Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri ve Ailenin Korunması: Tanınma ve Yeniden Bölüşüm

2019-12-24
Amerikalı toplum kuramcısı Nancy Fraser, 1990’lı yıllarda yayımlanan ünlü makalesinde günümüzün siyasal çatışmalarının iki temel adalet mücadelesi mantığı temelinde analiz edilebileceğini iddia etmiştir. Bunlar bölüşüm ve tanınma mücadeleleridir. Bölüşüm mücadeleleri adaletin ekonomik yanına odaklanırken tanınma mücadeleleri de kimlikler ve toplumsal değerlere odaklanmıştır. Görüngesel ikicilik (perspectival dualism) olarak adlandırılan bu yaklaşım toplumsal adalet tartışmaları üzerinde önemli bir etki yaparken, Fraser’ın iddiası bazılarınca eleştirilmiştir. Fraser’ın yaklaşımının tanınma sorunlarını anlamada yetersiz kaldığı (Yar, 2001) ve sunulan çerçevenin sadece tanına sorunlarını değil bölüşüm sorunlarını da anlamada yetersiz olduğu (Swanson, 2005) iddia edilmiştir. Bu yazarlar, günümüz adalet mücadelelerini anlamak için “çok eksenli” ya da karmaşık bir çerçevenin gerekli olduğunu iddia etmişlerdir. Bu katkı ailenin korunması alanında çalışan Uluslararası STÖ’lerin söylemlerini literatürdeki bu tartışma açısından analiz etmeyi amaçlamaktadır.
2. İnsan Hakları Sempozyumu (2019)

Suggestions

Accountability Of Humanitarian Ngos İn Turkey: An Online Transparency Analysis
Bahçecik, Şerif Onur (2021-05-01)
Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de sivil toplum örgütleri önemli bir hesap verilebilirlik sorunu ile karşı karşıyadır. Bir yandan aktarılan fonlar karşılığında istenen ölçülebilir çıktılar, diğer yandan pek çok büyük örgütün karıştığı skandallar, sivil toplum alanında oyunun kurallarını değiştirmektedir. Türkiye’de de sivil toplum örgütleri benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Yurt dışına yardım yapan sivil toplum örgütlerinin hesap verilebilirliği ise bağışçılarla faydalanıcılar arasındaki mesafeni...
Evrensel tasarım prensipleri ve standartlarının cinsiyetlendirilmiş değerleri içinde mekan üretimi
Yoltay, Ece (null; 2017-09-22)
Bu çalışmada evrensel tasarım prensiplerini belirleyen kavramlardan biri olan "eşitlik" kavramı, tasarımda cinsiyetlendirilmiş standartların eleştirisi üzerinden tartışılmaktadır. Tasarım prensiplerinin ve standartlarının patriarkal yapıya dayalı sosyal ve kültürel hayatın ihtiyaçları ve değer yargılarına göre belirlendiği, evrensel tasarım standartlarını oluşturan tasarım oranlarının ve ölçülerinin analizi ile ifşa edilmektedir. Kadın ve erkek arasındaki asimetrik toplumsal cinsiyet rollerine dayanan evren...
Cultural And Conceptual Frames For Architectural Criticism
Güzer, C.Abdi (1994-1-1)
Since the beginnings of seventies 'everyday architecture*, as a non-crilical and mass-produced form of architectural practice, is celebrating an acceleratingly dominant ground of freedom. The outcome of this liberation is a 'no-rule' architecture presenting itself as a sceneography based form-fetishism. The commodity based promolion of numerous 'isms' and their image-based mass productions remove architecture from being a critical practice and create a false consciousness due to its representative relations...
Uluslararası Sermaye Hareketleri: Nedenleri ve Sonuçları
Özmen, Erdal(2018-12-31)
Bu proje ile uluslararası sermaye hareketlerinin nedenleri ve sonuçlarının gelişmekte olan, yükselen piyasa ve gelişmiş ülke ekonomileri panel verisi kullanılarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada sadece toplam (aggregate) değil, aynı zamanda sermaye hareketlerinin temel alt kalemlerinin de (portföy, bono, doğrudan yabancı yatırımlar ve diğer) giriş ve çıkış dinamiklerinin belirleyicileri ile ülke ekonomilerine etkileri incelenecektir. Çalışmada temel çekim (reel gelir, göreli reel getiri vd.) ve itim...
Exploring the linguistic landscape of North Cyprus and its use in ELT classrooms
Önal, Burçin; Walter, Mary Ann; Department of English Language Teaching (2014-6)
In the field of ELT, there have not been many studies on North Cyprus particularly describing language policy, linguistic landscape (LL), whose practice may differ from language policy, and the use of LL in ELT. In this study, the LL of North Cyprus, especially around Güzelyurt and Girne, was explored in terms of the languages that were included, the addressees that were aimed at, and the underlying messages of the texts in which English was used. Data for the study was collected first by the author— for pu...
Citation Formats
Ş. O. Bahçecik, “Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri ve Ailenin Korunması: Tanınma ve Yeniden Bölüşüm,” presented at the 2. İnsan Hakları Sempozyumu (2019), Ankara, TURKEY, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.tihek.gov.tr/dr-serif-onur-bahcecik/.