1/25 000 Ölçekli Standart Topoğrafik Haritalardan Elde Edilen Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluk Analizi

2018-09-18
Akyürek, Sevda Zuhal
Aydın, Abdurrahim
Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) yeryüzünün katı kısmını oluşturan kara parçalarının diğer bir ifade ile topoğrafyanın deniz seviyesinden yüksekliğini, coğrafik konumu ile birlikte nicelik olarak ifade etmek üzere geliştirilirmiş ve yaygın bir şekilde kullanılan 3 boyutlu bir veri modelidir. Günümüzde kullanım amacına bağlı olarak farklı ölçeklerde ve farklı teknikler kullanılarak SYM üretimi yapılabilmektedir. Harita Genel Komutanlığı tarafından üretilen ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan 1/25 000 (25K) ölçekli standart topoğrafik paftalar, üzerlerine işlenmiş eşyükselti eğrileri sayesinde SYM üretimi için sıklıkla kullanılmaktadır. Yatay doğruluğunun ± 5 m ve düşey doğruluğunun ±2.5 m olduğu belirtilen bu paftalar, tüm ülke topoğrafyasını kapsayacak şekilde üretilmiş olması nedeniyle, ülke çapında ve metre hassasiyetinde SYM (PAF-SYM) üretme imkânı tanımaktadır. Ancak hem üretim tekniği hem de kullanılan paftalar açısından hata barındıran bu PAFSYM’lerin doğrulukları merak konusudur. İnsansız hava araçları (İHA) diğer platformlara göre daha detaylı, yüksek çözünürlüklü ve düşük maliyetli veri üretimine imkân tanıması nedeniyle çok kısa zamanda bilimsel çalışmaların ilgi odağı hâline gelmiştir. Bu çalışma, İHA kullanılarak elde edilen veriler ışığında, 25K paftalardan üretilen 10 metre çözünürlüğe sahip PAF-SYM’lerin doğruluğunu test etmeyi ve hataların topoğrafyaya göre nasıl bir dağılım içinde olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Bu kapsamda, üzerine 12 MP çözünürlüğe sahip kamera entegre edilmiş DJI Mavic Pro model İHA ile 80 metre uçuş yüksekliğinde 2.5 cm çözünürlükte görüntü elde edecek şekilde 7 ve 12 hektarlık iki farklı alanda uçuş gerçekleştirilmiştir. Uçuş sonucunda elde edilen sayısal görüntüler işlenerek yüksek çözünürlükte (~13cm/piksel) SYM’ler (İHA-SYM) üretilmiştir. Yatay ve düşey doğrulukları ile piksel çözünürlükleri santimetre hassasiyetinde olan İHA-SYM’ler, metre hassasiyetinde olan PAFSYM’lerin doğruluk analizinde bir referans olarak kullanılmıştır. İki ürünü kıyaslamak için, öncelikle 13 cm çözünürlüğündeki İHA-SYM’ler 10 metre piksel çözünürlüğe sahip olacak şekilde ağırlıklı ortalama yöntemi ile yeniden örneklendirilmiştir. Böylece aynı çözünürlükte iki ayrı yöntem ile elde edilmiş SYM’ler kıyaslanmıştır. Kıyaslamaya göre SYM’ler arasında birinci alanda ortalama 6,38 metre, ikinci alanda ise ortalama -3,86 metre fark olduğu görülmüştür. Ayrıca, ağaç ve çalılıkların yoğun olduğu veya eğimin arttığı arazi bölgelerinde PAF-SYM ve İHASYP arasındaki yükseklik farklarının daha fazla olduğu görülmüştür.
VII. Uzaktan Algılama Ve CBS Sempozyumu (2018)

Suggestions

Anne ve çocuk arasında geçmişe yönelik ve etkinlik sırasında yapılan konuşmaların çocuğun bellek gelişimine ve öğrenmesine etkisi: Kompost etkinliği örneği
Olgan, Refika(2017-12-31)
Araştırmanın amacı beraber yer aldıkları kompost ile ilgili etkinlikler sırasında ve sonrasında 60-66 aylık okul öncesi dönem çocukları ve anneleri arasında bu etkinlikler ile ilgili geçmişe yönelik konuşmaların çocukların toprağı, kompost döngüsünü ve sürdürülebilirliği öğrenme üzerine etkisinin incelenmesidir.
Mesafe ölçümü tabanlı güvenilir konum tespiti teknikleri ve kara ve hava araçları için örnek uygulamalar
Temizer, Selim; Kaya, Muhammed Çağrı (2013-07-01)
Bu çalışmada insanlı veya insansız araçlarda kullanılabilecek, kapalı/açık mekanların veya genel olarak yeryüzünün mesafe ölçen sensörler tarafından algılanabilir yüzey derinlik bilgileri kullanılarak güvenilir bir biçimde konum tespiti yapmayı sağlayan Bayes Filtreleme prensibi temelli teknikler ortak olarak incelenmiş, ve bir kısmı gerçek bir kısmı da simülasyon ortamında olmak üzere kara ve hava araçları üzerinde örnek uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Uygulamalarda öncelikle, eğer mevcut değil ise, kon...
Heyelanlarda inklinometre okumalarının değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar
Huvaj Sarıhan, Nejan (2018-10-11)
Heyelanlarda kayma yüzeyinin derinliğinin belirlenmesi, zemindeki hareket miktarının ve zamana bağlı değişiminin tespit edilmesi, inceleme alanındaki üç boyutlu hareket mekanizmasının anlaşılması, heyelan stabilizasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde projelendirilmesi açılarından inklinometre ile yapılan periyodik ölçümlerin çok büyük önemi vardır. Bütün bunların doğru yapılabilmesi için her heyelan için ayrı değerlendirilmek üzere, uygun inklinometre borularının seçimi, boru ve çevresindeki zeminin bir...
Zamana bağlı magnetohidrodinamik akış probleminin pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen kanal kesitinde sınır elemanları metodu ile çözümü
Bozkaya, Canan; Tezer, Münevver(2018-12-31)
Bu projede, zamana bağlı Magnetohidrodinamik (MHD) problemleri, pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen bir kesitte sınır elemanları metodu ile çeşitli iletkenlik koşulları için farklı temel çözümler kullanılarak çözülecek ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılacaktır. Magnetohidrodinamik denklemleri, viskoz, sıkıştırılamayan ve elektrik ileten sıvıların akışı ve manyetik alanlarla arasındaki etkileşimin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Proje kapsamında, birbirine bağlı magnetohidrodinamik denklemleri öncelikl...
Askeri harcama ve ekonomik büyüme ilişkisi: Ortadaoğu ülkeleri ve Türkiye için doğrusal olmayan Panel veri analizi
Öcal, Nadir(2017-12-31)
Bu proje yazında ilk defa yumuşak geçişli panel veri modelleri kullanarak savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi toplam 11 ortadogu ülkesi için 1988-2014 dönemini kapsayacak şekilde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Temel amaç iktisadi büyüme ile savunma harcamaları arasındaki muhtemel doğrusal olmayan yapıyı ortaya çıkarmak ve doğrusal modellerle ulaşılan karmaşık sonuçların nedenlerini ortaya koymaktır.
Citation Formats
S. Z. Akyürek and A. Aydın, “1/25 000 Ölçekli Standart Topoğrafik Haritalardan Elde Edilen Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluk Analizi,” Eskişehir, Türkiye, 2018, p. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84250.