Algılanan Stresin Saldırgan Sürücülük ve Sürücü Becerileri ile İlişkisi

2018-11-17
Tekeş, Burcu
Öztürk, İbrahim
Kökkülünk, Ezgi
Kulaçoğlu, Saba
Pıçak, Ecem
Veisoğlu, Sefa
Trafik olgusu insan, araç ve çevre faktörleri ve bu faktörler arasındaki etkileşimi içermektedir. Türkiye’ de gerçeklesen trafik kazalarının nedenleri incelendiğinde göre sürücü faktörlerinin büyük bir etkisi olduğu görülmektedir. Trafik ortamında sürücüler çeşitli stres faktörlerinden etkilenmekte ve bu durum çeşitli davranışlarına yansımaktadır. Çalışma kapsamında algılanan stres ile saldırgan sürücülük ve sürücü becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Araştırma örneklemi 88’i kadın ve 82’si erkek olmak üzere ehliyet sahibi 170 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcılar Algılanan Stres Ölçeği, Sürücü Becerileri Ölçeği, Sürücü Saldırganlık Ölçeği ve demografik bilgi formundan oluşan formu online olarak doldurmuşlardır. Bulgular: Çalışma nicel bir araştırma olup yapılan tanımlayıcı analizlere ve korelasyon analizlerine ek olarak çoklu doğrusal regresyon analizinde incelenmiştir. Bulgulara göre algılanan stres saldırgan sürücü davranışları ile pozitif ilişki gösterirken; güvenlik becerileri ile negatif ilişki göstermiştir. Tartışma: Çalışma bulguları trafik ortamında yüksek stres algılayan sürücülerin aynı zamanda daha fazla saldırgan sürücü davranışları ve daha düşük güvenlik becerileri raporladığını göstermektedir. Bulgular sürücülerde stresin trafik güvenliğine olan etkileri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Elde edilen bulgular ilgili alanyazın ışığında tartışılmış ve daha güvenli bir trafik için çeşitli öneriler getirilmiştir.
Citation Formats
B. Tekeş, İ. Öztürk, E. Kökkülünk, S. Kulaçoğlu, E. Pıçak, and S. Veisoğlu, “Algılanan Stresin Saldırgan Sürücülük ve Sürücü Becerileri ile İlişkisi,” presented at the 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, (15 - 17 Kasım 2018), Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85439.