pH basınç depolama sıcaklığı ve süresinin soya Lesitini ile hazırlanmış lipozomların fiziksel stabilite indikatörü olan zeta potansiyeli üzerine etkisinin incelenmesi

2016-10-07
Lipozomlar, fosfolipitlerin sulu çözeltilerde yüksek enerjiye maruz bırakıldıklarında oluşturduğu, enkapsülasyon amaçlı kullanılan keseciklerdir. Parçacıkların çözeltideki yüklerini ölçen ve stabilitenin direkt göstergesi sayılabilen zeta potansiyel ölçümünün bir oksidasyon göstergesi olarak kullanılabileceği de düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, farklı basınçlarda (400 bar, 1300 bar) soya lesitini kullanılarak mikroakışkanlaştırma yöntemi ile hazırlanan soya lesitininin, kullanılan çözücünün pH’ı ile depolama sıcaklığı ve süresine bağlı olarak değişimini incelemektir. Deney tasarımında kapsüllenecek aktif ajanın doğasına göre kullanılabilecek iki farklı çözelti pH’ı (pH=3.8;7.2), gıdaların saklama koşullarına uygun olarak buzdolabı ve oda sıcaklıkları değişkenler olarak olarak alınmış ve bir ay boyunca 10 günlük aralıklarla zeta potansiyel ölçümleri yapılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda zeta potansiyelin pH ile pozitif bir doğrusal ilişkisi olduğu görülmüştür. Basıncın zamana ve sıcaklığa bağlı zeta potansiyellere doğrusal, ikinci dereceden ve aynı zamanda da pH ile etkileşimli etkisinin bulunması, başlangıçta olmasa dahi saklama süresi boyunca basınçla artırılan yüzey alanının zeta potansiyel üzerine kayda değer etkisi olduğunu göstermiştir. Bu durum, oksidasyona açık olan yağ temelli lipozomların süreç içerisinde oksitlenmesiyle negatif yüklü bileşiklerin oluşması ile açıklanabilmiştir. Zaman ve sıcaklığın zeta potansiyel üzerinde doğrusal bir istatistiksel etkisi olmadığı halde etkileşimlerinin önemli olduğu görülmüştür (p<0.05). Bu sonuçlar doğrultusunda zeta potansiyelin, yüklü yağ parçacıkları bulunduran sistemlerde oksitlenme kıstası olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Citation Formats
S. Güner and H. M. Öztop, “pH basınç depolama sıcaklığı ve süresinin soya Lesitini ile hazırlanmış lipozomların fiziksel stabilite indikatörü olan zeta potansiyeli üzerine etkisinin incelenmesi,” Edirne, Türkiye, 2016, p. 306, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84271.