Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri ve Ailenin Korunması: Tanınma ve Yeniden Bölüşüm

2019-12-24
Amerikalı toplum kuramcısı Nancy Fraser, 1990’lı yıllarda yayımlanan ünlü makalesinde günümüzün siyasal çatışmalarının iki temel adalet mücadelesi mantığı temelinde analiz edilebileceğini iddia etmiştir. Bunlar bölüşüm ve tanınma mücadeleleridir. Bölüşüm mücadeleleri adaletin ekonomik yanına odaklanırken tanınma mücadeleleri de kimlikler ve toplumsal değerlere odaklanmıştır. Görüngesel ikicilik (perspectival dualism) olarak adlandırılan bu yaklaşım toplumsal adalet tartışmaları üzerinde önemli bir etki yaparken, Fraser’ın iddiası bazılarınca eleştirilmiştir. Fraser’ın yaklaşımının tanınma sorunlarını anlamada yetersiz kaldığı (Yar, 2001) ve sunulan çerçevenin sadece tanına sorunlarını değil bölüşüm sorunlarını da anlamada yetersiz olduğu (Swanson, 2005) iddia edilmiştir. Bu yazarlar, günümüz adalet mücadelelerini anlamak için “çok eksenli” ya da karmaşık bir çerçevenin gerekli olduğunu iddia etmişlerdir. Bu katkı ailenin korunması alanında çalışan Uluslararası STÖ’lerin söylemlerini literatürdeki bu tartışma açısından analiz etmeyi amaçlamaktadır.
2. İnsan Hakları Sempozyumu (2019)

Suggestions

Accountability Of Humanitarian Ngos İn Turkey: An Online Transparency Analysis
Bahçecik, Şerif Onur (2021-05-01)
Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de sivil toplum örgütleri önemli bir hesap verilebilirlik sorunu ile karşı karşıyadır. Bir yandan aktarılan fonlar karşılığında istenen ölçülebilir çıktılar, diğer yandan pek çok büyük örgütün karıştığı skandallar, sivil toplum alanında oyunun kurallarını değiştirmektedir. Türkiye’de de sivil toplum örgütleri benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Yurt dışına yardım yapan sivil toplum örgütlerinin hesap verilebilirliği ise bağışçılarla faydalanıcılar arasındaki mesafeni...
Evrensel tasarım prensipleri ve standartlarının cinsiyetlendirilmiş değerleri içinde mekan üretimi
Yoltay, Ece (null; 2017-09-22)
Bu çalışmada evrensel tasarım prensiplerini belirleyen kavramlardan biri olan "eşitlik" kavramı, tasarımda cinsiyetlendirilmiş standartların eleştirisi üzerinden tartışılmaktadır. Tasarım prensiplerinin ve standartlarının patriarkal yapıya dayalı sosyal ve kültürel hayatın ihtiyaçları ve değer yargılarına göre belirlendiği, evrensel tasarım standartlarını oluşturan tasarım oranlarının ve ölçülerinin analizi ile ifşa edilmektedir. Kadın ve erkek arasındaki asimetrik toplumsal cinsiyet rollerine dayanan evren...
Ulusal ve Uluslararası Mülteci Rejimlerinin Uyum Sorunu: Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Üzerine Karşılaştırmalı bir Çalışma
Yıldırım, Onur(2017-12-31)
Mülteci sorunları karşısında devletlerin işbirliği içinde çalışıp çözümler üreteceği varsayımına dayanan Uluslararası Mülteci Rejimi, son dönemde yaşanan “Mülteci Krizi” karşısında acil çözümler üretemeyerek sorunun hızlı ve derin bir şekilde büyümesine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Uluslararası mülteci rejimin harekete geçireceği ve koordine edeceği varsayılan ulusal mülteci rejimlerinin de hızla büyüyen bu kriz karşısında önce kayıtsız daha sonra da çaresiz kalması, sorunun bugün içinden çıkılmaz bir ...
Reproduction of Postmodernism on Representations of Space a Case of Denizli
Balkaş, Fırat Can; Rittersberger, Helga İda; Department of Sociology (2022-1-3)
Claim of this thesis is that spatial actions can be analyzed through ‘representations of space’. Postmodernism is still the strongest intellectual and cultural wave. This thesis tries to understand how postmodernism is practiced through ‘representations of space’ on a main street of Denizli. ‘Language Games’ are widely accepted as the main logic of postmodernism. Addition to this, ‘escapism’ is argued to be one of the crucial aspects. Inspired from Lefebvre, these are put in a ‘triad’ to understand the prac...
Ankara Metropoliten Alanı’nda İmalat Sanayinin Yer Değiştirme Süreci Ve Özellikleri
Boston, Meryem; Erdoğan Aras , Fatma; Görer Tamer , Nilgün (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
1980’lerde neo liberal politikaların uygulanmasına koşut olarak bir yandan firmalar arası rekabetin artması ve sanayinin yeniden yapılanması, diğer yandan da merkezi ve yerel otoritenin kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri, firmaların yer değiştirme süreçlerini etkileyen dışsal dinamikler olarak günümüzde sanayi coğrafyasının yeniden şekillenmesine yol açmaktadır. Bu çalışma son dönemde firma yer değiştirme sürecine ilişkin artan ilgiye paralel olarak, Ankara imalat sanayinin yer değiştirme davranışları üz...
Citation Formats
Ş. O. Bahçecik, “Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri ve Ailenin Korunması: Tanınma ve Yeniden Bölüşüm,” presented at the 2. İnsan Hakları Sempozyumu (2019), Ankara, TURKEY, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.tihek.gov.tr/dr-serif-onur-bahcecik/.