Sürücülerin Algısal Motor ve Güvenlik Becerilerinin İşitsel ve Görsel İkincil Görev Sırasında Sergilenen Şerit Koruma Performansındaki Rolü

2018-10-01
Özbozdağlı, Seda
Mısırlısoy, Mine
Özkan, Türker
Atalay, Nart Bedin
Mevcut çalışmanın amacı, sürücülerin algısal motor ve güvenlik becerileri hakkındaki değerlendirmelerinin işitsel ve görsel ikincil görevler sırasında sergilenen şerit pozisyonundaki değişkenliği yordama güçlerini araştırmaktır. Araç simülatörünün kullanıldığı deneylere toplamda 66 sürücü katılımda bulunmuştur. Görsel ve işitsel ikincil görev gruplarına eşit şekilde atanan katılımcılardan Sürücülük Becerisi Ölçeğini doldurmaları istenmiştir. Çoklu doğrusal regresyon analizlerinden elde edilen bulgulara göre, işitsel ikincil görev sürüşe eşlik ettiğinde, algısal motor ve güvenlik becerilerinin şeritten sapma miktarını yordamadaki katkıları anlamlı değildir. İşitsel görev grubundaki katılımcılar sadece sürüş ile ilgilendiklerinde, algısal motor becerilerin şerit pozisyonundaki değişkenlik ile negatif yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. İkincil görevin görsel olduğu durumda ve aynı grubun sadece sürüşe odaklandığı durumda algısal motor beceriler ile şerit pozisyonundaki değişkenlik arasında negatif bir ilişki saptanmıştır. Hem işitsel hem görsel ikincil görev gruplarındaki tüm deney koşullarında, güvenlik becerileri ile şerit pozisyonundaki değişkenlik arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. İlgili alanyazın temel alınarak çalışmadan elde edilen bulgular tartışılmıştır.
Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi

Suggestions

Eş zamanlı gerçekleştirilen bilişsel ve motor görevin postür kontrolü üzerine etkisi
Babajimopoulos, Zeren; Yılmaz, Uğur; Arpınar Avşar, Pınar; Kirazcı, Sadettin (2018-11-03)
Amaç:Bu çalışmanın amacı farklı zorlukta postural motor görev sırasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bilişsel görevin postür kontrolü üzerine etkisinin incelenmesidir. Yöntem:19 gönüllü katılımcı (yaş:23±6 yıl, boy:171.7± cm, v.ağırlığı:71.1± kg) 1 dk boyunca üç farklı zorluk düzeyinde bilişsel görev altında, kuvvet platformu üzerinde ayakta sakin duruş (QS) ve istemli postural salınım (VS) hareketi yapmaları istenmiştir. Bilişsel görev işitsel olarak kendilerine ardışık olarak sunulan basit aritmetik...
Sürücü Eğitmenlerinin İş Doyumu, İş Stresi, Tükenmişliği ve Kazaları: Sürücü Davranışlarının Aracı Rolü
Solmazer, Gaye; Öz, Bahar; Lajunen, Timo; Özkan, Türker (2018-04-01)
İşleri gereği trafik ortamlarına fazla miktarda maruz kalan sürücü eğitmenlerinin, araba kullanmak için gerekli olan bilgi ve becerileri sürücü adaylarına aktarmakla görevli oldukları için yol güvenliğinde oldukça önemli bir yere ve aktif bir role sahip oldukları söylenebilir. Bu çalışmanın amacı işteki iyilik hali göstergeleri (örn., iş doyumu, iş stresi ve tükenmişlik) ve kaza sayısı arasındaki ilişkide sapkın sürücü davranışlarının (hatalar, ihlaller ve ihmal ve dikkatsizlikler) rolünü sürücü eğitmenleri...
Türkiye’de Tekne Tasarımında Tasarımcının Rolünün Araştırılması: Gulet ve Motor Yat Karşılaştırması
Büyükkeçeci, Elif; Turan, Bülent İbrahim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu çalışmada, iki farklı ürün grubu olarak gulet ve motor yat tasarımı üzerinden, Türkiye’de tekne tasarım/yapım sürecinde tasarımcının diğer aktörler arasındaki yeri araştırılmıştır. Araştırmanın birincil bilgi kaynağı, gulet ve motor yat tasarım/yapımında en az iki senedir yer alan tasarımcılar, mühendisler ve tersane sahipleri ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerdir. Araştırmanın başında tasarım/yapım sürecinde aktörlerin rolünün gulet ve motor yatta büyük ölçüde farklı olduğu öngörülmüşse de araş...
Sürücü Davranışlarının Kişiler Arası Döngüsel Model Üzerindeki Temsilleri
Öz, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-2-28)
Bu çalışmanın amacı, sürücü davranışlarının kişiler arası döngüsel model (KDM) üzerindeki konumlarını kişiler arası problemler temelinde saptamaktır. Sürücü davranışlarının pek çok farklı faktörle ilişkisini araştıran birçok çalışma olmasına rağmen, bu davranışlar doğrudan kişiler arası problemlerle ilişkilendirilerek incelenmemiştir. Çalışmaya toplam 355 sürücü (109 kadın, 246 erkek) katılmıştır ve katılımcılardan Sürücü Davranışları Ölçeği, Pozitif Sürücü Davranışları Ölçeği ve Kişiler Arası Problemle...
Sürdürülebilirliğin Tasarım Bağlamı: Öncü ve Deneysel Örneklerle Yaratıcı Tasarım İmgelemleri
Şatır, Seçil (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bildirinin ana amacı ve odağı, tasarım alanının hafızadaki bilgi birikimlerinin, sürdürülebilirlik kavramı ve tasarımın sürdürülebilirliğinin yaratıcı düşünce temelinde beslenmesi ve bu bilgi birikimlerinin yeniden ve yeniden sentezlenmesinde temel teşkil edecek öncü girişimler, çalışmalar ve yeni bir yaratıcılık düşüncesi ile desteklenmesidir. Tasarım konusunu, genellikle, yüzeysel konu edinen sürdürülebilirlik kavramının, tasarımın özü olan yaratıcılığı, dolaysız, düşünce temelinde ve imgesel boyutta büny...
Citation Formats
S. Özbozdağlı, M. Mısırlısoy, T. Özkan, and N. B. Atalay, “Sürücülerin Algısal Motor ve Güvenlik Becerilerinin İşitsel ve Görsel İkincil Görev Sırasında Sergilenen Şerit Koruma Performansındaki Rolü,” Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, pp. 48–61, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86051.