İzmir-Balıkesir transfer zonu ile Kuzey Anadolu fay zonu’nun jeodinamik ilişkisine dair yeni yaklaşımlar

2017-10-28
Sümer, Ökmen
Kaymakcı, Nuretdin
Uzel, Bora
Özkaymak, Çağlar
Stoıca, Marıous
Kouwenhoven, Tanja
Langereıs, Cor
Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı ( 26 - 28 Ekim 2017)

Suggestions

İzmir Bölge Morfolojisinin Fraktal Analiz Yöntemiyle İrdelenmesi
Yetişkul Şenbil, Emine; Özdemir, Sıla (2022-05-08)
Ekonomik, teknolojik ve kültürel değişiklikler doğrultusunda geleneksel kent-kır sınırlarının ortadan kalktığı, kentselliğin ağ ve düğümler vasıtasıyla daha geniş ölçeklerde gerçekleştiği kabulleri ortaya çıkmıştır. Yerleşme sistemleri ve kent-bölgeler doğa bilimlerine bağlı sosyal bilimler epistemolojisi doğrultusunda kendini organize eden, açık sistemler olarak tanımlanmaktadır. Kaotik bir yapıya sahip, doğrusal olmayan ve Öklid geometrisine indirgenemeyen yerleşme örüntüsünün nasıl temsil edileceği liter...
İzmi̇r Kent Bölgesi̇nde İZBAN’ın Mahalle Nüfus Deği̇şi̇mi̇ne Etki̇si̇
Şenbi̇l, Metin; Yeti̇şkul, Emine; Gökçe, Buğra (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020)
Bu çalışma banliyö raylı sistem yatırımının, nüfus değişikliğine etkilerini ortaya çıkarmak için hazırlanmıştır. Buna dayalı olarak, bir kent bölgenin ana çekim noktalarını birbirine bağlayan hızlı ve güvenilir raylı sistemlerin, istasyonları civarında nüfus artışına neden olduğunu ileri sürmekteyiz. Bu doğrultuda, İzmir kent bölgesinde hızlı toplu taşıma erişimi sağlayan İZBAN banliyö sistemini örnek çalışma olarak kullandık. İZBAN’a doğrudan erişimi olan mahalleler ile diğer mahallelerdeki nüfus değişimin...
İzmir Körfezi' ndeki kalıcı ve toksik organik kimyasal madde kirliliğinin biyoteknolojik yöntemlerle belirlenmesi ve izlenmesi
Arınç, Emel; Boyuneğmez, Tuğba; Bozcaarmutlu, Azra; Cihangir, Bülent(2004)
İzmir Körfezi 1960' lı yıllardan bu yana endüstriyel atıkların, şehir ve zirai bölgelerden dökülen atık suların, gemilerden yayılan petrol atıklarının ve nehirlerin kirli sularının taşıdığı ağır metaller ve kalıcı organik kirleticileride (POPs) içeren organik kimyasallarla ciddi boyutlarda kirlenmiştir. Kalıcı organik kirleticilerden olan PAH, PCB dibenzodioksinler ve dibenzodifuranlar besin zinciri ile konsantre olarak balıklara geçmekte, balıklarda birikmekte ve balıkları yiyen insanlar kirleticilere oldu...
İzmir Aliağa endüstri bölgesinde hava kirliliğine neden olan organik ve inorganik kirleticilerin düzeylerinin, kaynaklarının ve sağlık etkilerinin belirlenmesi
Müezznoğlu, Aysen; Tuncel, Süleyman Gürdal; Tuncel, Semra; Bayram, Abdurrahman; Odabaşı, Mustafa; Elbir, Tolga; Sofuoğlu, Sait; Pekey, Beyhan; Pekey, Hakan; Seyfioğlu, Remzi; Zararsız, Abdullah; Dumanoğlu, Yetkin; Kırmaz, Rıdvan; Abdulkarım, Shahin; Doğan, Güray; Yılmaz, Mihriban(2007)
Determination of ambient levels and sources of volatile organic compounds in İzmir-Aliağa Region
Doğan, Güray; Tuncel, Süleyman Gürdal; Department of Environmental Engineering (2013)
In this study, atmospheric levels and sources of VOCs at Aliağa industrial area was investigated. For this, VOC concentrations were measured at two monitoring stations through winter and summer campaigns in 2005 and 2006. Sampling stations were located in downtown Aliağa and downwind of industrial facilities, approximately 500 m to the south east of Horozgediği village. After the summer sampling, another temporary station was installed in between PETKİM and TÜPRAŞ, named as TÜPRAŞ Station to generate TÜPRAŞ...
Citation Formats
Ö. Sümer et al., “İzmir-Balıkesir transfer zonu ile Kuzey Anadolu fay zonu’nun jeodinamik ilişkisine dair yeni yaklaşımlar,” presented at the Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı ( 26 - 28 Ekim 2017), 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.atag.itu.edu.tr/dosya/ATAG21bildiriozleri.pdf.