Uluslararası İklim Değişikliği Müzakereleri ve Türkiye: Paris İklim Anlaşması Süreci

2017-07-05
Güneş, Şule
Savaşan, Zerrin
IV. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi-TİKDEK

Suggestions

Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri ve Ailenin Korunması: Tanınma ve Yeniden Bölüşüm
Bahçecik, Şerif Onur (; 2019-12-24)
Amerikalı toplum kuramcısı Nancy Fraser, 1990’lı yıllarda yayımlanan ünlü makalesinde günümüzün siyasal çatışmalarının iki temel adalet mücadelesi mantığı temelinde analiz edilebileceğini iddia etmiştir. Bunlar bölüşüm ve tanınma mücadeleleridir. Bölüşüm mücadeleleri adaletin ekonomik yanına odaklanırken tanınma mücadeleleri de kimlikler ve toplumsal değerlere odaklanmıştır. Görüngesel ikicilik (perspectival dualism) olarak adlandırılan bu yaklaşım toplumsal adalet tartışmaları üzerinde önemli bir etki yapa...
Uluslararası İlişkiler Disiplini ve Niteliksel Yöntem: Türkiye’de Göç Çalışmaları Örneği
Göçer Akder, Derya; Şenyuva, Özgehan (2021-09-01)
Bu çalışma Türkiye’de Uluslararası İlişkiler (Uİ) Disiplini’nin niteliksel yöntemle kurduğu ilişkiyi göç alanında Türkiye’deki Suriyelilerle ilgili yürütülen çalışmalar örneği bağlamında irdelemektedir. Türkiye’de Suriyelilerin sayısının dört milyona yakın olması ve ülkenin hemen her yerinde bulunmaları nedeniyle Uİ disiplininde pek kolay görülmeyen yöntemsel çeşitliliğe zemin hazırlayan bir durum ortaya çıkmıştır. Konunun önemi ve popülerliği nedeniyle her gün artan sayıda makale, rapor, anal...
Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Üçüncü Dünya Yaklaşımları
Sönmez, Esma Yağmur (2021-06-01)
Uluslararası Hukukta Üçüncü Dünya Yaklaşımları (TWAIL), politik ve entelektüel bir hareket olarak eleştirel uluslararası hukuk literatüründe öne çıkmaktadır. Bu yaklaşıma göre Avrupa merkezli uluslararası hukuk kurallarının Avrupalı olmayan milletlere dikte edilmesi ile bu kurallar, Avrupalı devletlerin emperyalist ideallerini gerçekleştirmelerinin aracı haline gelmektedir. Uluslararası hukukun tarihini, yapısını ve sürecini Üçüncü Dünya devletleri açısından anlama çabasını temsil ettiği ileri sürülen TWAIL...
Uluslararası Göçün Topluma ve Uluslararası Güvenliğe Etkileri: ABD’deki Meksikalı Göçmen Örneği
(null; 2018-05-09)
Uluslararası Göç Karşısında Ulus Devlet
Kale Lack, Başak (null; 2016-05-01)
Citation Formats
Ş. Güneş and Z. Savaşan, “Uluslararası İklim Değişikliği Müzakereleri ve Türkiye: Paris İklim Anlaşması Süreci,” presented at the IV. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi-TİKDEK, İstanbul, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/96135.