2,3-Dihidro-1,4-oksazepin Türevlerinin N-Proparjilik β-EnaminonBileşiklerinden Sentezi

2017-04-02
Kelgökmen, Yılmaz
Çayan, Yasemin
Zora, Metin
Citation Formats
Y. Kelgökmen, Y. Çayan, and M. Zora, “2,3-Dihidro-1,4-oksazepin Türevlerinin N-Proparjilik β-EnaminonBileşiklerinden Sentezi,” 2017, vol. 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83586.