Örgütsel Yaşamda Beş Faktör Kişilik Özellikleri Açısından Sosyal Karşılaştırma Yönelimi: Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma

2017-04-01
Aydoğan, Enver
Erden, Pelin
Bıyık, Yunus
Bingöl, Dursun
Enflasyon ve işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi Phillips Eğrisi ile açıklayan Keynesyen yaklaşımın aksine günümüzde işsizlik oranının dinamikleri daha çok doğal işsizlik oranı ve işsizlik histerisi hipotezleri üzerinden değerlendirilmektedir. Bu çalışmada uzun dönem işsizlik oranlarının doğal işsizlik veya işsizlik histerisi hipotezlerinden hangisi ile açıklanabilir olduğu, yatay kesit bağımlılığını dikkate alan yeni nesil panel birim kök testleri ile 28 OECD üyesi ülke için 1980-2015 dönemi verilerinden hareketle incelenmektedir. Ayrıca bu ülkelerde işsizlik oranı serisinin durağanlığı yapısal kırılmaları dikkate alan ve almayan yeni nesil panel birim kök testleriyle panel geneli ve paneli oluşturan yatay kesit birimler için ayrı ayrı araştırılmaktadır. Elde edilen bulgular; ülkelerin büyük bölümünde, yapısal kırılmaları dikkate almayan panel birim kök testlerinin işsizlik histerisi hipotezini ve yapısal kırılmaları dikkate alan panel birim kök testlerinin ise doğal işsizlik oranı hipotezini desteklediği belirlenmiştir. Bu durum, ele alınan dönem itibariyle söz konusu ülkelerde önemli makro iktisadi şokların meydana geldiğini, ancak bu şokların işsizlik oranı üzerindeki etkilerinin kalıcı nitelikte olmadığını ortaya koymaktadır
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Suggestions

Akran Liderli Takım Öğrenme modeli ile kimya öğretmen adaylarının problem yazma ve problem çözme becerilerinin incelenmesi
Geban, Ömer; Çiğdemoğlu, Ceyhan(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, ALTÖ modeli çerçevesinde fen öğretim yöntemleri I dersini alan öğretmen adaylarının çalıştay problemleri yazma ve problem çözme becerileri üzerindeki etkisini incelemektir. Özellikle öğretmen eğitiminde bu modelin etkinliği ve akran lider olarak pedagojik alan bilgisine sahip olan öğretmen adaylarının kullanılmasının henüz uygulama olanağı bulamamış olması bu çalışılmayıda cazip kılmaktadır. Kimya öğretmen adaylarının akran liderli takım öğrenmesi modelini ileride öğretmen oldukların...
Örgütsel etik ve güvenin takım performansına etkisi: otomotiv sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma
Sökmen, Alev; Sökmen, Alptekin; Bıyık, Yunus (null; 2017-09-15)
Çalışan davranışları örgüt içinde hâkim olan etik anlayış ve çalışanlar arasındaki güven ilişkisi gibi birçok örgütsel faktörden etkilenebilmektedir. Örgütlerin etik kurallar çerçevesinde yönetilmesi ve örgüt içinde karşılıklı güvenin oluşması bireysel performans başta olmak üzere takım performansı ve örgütsel performansa olumlu katkıda bulunacaktır. Buradan hareketle bu çalışmada örgütsel etik ve güvenin takım performansına etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma verileri, bir otomobil firmasının A...
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenleri ile Sistemsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi: İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum
Teksöz, Gaye(2017-12-31)
Bu projede sürdürülebilir bir gelecek için, sistemsel düşünme yetenekleri gelişmiş öğretmenler yetiştirilmesi için çağımızın en önemli küresel problemi olan iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusu temel alınmıştır. Projede ek olarak, öğretmen adaylarının sistemsel düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik ders planı hazırlama yeteneklerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Projenin uygulaması Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde Bahar dönemlerinde “seçmeli ders” kategorisinde açılmakt...
Askeri harcama ve ekonomik büyüme ilişkisi: Ortadaoğu ülkeleri ve Türkiye için doğrusal olmayan Panel veri analizi
Öcal, Nadir(2017-12-31)
Bu proje yazında ilk defa yumuşak geçişli panel veri modelleri kullanarak savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi toplam 11 ortadogu ülkesi için 1988-2014 dönemini kapsayacak şekilde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Temel amaç iktisadi büyüme ile savunma harcamaları arasındaki muhtemel doğrusal olmayan yapıyı ortaya çıkarmak ve doğrusal modellerle ulaşılan karmaşık sonuçların nedenlerini ortaya koymaktır.
Üçlü bağ içeren polimerlerin sentezi, elektrokromik ve güneş gözesi uygulamalarında kullanımı
Toppare, Levent Kamil; Doğan, Özdemir; Hasırcı, Nesrin; Erel Göktepe, İrem; Çırpan, Ali(2014-12-31)
Bu çalışmada tiyofen, benzotriazol ve oksijene bağlı alkil grubu içeren benzen ünitelerinin üçlü bağ yardımıyla birbirlerine bağlanmasıyla her zincir üzerinde farklı ünitelerin kompozisyonunu içeren rastgele kimyasal polimerlerin sentezlenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmayla karbon ve karbon atomları arasında oluşturulacak olan üçlü bağın değişik polimerik yapıların elektrokimyasal ve optik özelliklerine olan etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Bu polimerlerin sentezinde, deney aşamasında, klasik bazı yönteml...
Citation Formats
E. Aydoğan, P. Erden, Y. Bıyık, and D. Bingöl, “Örgütsel Yaşamda Beş Faktör Kişilik Özellikleri Açısından Sosyal Karşılaştırma Yönelimi: Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma,” Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, pp. 19–29, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://sead.selcuk.edu.tr/sead/article/view/617.