Erkeklere ilişkin çelişik duygular ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması

2008-01-01
Bu çalışmanın amacı erkeklere ilişkin tutumları düşmanca ve korumacı olarak iki alt boyuta ayıran Erkeğe İlişkin Çelişik Duygular Ölçeği’nin (EÇDÖ; Glick ve Fiske, 1999) Türk öğrenci örnekleminde geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Bu araştırmaya, 412’si erkek ve 442’si kadın olmak üzere toplam 854 Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların tümünün yaş ortalaması 20.59 (S = 1.80) yıl olarak bulunmuştur. Katılımcılar EÇDÖ ölçeği ile birlikte Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği’ni (ÇDCÖ; Sakallı-Uğurlu, 2002) sınıf ortamında doldurmuşlardır. Geçerliği test etmek için faktör yapısı, madde-toplam korelasyon katsayısı ve EÇDÖ ile ÇDCÖ arasındaki korelasyon (r = .75) hesaplanmıştır. Ayrıca, cinsiyet değişkeni açısından gruplar arası ayrışma analizi yapılmıştır. Bu analizler sonucunda EÇDÖ’nin orijinal faktör yapısını Türk öğrenci örnekleminde tekrarladığı ve yeterli düzeyde geçerliğe sahip olduğu bulunmuştur. Güvenirlik için ise, iç tutarlık katsayısı, iki yarım ve test tekrar test güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. EÇDÖ’nin tümü için iç tutarlık güvenirlik katsayısı .82 değerinde iken, Erkeklere ilişkin Düşmanca Tutumlar ve Erkeklere ilişkin Korumacı Tutumlar alt ölçekleri için iç tutarlık katsayıları sırasıyla .82 ve .83 değerinde bulunmuştur. Ölçeğin test tekrar test güvenirliği ise .80 değerindedir. Sonuç olarak, EÇDÖ’nin toplumsal cinsiyetçiliği içeren erkeklere ilişkin tutumları Türkiye’de öğrenci örnekleminde ölçebilecek geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğu gösterilmiştir.
Türk Psikoloji Yazıları

Suggestions

Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu'nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Pamukçu, Burcu; Demir, Ayhan Gürbüz (2013-01-01)
Bu çalışmanın amacı Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu’nun (PDÖÖ) geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu değişik illerde bulunan on bir üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı dördüncü sınıfında eğitim görmekte olan 470 psikolojik danışman adayı oluşturmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin Türkçe formunun orijinalinde olduğu gibi üç faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koym...
Eşli ruminasyon ölçeğinin Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenirlik çalışması
Bugay Tuna, Aslı; Erdur Baker, Özgür (2015-01-01)
Bu araştırmanın amacı, Eşli Ruminasyon Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik özelliklerinin incelenerek Türkçeye kazandırılmasıdır. Çalışmanın katılımcılarını birbirinden bağımsız ve ulaşılabilir örneklem yoluyla seçilmiş iki farklı üniversite öğrenci grubu oluşturmaktadır. Birinci çalışma grubu 256 (146 Kadın, 110 Erkek) üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Ölçeğin test-tekrar test güvenilirliğini ölçmek için ulaşılan ikinci çalışma grubuise 113 (72 Kadın, 41 Erkek) öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilere Eşli R...
Reliability and validity of the Turkish version of the service quality assessment scale
Gürbüz, Bülent; Koçak, Mehmet Settar; Department of Physical Education and Sports (2003)
The purpose of this study was to test the reliability and validity of the Turkish version of the Service Quality Assessment Scale (SQAS). The participants of this study constituted of 338 male (53.1%) and 298 female (46.9%) health-fitness club̕s members. The Confirmatory Factor Analysis (CFA) was used to examine the factor structure of the SQAS instrument, which assess the service quality of health-fitness clubs. Six-factor model of SQAS was analyzed based on the Maximum Likelihood (ML) estimation method. T...
Alevilerin İç-grup Yanlılığında Kimlikle Özdeşleşme veToplumsal Belleğin Rolü
Bükün, Mehmet Fatih; Cingöz Ulu, Banu (2017-04-01)
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yaşayan Alevi toplumunun sosyal kimlikleri ile iç-grup yanlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu ilişkide toplumsal belleğin aracı rolü de ayrıca araştırılmıştır. Toplumsal bellek, Alevi tarihinden seçilmiş belirli örnek olaylara yönelik bilişsel, duygusal ve değerlendirmeci boyutlar aracılığıyla ele alınmıştır. Buna yönelik olarak Alevilerin geçmişte yaşadığı olumlu (1925 yılında kapatılan Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhının 1964 yılında yeniden açılması) ve olumsuz (1993 y...
The role of secularization within the Turkish nation-state building process
Sarı, Özgür; Okyayuz, Mehmet; Department of Political Science and Public Administration (2004)
The objective of this study is to analyze the role of secularization within the Turkish nation-state building process between the late 19th and the early 20th century; hereby an emphasis will also be on the relations between the state and religion. This study will consider the Religious Affairs Directory as the key institutional actor in this process. This institutional reflection of secularization will be studied as an interesting case of state controlled social change on and over religion in society. The ...
Citation Formats
N. Sakallı, “Erkeklere ilişkin çelişik duygular ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması,” Türk Psikoloji Yazıları, pp. 1–11, 2008, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79018.