İskenderun Körfezinde Olası Bir Petrol Tankeri Kazasında Doğabilecek Ekosistem Tepkilerinin Fitoplankton Düzeyinde Değerlendirilmesi

2018-05-11
Deniz ekosisteminde petrol kazaları riskinin yaratabileceği olumsuz durumların değerlendirilmesinde en az bir tane biyolojik yapının buna vermiş olduğu tepkinin bilinmesi, oluşabileck riskin anlaşılmasında bize yardımcı olacaktır. Bu çalışmada tanker trafiğinin yoğunluğundan dolayı tanker kazasına hayli açık olan İskenderun Körfezinde olabilecek bir kazada oluşabilecek ekosistem etkileri çalışılmıştır. Dört farklı mevsimde ham petrole maruz bırakılan fitoplankton komünitelerinde oluşan değişimler, farklı ham petrol konsantrasyonları altında değerlendirilmiştir. Fotosentetik pigment verileri HPLC yardımıyla toplanmış ve fitoplankton komünite değişimleri bu verilere dayanarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmadan çıkan sonuçlara göre, fitoplankton komünitelerinin ham petrole vermiş olduğu tepki mevsimlere göre çok farklılık göstermektedir. Örneğin kış ve sonbahar arasında yaklaşık 10 katlık bir fark oluşturmaktadır. Denizin fiziksel durumu ve ilk fitoplankton kompozisyonunun farklılığından kaynaklı olarak kış mevsimi fitoplanktonların ham petrole karşı en fazla tolerans gösterdiği mevsim olarak belirlenmiştir. EC50 değerleri toplam petrol hidrokarbonu (TPH) cinsinden 11.5 - 122.3 µg/L arasında mevsimsel farklılıklar göstermiştir. Bu sonuçlar; olası tanker kazasından sonra o bölgede oluşacak ekosistem etkilerinin değerlendirilmesinde, kazanın oluşacağı mevsimin ve deniz suyunda oluşacak TPH konsantrasyonun bilinmesi bize yardımcı olabileceğini göstermektedir.
III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı (9 - 11 Mayıs 2018)

Suggestions

Mersin ve İskenderun Körfezi TRIX değerleri ve biyokimyasal parametrelerle değişimi
Tuğrul, Süleyman; Akçay, İsmail; Özhan, Koray (null; 2016-12-23)
Yarı kapalı kıyısal deniz ekosistemleri karasal kaynaklı baskılarla nehir suları ve evsel atıksuların taşımış olduğu organik ve inorganik kirleticilerden olumsuz etkilenmektedir. İskenderun ve Mersin Körfezi kıyısal suları bunun en tipik örneğidir. Özellikle kirletilmiş nehir suları ve evsel atıksu deşarjlarıyla bu iki körfez iç sularına taşınan organik/inorganik besin tuzları ötrofik durumun gelişmesine yol açmış ve körfez ekosisteminin biyokimyasal özellikleri ve ışık geçirgenliğinde çok belirgin olumsuz ...
Afet Riski Yönetimi Kapsamında Kent Planlama; İstanbul Planları Ve Uygulamalar
Özyetgin Altun, Ayşe; Öğdül, Hürriyet Gülsün (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Araştırmanın temel sorusu Türkiye’de kent planlamanın afet riski azaltımı ve yönetimi (ARAY) sürecinde etkin rol alıp almadığıdır. 1999 yılı Gölcük ve Düzce depremleri Türkiye’deki plansız kentleşme sorunun büyük acılara ve ekonomik kayba neden olabileceğini çarpıcı bir şekilde göstermiştir. Aynı zamanda sadece acil durum müdahalesi yöntemi ile afetlere karşı ne kadar hazırlıksız kalındığı anlaşılmıştır. Ardından geçen yaklaşık yirmi yıllık süreçte Türkiye’de ARAY kabulleri uluslararası perspektifle paralel...
Ürün Tasarım Sürecinde Ürün Okunabilirliği Kavramının Sesli Düşünme Protokolü İle Ölçülmesi: Karşılaştırmalı Ürün Analizi
Narter, Çınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Günümüzde ürün tasarımı etkinliğinin, kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve üretim açısından hiç olmadığı kadar hızlı bir gelişme ve ivme içinde olduğu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte ürün tasarımında uygulanan ve araştırılan birçok yöntemin tek başına ürünü anlamlandırma ve okuyabilme noktasında yetersiz kaldığı da görülmektedir. Bu nokta da endüstriyel ürünlerin kullanıcılar ile kurduğu iletişim düzleminin önemi ön plana çıkmaktadır. Ürün iletişimi, ürün okunabilirliği, kavramların ürün üzerinde...
A History of the Development of Conservation Measures in Turkey: From The Mid 19th Century Until 2004
Kurul, Esra; Şahin Güçhan, Neriman (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-01-01)
Bu makale, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde kapsamlı yasal ve yapısal dönüşümlere sahne olan Türkiye’de, özellikle 2004 yılındaki değişimlerin eşiğinde, Osmanlı’nın son döneminde gündeme gelen ve 2004 yılına kadarki süreçte evirilerek gelişen mimari ve kentsel koruma alanının yasal ve idari kurumlaşma çerçevesinin gelişimini tanımlamak ve mevcut duruma ilişkin bir ön değerlendirme yapmayı amaçlar.
Türkiye'de Kayıtdışılık Sorunu Altında Sosyal Güvenlik, Vergi Sistemi ve Yaptırım Politikası Önerileri
Derin Güre, Pınar; Özgün, Burcu(2015-12-31)
Kayıtdışı ekonomi ve vergi reformu gereksinimi Türkiye ekonomisi için önemli ölçülerde sorun teşkil etmektedir ve konuyla ilgili araştırmalara ve uygulamaya konabilecek çözüm önerilerine ihtiyaç vardır. Bu çalışma, Türkiye için kayıtdışı sektörü ve sosyal güvenlik sistemini de içeren bir model çerçevesinde bazı reform önerilerini tartışmak, bunların makroekonomik değişkenler ve kayıtdışılık üzerindeki olası etkilerini araştırarak politika önerileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kullanılacak yöntem 55 dönem...
Citation Formats
K. Özhan, “İskenderun Körfezinde Olası Bir Petrol Tankeri Kazasında Doğabilecek Ekosistem Tepkilerinin Fitoplankton Düzeyinde Değerlendirilmesi,” presented at the III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı (9 - 11 Mayıs 2018), İzmir, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://3udbk.deu.edu.tr/assets/3udbkkitap.pdf.