Geçmişin Aynasında Geleceği Görmek: Thomas Piketty’xxden Üç Asırlık Sistemik Eşitsizlik Analizi

2014-01-01
Piketty’nin "21. Yüzyılda Sermaye" isimli gelir ve zenginliğin üç asırdak gelişimini incelediği çalışması ve Piketty’nin kendisi bu konuda yazan iktisatçılar tarafından bir fenomen olarak değerlendiriliyor. Bizce bu çalışmayı ve yazarı bir fenomen olarak görmedeki temel sıkıntı (fenomenin kelime anlamı açıklanamayacak yetkinlikte ve zenginlikte), bu çalışmanın öncesindeki çalışmaların ve tartışmaların, bu tartışmalarda Piketty’nin aldığı aktif pozisyonların, ve bu tartışmaların Piketty’nin çalışmasındaki belirleyici ve açıklayıcı etkisinin gözden kaçırılması. Öte yandan kitaba yönelik özellikle ana akım iktisatçıların ve medyanın tepkisi beklenmedik bir fenomen olarak ele alınabilir ve kuşkusuz bu tepkide 2008-9 krizinin modern iktisada ve günümüz ana akım iktisatçılarının onulmaz kendine güvenine vurduğu darbenin oynadığı rol göz önüne alınmalıdır. Ancak kitabın ve yazarın gördüğü rağbeti kitabın ve yazarın özgül değerinden ayırırsak çalışmanın kendisiyle ilgili daha anlamlı sonuçlara ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Kitabın fenomen olarak görülmesinin bir sebebi bütün iktisadi çalışmaları biricik ve bireysel bir üretimin sonucu olarak görme isteğimiz ve bu yöndeki eğilimimizse, bir diğer sebebi de iktisadi yazına 2008-9 krizinden öncesi ve sonrası diye bakmamız, ve Piketty'nin eserinin 2008 öncesinde bu konuda yazılmış yazılar ve yapılmış çalışmalarla organik bağını gözden kaçırmamızdır. Oysa 2008-9 küresel krizi ne Piketty’nin çalışmalarını ve vardığı önemli teorik ve pratik sonuçları etkilemiştir, ne de Piketty’nin bu krizin oluşumu ve gelişimi konusunda söyleyecek çığır açıcı ve yenilikçi bir sözü vardır. Hatta genelde çok etkileyici bir dil ve üslupla yazılmış “21. Yüzyılda Sermaye”’in bizce en az etkileyici kısımları 2008-9 krizine ayrılmış bölümleridir (s.472).
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Suggestions

Çalışanlarının Biyografilerinden ODTÜ Tarihi Sözlü-Tarih Çalışması.
Zırh, Besim Can(2016-12-31)
ODTÜ’nün 60. Yılı kapsamında ODTÜ Sosyoloji Bölümü öğrencileriyle birlikte çalışanlarıyla gerçekleştirilecek sözlü-tarih çalışmasıyla bir kurum olarak ODTÜ tarihçesinin yazılması.
Anadolu Selçuklu Mimari Tarihinde Anlam Araştırmaları
Peker, Ali Uzay (2009-04-01)
11-14. yüzyıllar arasındaki dönemi kapsayan Anadolu Selçuklu mimarisini konu alan yayınları iki ana gruba ayırabiliriz. Bunlardan ilki, bu dönemin mimarisinin sahip olduğu niteliklerin dökümü niteliğindeki ‘taksonomik’ (sınıflandırıcı, betimlemeci) çalışmalar; ikincisi ise siyasetbilim, sosyoloji, teoloji, teosofi, kozmoloji, mitoloji gibi alanlardan ödünç alınan kavramlar aracılığıyla yapılan ‘hermenötik’ (anlam/yorum) çalışmalar. İkinci gruba giren anlam araştırmalarında mimariyi şekillendiren çeşitli etk...
Çocuk Gözünden Dış Mekan Oyun Alanları
Sevimli Çelik, Serap(2018-12-31)
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 31. Maddesinde belirtildiği üzere çocukların boş zamanlarını istedikleri gibi değerlendirme, dinlenme, oynama ve yaşına uygun eğlenebilecekleri kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma hakkı vardır (UNICEF, 2004). Bu madde ile birlikte yetişkinlerin genel inanışlarının aksine oyun çocukların sadece boş zamanlarını değerlendirecekleri bir etkinlik olmanın ötesinde çocukların kendi ihtiyaçları ve istekleri ile birlikte kontrol ettikleri, çocuklar tarafından yö...
Robert Oerley and Tuzla Mineral Springs
Ateş Can, Sevim (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2014-6-1)
İçmeler, İstanbul’un Tuzla İlçesi’nde konumlanmaktadır (Figures 1, 2). Tarihi açıdan da oldukça eski dönemlerden beri bilinmekte ve faydalanılmaktadır. Tuzla İçmeleri’nin sağlık açısından değeri bilinmekle birlikte, mimarlık tarihi açısından sahip olduğu önemi anlaşılamamıştır. Günümüzde, İçmeler’de yer alan tesisler Cumhuriyet döneminde inşa edilmiştir. Bunların içinde en önemlisi Robert Oerley’in projelerini hazırladığı Kaplıca Oteli’dir. Tesisteki diğer yapılar yönetim binası, restoran, bekçi kulübeleri,...
Behind Domestic Life, A Postwar Middle-Class Home: The Miller House in Gainesville, FL
Sönmez, Filiz (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2014-6-1)
Çalışma, II. Dünya Savaşı’ndan sonra barınma kültüründe yaşanan değişimin, kentsel ölçekte gerçekleşen değişimden, sosyo-kültürel alanda yaşanan yeniliklerden, teknolojik gelişmelerden ve tüm bunlara bağlı olarak evdeki gündelik yaşam pratiklerinden bağımsız okunmasının mümkün olamayacağı ön görüsüyle kurgulanmıştır. Bu kapsamda, çalışmada ev ve içindeki yaşam arasındaki o güçlü bağ vurgulanarak yazıla gelen “konut modernleşmesine” farklı bir bakış açısı ile konutların salt dış biçimlenmesine ilişkin tekton...
Citation Formats
İ. C. Özen and E. Voyvoda, “Geçmişin Aynasında Geleceği Görmek: Thomas Piketty’xxden Üç Asırlık Sistemik Eşitsizlik Analizi,” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, pp. 665–686, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85622.