üniversitedeki Ortaöğretim Matematik Eğitimi Programlarındakayıtlı olan 4. sınıfmatematik öğretmen adaylarının olasılık başarısını, olasılığa ve matematiğe yönelik tutumlarını einsiyete göre incelemektir. Hipotezler Mann-Whitney U testi veya Pearson korelasyonu kullanılarak test edilmiştir. Analizler sonucunda, matematik öğretmen adaylarının olasılık başarı ortalamaları arasında istatistikselolarak erkekler lehine anlamlı bir fark bulunmuş iken, matematik dersine yön...
Citation Formats
M. Pişkin Tunç and E. Çakıroğlu, “Matematik Öğretmen Adaylarının Orantısal Durumların Altında Yatan Matematiksel İlişkileri Anlayabilme Durumları,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82608.