İmalat Sanayi ve Kirlilik Bir Kirli Endüstri Sığınağı Olarak Türkiye

2005-01-01
Gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme sürecinde yüksek oranda kirlilik yaratan ve geleneksel olarak karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olmadıkları endüstriyel faaliyetlere yöneldikleri görülmektedir. Gelişmiş ülke tüketicilerinin temiz çevre taleplerinin artmasının ve çevreyle ilgili yasal düzenlemelerin 'kirli endüstri'lerin maliyetlerini artırmaya başlamasının yanında gelişmekte olan ülkelerin tüketicilerinin çevre duyarlılıklarının az olması ve bu ülkelerin çevre ile ilgili yasal düzenlemelerinin yetersiz olması nedeniyle günümüzde 'kirli endüstri'lerin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru göç ettikleri iddia edilmektedir. Bu hipoteze literatürde "kirli endüstri sığınağı hipotezi" adı verilmektedir. çalışmada öncelikli olarak Türkiye imalat sanayiindeki kirli endüstrilerin saptanması hedeflenmiştir. Bu amaçla ilk olarak imalat sanayiinin var olan kirlilik verileri kullanılarak bir seri kirlilik indeksi geliştirilmekte ve Türkiye imalat sanayiinin bu ölçütler çerçevesinde değerlendirmesi yapılarak kirli ve temiz endüstriler saptanmaktadır. Daha sonra kirli endüstrilerin toplam üretim, istihdam ve ticaret içerisindeki payları, bu değişkenlerin tarihsel gelişimleri de göz önüne alınarak incelenmekte ve elde edilen bulguların yardımıyla Türkiye'nin bir kirli endüstri sığınağı olup olmadığı tartışılmaktadır.
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Suggestions

Analysis of the relationship between defence and civil industries: Policy recommendations for Turkey
Feridüddin Emre, Erdoğan; Erdil, Erkan; Kepenek, Emek Barış; Department of Science and Technology Policy Studies (2020-11)
Nations have been putting great efforts in developing their defence industry, and it is usually located in the centre of their internal and international policies. Increase in defence expenditures necessitate to create rational, durable and sustainable connections between defence and civil industries. Defence industry contributes to the development of absorptive capacity of a nation by promoting the high-end and unique discoveries and facilitating the process of learning. Today the current technological dif...
Türkiye İmalat Sanayiinde Enerji Kullanımı ve Kirlilik
Aşık, Serap; Tunç, Gül İpek; Akbostancı Özkazanç, Elif (2008-01-01)
Genel olarak gelişmiş ülkelerde enerji tüketim düzeyi gelişmekte olan ülkelere göre yüksek olmakla birlikte özellikle sanayiide, kullanılan enerji değerinin katma değere veya çıktıya oranı olarak tanımlanan enerji yoğunluğu düşme eğilimi göstermektedir. Buna karşın gelişmekte olan ülkelerde sanayiide enerji yoğunluğu benzer bir seyir izlememektedir. Toplam enerji yoğunluğundaki değişme sektörel enerji yoğunluğundaki ve/veya sektör paylarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir. Yazarlar enerji ayrıştırma ana...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilinçli Farkındalık ve Tükenmişlik Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza (2021-10-01)
The purpose of this study is to examine the relationship among early childhood teachers' mindfulness and burnout scores. A total of 271 early childhood teachers working in public, early childhood institutions participated in this study, which used the correlational research model. The data of the study were gathered by “A Personal Information Form”, “Mindful Attention Awareness Scale (MAAS)”, and “Maslach Burnout InventoryEducator Form (MBI-EF)”. The data were analyzed through the SPSS program using a Pears...
Outdoor time practices in early childhood education: parent and teacher views
Kandemir, Melike; Sevimli Çelik, Serap; Department of Early Childhood Education (2020-10-9)
This study was conducted with three aims which are exploring early childhood teachers’ and parents’ views regarding the outdoor time and examining teachers’ outdoor time practices. Qualitative approaches were used to deeply investigate, gain a deeper understanding, and provide a broader perspective on the outdoor time concept during early childhood education. The sample of this qualitative study is 12 early childhood teachers who worked in a private kindergarten and 35 parents whose children were regis...
İmalat sektöründe kalite iyileştirmede veri madenciliği tekniklerinin kullanımı
Köksal, Gülser; Batmaz, İnci (2010-04-01)
Günümüzde kalite dünya pazarında rekabetin ana unsurlarından biri haline gelmiştir. İşletmeler artık ürün ve süreçlerin kalite tasarım, kontrol ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla önem vermekte, bu çalışmaları da tüm çalışanların katılımıyla gerçekleştirmektedir. Sonuç olarak müşteri memnuniyetinin kazanılmasıyla birlikte maliyetlerin düşürülmesi, verimlilik ve kârlılığın artırılması istenmektedir. Kalite iyileştirme çalışmalarında sıklıkla sahadan, müşteriden ve üretimden veriler toplamak yoluyla...
Citation Formats
E. Akbostancı Özkazanç, G. İ. Tunç, and S. Aşık, “İmalat Sanayi ve Kirlilik Bir Kirli Endüstri Sığınağı Olarak Türkiye,” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, pp. 3–28, 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86616.