Uluslararası Göçün Topluma ve Uluslararası Güvenliğe Etkileri: ABD’deki Meksikalı Göçmen Örneği

2018-05-09

Suggestions

Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri ve Ailenin Korunması: Tanınma ve Yeniden Bölüşüm
Bahçecik, Şerif Onur (; 2019-12-24)
Amerikalı toplum kuramcısı Nancy Fraser, 1990’lı yıllarda yayımlanan ünlü makalesinde günümüzün siyasal çatışmalarının iki temel adalet mücadelesi mantığı temelinde analiz edilebileceğini iddia etmiştir. Bunlar bölüşüm ve tanınma mücadeleleridir. Bölüşüm mücadeleleri adaletin ekonomik yanına odaklanırken tanınma mücadeleleri de kimlikler ve toplumsal değerlere odaklanmıştır. Görüngesel ikicilik (perspectival dualism) olarak adlandırılan bu yaklaşım toplumsal adalet tartışmaları üzerinde önemli bir etki yapa...
Uluslararası İlişkiler Disiplini ve Niteliksel Yöntem: Türkiye’de Göç Çalışmaları Örneği
Göçer Akder, Derya; Şenyuva, Özgehan (2021-09-01)
Bu çalışma Türkiye’de Uluslararası İlişkiler (Uİ) Disiplini’nin niteliksel yöntemle kurduğu ilişkiyi göç alanında Türkiye’deki Suriyelilerle ilgili yürütülen çalışmalar örneği bağlamında irdelemektedir. Türkiye’de Suriyelilerin sayısının dört milyona yakın olması ve ülkenin hemen her yerinde bulunmaları nedeniyle Uİ disiplininde pek kolay görülmeyen yöntemsel çeşitliliğe zemin hazırlayan bir durum ortaya çıkmıştır. Konunun önemi ve popülerliği nedeniyle her gün artan sayıda makale, rapor, anal...
Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Üçüncü Dünya Yaklaşımları
Sönmez, Esma Yağmur (2021-06-01)
Uluslararası Hukukta Üçüncü Dünya Yaklaşımları (TWAIL), politik ve entelektüel bir hareket olarak eleştirel uluslararası hukuk literatüründe öne çıkmaktadır. Bu yaklaşıma göre Avrupa merkezli uluslararası hukuk kurallarının Avrupalı olmayan milletlere dikte edilmesi ile bu kurallar, Avrupalı devletlerin emperyalist ideallerini gerçekleştirmelerinin aracı haline gelmektedir. Uluslararası hukukun tarihini, yapısını ve sürecini Üçüncü Dünya devletleri açısından anlama çabasını temsil ettiği ileri sürülen TWAIL...
Uluslararası İklim Değişikliği Müzakereleri ve Türkiye: Paris İklim Anlaşması Süreci
Güneş, Şule; Savaşan, Zerrin (2017-07-05)
International organizations and human rights : the case of international organization for migration (IOM) as part of counter trafficking efforts in Turkey
Çınar, Şermin Yıldız; Aydıngün, Ayşegül; Department of Eurasian Studies (2008)
Trafficking in persons is a phenomenon that threatens not only basic human rights but also source, passage and destination countries; therefore, it rightfully draws international attention. Being a global threat, it necessitates cooperation and intervention. The aim of the thesis is to analyze anti-trafficking efforts in Turkey by focusing on a particular international initiative. To this end, the International Organization for Migration (IOM) is selected as a case and its activities in Turkey are mentioned...
Citation Formats
“Uluslararası Göçün Topluma ve Uluslararası Güvenliğe Etkileri: ABD’deki Meksikalı Göçmen Örneği,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86430.