Uluslararası İlişkiler Disiplini ve Niteliksel Yöntem: Türkiye’de Göç Çalışmaları Örneği

Download
2021-09-01
Bu çalışma Türkiye’de Uluslararası İlişkiler (Uİ) Disiplini’nin niteliksel yöntemle kurduğu ilişkiyi göç alanında Türkiye’deki Suriyelilerle ilgili yürütülen çalışmalar örneği bağlamında irdelemektedir. Türkiye’de Suriyelilerin sayısının dört milyona yakın olması ve ülkenin hemen her yerinde bulunmaları nedeniyle Uİ disiplininde pek kolay görülmeyen yöntemsel çeşitliliğe zemin hazırlayan bir durum ortaya çıkmıştır. Konunun önemi ve popülerliği nedeniyle her gün artan sayıda makale, rapor, analiz ile yüksek lisans ve doktora tezleri yayınlanmaktadır. Bu makalede, 2011 yılından itibaren Uİ alanında bu konuda yayınlanan tezler ve makalelerin taranması ve bu konudaki uzman akademisyenlerle yapılan derinlemesine görüşmelerle yöntemsel tercih ve yönelimler incelenmiştir. Bu çerçevede, 1) Uİ disiplini ile Türkiye’de son dönemde göç alanında kurulan özel ilişki, 2) yöntem seçimini belirleyen faktörler, 3) niteliksel yöntemin bu ilişkiye getirdiği artılar ve eksiler, 4) araştırma etiğiyle ilgili beliren konular ele alınmaktadır.
Uluslararasi Iliskiler-International Relations

Suggestions

Bir Kamu-Özel Ortaklığı Projesi Çevresinde Medya Temsilleri ve Tartışmalı Söylemler: İzmir Basmane Çukuru Örneği
Bilsel, Fatma Cânâ (2019-12-30)
Bu çalışmanın amacı, ‘söylem’ ve ‘medya temsilleri’ kavramlarının kentsel gelişim projelerinin üretiminde ve meşrulaştırılmasında işleyiş biçimlerini ve kentsel muhalefetle ilişkilerini İzmir’de çözümlenmemiş bir kentsel sorun olan Basmane Çukuru örneği üzerinden incelemektir. Geçmişte kısmen özelleştirilen bu kentsel arsa, yeni gökdelen proje önerisiyle şehrin gündemine bir kez daha oturmuştur. Ancak, proje Meslek Odaları ve STK'lar tarafından geniş çapta eleştirilip, protesto edilmiştir. Bu bağlamda farkl...
Ulusal ve Uluslararası Mülteci Rejimlerinin Uyum Sorunu: Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Üzerine Karşılaştırmalı bir Çalışma
Yıldırım, Onur(2017-12-31)
Mülteci sorunları karşısında devletlerin işbirliği içinde çalışıp çözümler üreteceği varsayımına dayanan Uluslararası Mülteci Rejimi, son dönemde yaşanan “Mülteci Krizi” karşısında acil çözümler üretemeyerek sorunun hızlı ve derin bir şekilde büyümesine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Uluslararası mülteci rejimin harekete geçireceği ve koordine edeceği varsayılan ulusal mülteci rejimlerinin de hızla büyüyen bu kriz karşısında önce kayıtsız daha sonra da çaresiz kalması, sorunun bugün içinden çıkılmaz bir ...
Uluslararası Geniş Ölçekli Sınavlarda Türkiye'nin Matematik Başarısını Arttırabilmek İçin Bir Model Önerisi: Bilişsel Tanıya Dayalı İzleme Modelinin Etkililiği
Başokçu, Oğuz Tahsin; Bardakçı, Vefa; Çakıroğlu, Erdinç; Öğretmen, Tuncay; Yurdakul, Bünyamin; Akyüz, Gözde(2018)
Bu projenin temel amacı, Uluslararası geniş ölçekli sınavlarda (PISA, TIMSS vb.) Türkiye?ninmatematik başarısını arttırabilmek için ortaöğretim 6. sınıf matematik dersindeki alan bilgisi vebilişsel süreç becerilerinin bir arada ölçülebilmesine dayalı ölçme araçları tasarlamak,öğrencilerin bu bilgi ve becerilere sahip olma düzeylerini etkili istatistiksel yöntemlerlebelirlemek, belirlenen öğrenme yetersizlikleri ve kaynakları konusunda öğretmen veöğrencilere geribildirimler sunarak başarının gelişimini izlem...
Ulusal deniz ölçme ve izleme programı Akdeniz alt projesi 1990 final raporu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü(1990-12-15)
Ulusal Deniz ölçme ve izleme Programı çerçevesinde Akdeniz kesiminde 1990 yılı saha çalışmaları aşağıda gösterilen tarihlerde gerçekleştirilmiştir! Deniz saha çalışmalarında yerinde ölçüm ile toplanan fiziksel bulgular ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Ve R/V Bilim lâbpratuvarlarında analizleri yapılan doğal ve kirletici parametrelere ait sonuçlar 1990 yılı Final Raporunda sunulmuştur. Sefer tarihleri: 14-20 Mart 1990 (İlkbahar dönemi) 3-13 Ağustos 1990 (Yaz dönemi) 1-8 Kasım 1990 (Sonbahar dönemi) 1990 yı...
Ulusal Yetki Alanlarının Ötesinde Kalan Deniz Alanlarında Yer Alan Biyolojik Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi
Güneş, Şule(2018-12-31)
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde (BMDHS), Bölge’de bulunan biyolojik kaynaklar konusunda özel bir düzenleme yer almamakta ve bu durum bu kaynakların tabi olacağı hukuki rejimin niteliğine ilişkin tartışmalı bir durum yaratmaktadır. İnsanlığın gıda ve ilaç gereksinimlerinin karşılanması için önemli bir potansiyel taşıyan biyolojik kaynakların tabi olacağı hukuki rejime ilişkin, uluslar arası bir sözleşme hazırlığı yürütülmektedir. 20-22 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen Rio+20 toplantıs...
Citation Formats
D. Göçer Akder and Ö. Şenyuva, “Uluslararası İlişkiler Disiplini ve Niteliksel Yöntem: Türkiye’de Göç Çalışmaları Örneği,” Uluslararasi Iliskiler-International Relations, no. Çevrimiçi Erken Yayım, pp. 1–18, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/92439.