Heyelanlarda inklinometre okumalarının değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar

2018-10-11
Heyelanlarda kayma yüzeyinin derinliğinin belirlenmesi, zemindeki hareket miktarının ve zamana bağlı değişiminin tespit edilmesi, inceleme alanındaki üç boyutlu hareket mekanizmasının anlaşılması, heyelan stabilizasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde projelendirilmesi açılarından inklinometre ile yapılan periyodik ölçümlerin çok büyük önemi vardır. Bütün bunların doğru yapılabilmesi için her heyelan için ayrı değerlendirilmek üzere, uygun inklinometre borularının seçimi, boru ve çevresindeki zeminin birlikte hareketini sağlamak üzere boru çevresinin enjeksiyonunun dikkatle yapılması, ilk okumanın alınması ve her heyelana özgü belirlenecek periyotlarla zemin hareketlerinin titizlikle ölçülmesi gerekmektedir. Ayrıca, inklinometre ölçümlerinin yanlış yorumlanması, heyelan kütlesinin olduğundan daha sığ veya olduğundan daha derin olarak belirlenmesine, kayma mekanizmasının yanlış anlaşılmasına ve buna bağlı olarak yanlış heyelan stabilizasyon projelendirmelerine yol açabilmektedir. Bu çalışmada, inklinometrelerin yerleştirilmesinde, okumalarında ve alınan ölçümlerin yorumlanmasında sıklıkla gözlenen problemler, yanlış değerlendirmeler ele alınmış, Türkiye’de ve dünyada yaşanmış heyelan vakalarından doğru ve yanlış inklinometre ölçüm ve yorumlama örnekleri sunulmuştur. Ölçüm hassasiyeti, ölçüm hatası, rastlantısal hata, sistematik hata, sıfır sapma hatası, dönme hatası vb. yaygın hatalar örneklerle ele alınarak, bu hatalı ölçümlerin nasıl düzeltilebileceği irdelenmiştir. Bu çalışmanın heyelanlarda inklinometre okumalarını yapan, verileri değerlendiren, stabilizasyon projeleri yapan/kontrol eden paydaşlar için faydalı olacağı düşünülmektedir.
https://heysemp2018.afad.gov.tr/upload/Node/30877/files/2_Ulusal_Heyelan_Sempozyumu_Bildiri_Ozleri_Kitabi+1.pdf

Suggestions

Heyelan Alanlarındaki Şevlerin Deformasyon Karakteristiği Özelliklerinin Doğrulanması ve Değerlendirilmesi
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu(2017-12-31)
Bu çalışmanın ana amacı fiber optik heyelan izleme sistemin kullanılarak değişik hassasiyet analizleri yapılması ve bu çalışmaların nümerik modelleme çalışmaları ile karşılaştırılması ve doğrulanmasıdır. Yapılacak çalışmalarda kullanılacak olan proje uygulama alanı, Kocaeli il sınırları içerisinde bulunan ve İstanbul’a 110 km, Kocaeli merkeze 10 km uzaklıkta Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii’nde bulunan doğal bir heyelan sahasıdır. Heyelan sahasındaki kayma hareketine ait deformasyon verilerini toplamak...
1/25 000 Ölçekli Standart Topoğrafik Haritalardan Elde Edilen Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluk Analizi
Akyürek, Sevda Zuhal; Aydın, Abdurrahim (2018-09-18)
Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) yeryüzünün katı kısmını oluşturan kara parçalarının diğer bir ifade ile topoğrafyanın deniz seviyesinden yüksekliğini, coğrafik konumu ile birlikte nicelik olarak ifade etmek üzere geliştirilirmiş ve yaygın bir şekilde kullanılan 3 boyutlu bir veri modelidir. Günümüzde kullanım amacına bağlı olarak farklı ölçeklerde ve farklı teknikler kullanılarak SYM üretimi yapılabilmektedir. Harita Genel Komutanlığı tarafından üretilen ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan 1/25 000 (25K) ö...
Konya Killerinin Jeoteknik Uygulamalarla Katı Atık İzolasyon Şiltesi olarak Kullanılması için Bentonit ile İyileştirilmesi
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Konya’da yaygın olarak bulunan Kuvaterner killerin potansiyel atık sahalarında kullanılabilmeleri için uygunluklarının belirlenmesi için jeoteknik (elek analizi, Atterberg limitleri, hidrometre, kompaksiyon, konsolidasyon), hidrolik geçirgenlik (düşen seviyeli permeabilite) ve mineralojik (XRD, SEM, Metilen Mavisi) özelliklerinin optimum bentonit karışımı miktarları ile zenginleştirme/iyileştirme çalışmaları yapıldıktan önce ve sonra laboratuvar deneyleri yardımıyla belirlenmesi ve bu ...
Silindir Yapılar Çevresinde Akım Koşulları ve Oyulma Süreçlerinin Sayısal Modellenmesi
Baykal, Cüneyt; Fuhrman, David R; Jacobsen, Niels G; Fredsoe, Jorgen (2014-11-09)
Bu çalışmada deniz tabanına dik olarak yerleştirilmiş silindirik bir yapı çevresinde sabit akım koşulları altında oluşan hidrodinamik ve morfolojik değişimler üç-boyutlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemleri ile çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan sayısal modelde Reynolds-ortalamalı Navier Stokes denklemleri, k-omega türbülans modeli ile birlikte 3 boyutlu olarak çözülmekte, çözümlenen girdap kopması, sediman taşınımı (tabanda ve askıda) ve taban morfolojisi değişimi ile silindir çevresinde zaman içind...
Synorogenic eocene leucogranite magmatism in the southern menderes massif and its tectonic significance
Bozkurt, Erdin; Quentin G, Crowley (null; 2015-04-06)
Güney Menderes Masifi’nde üst düzeylerin güneye hareket ettiği normal bileşenli Güney Menderes makaslama zonunun (GMMZ) taban bloğunda yer alan ortognayslar ile onları yapısal olarak üzerleyen metasedimanlar lökogranit kütleleri tarafından kesilirler. Bu lökogranit kütlelerinden birisi geç Orta Eosen (U-Pb zirkon yaşı) yaşındadır. Bu veri GMMZ’ndaki sinorojenik normal hareketin başlama yaşı olarak yorumlanmıştır. En yaşlı uyumsuz sedimanlar masifin erken Miyosen’de yüzeye çıktığını göstermektedir. Ortognasy...
Citation Formats
N. Huvaj Sarıhan, “Heyelanlarda inklinometre okumalarının değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar,” Ankara, Türkiye, 2018, vol. 1, p. 47, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75166.