Matematik Bölümü ve Matematik Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinin ispat anlayışları

2018-10-06
Mavi, Sinan
Sevinç, Şerife
Günlük hayatta kişiyi ikna etmek ve doğruluğunu göstermek istediğimiz durumlarda kullandığımız ispat, matematikte birçok rolü ve fonksiyonu olan temel bir konudur. Son zamanlardaki matematik eğitimindeki gelişmeler de ispatın son derece önemli olduğunu göstermektedir (Hanna, 2000). İspat, sadece gerekçelendirme amacıyla değil aynı zamanda gösterim, açıklama, keşfetme ve sistematikleştirme için de kullanılır (De Villiers, 1995). Çoğu öğrenci tarafından ispatın genel olarak sonuçların doğruluğunu göstermek için kullanıldığı düşünülse de (Mudaly & De Villiers, 2004), ispat aslında matematiğin temel ilkelerini yansıtarak öğrenciyi düşünmeye yönlendirir, motivasyonlarını artırarak bilişsel gelişimlerini güçlendirir (Hanna & De Villiers, 2012). Bilgiyi üretebilen, problem çözebilen, eleştirel düşünebilen iletişim becerilerine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlayan matematik dersi öğretim programı da ispatın önemini vurgulamaktadır (MEB, 2018). Öğrencilerin ispat konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirmesinde öğretmenlerin bilgi ve öğretim pratiklerinin rolü yadsınamaz (Altıparmak & Öziş, 2005). Bu yüzden öğretmenlerin ispat algıları ve bu algılarının geliştirmeye en elverişli ortamlardan biri olan üniversitelerde aldıkları eğitim önem arz etmektedir. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının ispat hakkındaki anlayışlarını etkileyen üniversite öğretim üyelerinin ispata bakış açılarının sunulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, ilköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerine ders veren dört Matematik Bölümü öğretim üyesi ile dört Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde öğretim üyelerine, “[AB] doğru parçası ve orta noktası C noktasıdır. Doğru parçasının dışındaki herhangi bir P noktasından çizilen en kısa uzaklık [PC] olur.” önermesine ilişkin öğrenci cevapları verilerek bu cevapların ispat niteliği taşıyıp taşımadığı sorulmuştur. Aynı zamanda, öğretim üyelerinden bu cevapların ispat düzeylerine göre formelden ve formel olmaya doğru sıralamaları istenmiştir. Öğretim üyeleri ile yapılan görüşmeler tematik analiz yöntemiyle kodlanmıştır. Kodlar ve kodların oluşturduğu kategoriler Matematik Bölümü ve Matematik ve Fen Bilimleri Eğimi Bölümü öğretim üyeleri açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirmesi halen devam etmektedir. Bu değerlendirmeler sonucunda elde edilen bulgular, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının ispat anlayışlarını etkileme potansiyeli taşıdığından matematik eğitimcileri ve matematik eğitimi araştımacıları ile paylaşılması önemlidir. Öğretim üyelerinin doğrudan ya da dolaylı olarak aktardıkları ispat anlayışların öğretmenlerin matematiğin temel ilkelerini kavramalarındaki (Pericleous & Pratt, 2010), matematiksel iletişim kurmalarındaki (Michael De Villiers, 1990) ve matematik derslerinde kullanacakları yöntemlerin seçimindeki etkisi göz önüne alındığında bu çalışmanın alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir
13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (4 - 06 Ekim 2018)

Suggestions

Matematik eğitiminde endüstri meslek liselerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
Vesife, Hatısaru; Erbaş, Ayhan Kürşat (2012-06-01)
Bu çalışmanın amacı endüstri meslek liselerinde matematik eğitiminde yaşanan sorunları öğretmen bakış açısıyla tespit etmek ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmektir. Çalışmaya farklı okullarda görev yapan bir bayan ve bir erkek matematik öğretmeni katılmıştır. Veriler öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmeler ve sınıf gözlemleriyle derlenmiş ve içerik analiziyle yorumlanmıştır.Çalışmanın bulguları öğretmenlerin, endüstri meslek lisesi öğrencilerinin matematik dersinden hoşlanmadı...
An investigation of pre-service mathematics teachers' semiotic representations and modeling routes in a mathematical modeling activity
Çetinbaş, Merve; Çetinkaya, Bülent; Department of Mathematics Education (2022-9-1)
This study aimed to examine the characteristics of pre-service mathematics teachers' mathematical modeling processes in terms of semiotic representations and the modeling routes varying within the scope of these characteristics. Participants were 13 pre-service teachers studying at a state university in Ankara and enrolled in an elective course entitled “Mathematical Modeling for Teachers.” Data were collected through a technology-integrated mathematical modeling activity. The pre-service mathematics teache...
Matematik öğretmen eğitimcisi yeterlikleri: öğretmenlerin, doktora öğrencilerinin ve öğretmen eğitimcilerinin öncelikleri
Erbaş, Ayhan Kürşat; Kol, Murat; Çetinkaya, Bülent (null; 2017-05-14)
Problem Durumu Teknolojinin hızlı gelişimi ve bilimsel bilginin katlanarak artması toplumsal dinamiklerin, ihtiyaçların ve bireylerde olması gerektiği düşünülen niteliklerin değişmesine neden olmuştur. Esnek ve üretici düşünme, bulduğu çözümü gelecekte nerede kullanacağına dair öngörüye sahip olma, problem çözme, muhakeme etme, disiplinler arası bir yapı ile matematiksel düşünme gibi özellikler sahip olunması beklenen niteliklerin başında gelmektedir. Beklentilerdeki bu değişimler, okullarda verilen matemat...
Investigating prospective mathematics teachers’ pedagogical approaches in response to students’ errors in the context of mathematical modeling activities
Didiş, Makbule Gözde; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent (2016-01-01)
The purpose of this study was to investigate what pedagogical approaches prospective secondary mathematics teachers would display in response to students’ errors revealed in students’ works on mathematical modeling tasks. Data were collected through individual interviews with seven prospective mathematics teachers. The data analyses revealed five approaches that the prospective teachers preferred: Question-asking (questioning), explaining the right answer, hinting at the correct solution, telling/showing th...
Okuma ve Soru Yanıtlama Sürecinde Oluşan Düşünme Süreçleri ve Beyin Aktivasyonları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Disiplinler Arası bir Çalışma
Cedden, Gülay; Yağcıoğlu, Süha; Eken, Aykut; Çakar, Tuna(2015-12-31)
Bu projenin amacı, okuduğunu anlama kapsamında öğrencilere verilen doğrudan çıkarım ve üst düzey becerileri ölçen açık uçlu ve çoktan seçmeli soruların beyin faaliyetlerini nasıl değiştirdiği incelemektir. Bu anlamda okuduğunu anlamaya yönelik metinlere dayanan ve metin içinde doğrudan verilen bilgilerin ayırt edilmesi ile kapalı anlamların ayırt edilmesine yönelik hazırlanan çoktan seçmeli ve yanıtı sınırlandırılmış açık uçlu sorular uyarıcı olarak kullanılacak, deneysel desende beyin faaliyetleri EEG yö...
Citation Formats
S. Mavi and Ş. Sevinç, “Matematik Bölümü ve Matematik Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinin ispat anlayışları,” presented at the 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (4 - 06 Ekim 2018), Denizli, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85806.