Sınıfın Kültürelleşmesi ve Sınıf Bilincinin Önlenmesi: Eğitimde Bilgi Endüstrisi

2016-01-01
Kır, Furkan Şevket
Tezgiden Cakcak, Sebahat Yasemin
Bu Marksist bir kitaptır. Kemer sıkma kapitalizmi ve sefilleştirici kapitalizmin ilk saldırısıyla ve toplumun ve eğitimin gittikçe artan metalaştırılması, piyasalaştırılması, özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi ile Marksist teori ve analiz ve Marksist eğitim teorisi yeni bir öncelik kazanmıştır. Hangi toplumsal sınıftansınız? Okula birlikte gittiğiniz, birlikte çalıştığınız ya da eğitim aldığınız insanlar hangi toplumsal sınıftandılar? Tüm insanlar -örneğin din, etnisite, cinsiyet, cinsellik, boy, yaş, okuma becerisi gibi farklı yollarla sınıflandırılabilir ya da kategorize edilebilirler. Bu sınıflandırmalardan birinin, toplumsal sınıfın, genellikle özel bir öneme sahip olduğu kabul edilir. Toplumsal sınıfın genellikle örneğin gelir, zenginlik ve statü, eğitim ve yaşam biçimi gibi alanlarda hem belli başlı toplumsal, ekonomik ve kültürel farklılıklara neden olduğu hem de bu farklılıkları yansıttığı kabul edilmektedir Gelir ve zenginliğimiz toplumsal sınıf konumumuzu yansıtır. Ancak toplumsal sınıf bu tür toplumsal farklılıkları yalnızca yansıtmakla kalmaz aynı zamanda bu farklılıklara yol açar. Dave Hill en ateşli ve korkusuz kamusal eğitim savunucularından biri olarak öne çıkmaktadır. Onun, üniversite profesörlük salonlarında olduğu kadar işçi sınıfı mücadelesinin potasında da dövülmüş bilimsel çalışmaları ve aktivizmi, eleştirel eğitim çalışmaları alanında ortaya çıksa da, Marksist teori alanını ve devrimci sosyalist praksisi de içeren başka yerlerde de uygulamaları vardır. Eleştirel bir bilge olan Dave Hill, işçilik yaparak, sendika temsilcisi olarak hizmet vererek, mahpuslara, yetişkin eğitimi eğiticilerine ve göçmen kamplarındaki Vietnamlı mültecilere eğitim vererek, İşçi Partisi’nin seçilmiş meclis üyesi olarak işçi sınıfı bileşenlerine korkusuz bir azimle hizmet ederek, ideolojik açıdan çelikleşmiş bir eğitimci olduğunu göstermektedir.

Suggestions

Nesnel fenomenoloji projesi aracılığıyla Thomas Nagel, bilinci nesnel bir şekilde açıklamaya çalışır
Tümkaya, Serdal (2017-07-01)
Thomas Nagel’ın “Hiçbir-Yerden Bakış Açısı”(1986) adlı kitabı çok alıntılanmış bir eserdir. Buradaki argümanlar sıklıkla bilincin (veya deneyimin öznel boyutunun) nesnel-bilimsel bir açıklamasının yapılabilmesinin, en iyi ihtimalle, önündeki büyük ve yapısal sorunların dile getirilişi veya tümüyle imkansız olduğunu gösteren akıl yürütmeler olarak algılanır. Bu iki yanlış algıyı özetlememin ardından her ikisinin de neden hatalı olduğunu gösteriyorum. Bunu yaptıktan sonra her iki hatanın nedenlerini birden ya...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Etik Sorumlulukları Hakkında Algı Ve Görüşlerinin İncelenmesi.
Olgan, Refika(2013-12-31)
Mesleki etik kavramı günümüzde nadiren sorgulanan bir kavramdır. Farklı toplum yapıları ve kültürler göz önüne alındığında, farklı etik kurallarının oluşturulması ve kullanılması mesleki ve kültürel ön yargılara karşı ahlaki bir durumun ortadan kaldırılması demektir (Coombe & Newman, 1997). İşte bu noktada, kişinin erken yaş dönemlerinden itibaren kendi toplumunun geliştirdiği etik kurallar doğrultusunda yetişmesi ve ahlak gelişiminin desteklenmesi, ileriki dönemlerde karşılaştığı ikilemler karşısında probl...
İnsan bilgisayar etkileşimi ve kullanılabilirlik mühendisliği: Teoriden pratiğe
Çağıltay, Kürşat (Seçkin, 2018-01-01)
İlk baskısı 2011 yılında yapılan bu kitap alanının Türkiye'de yayınlanan ilk eseri olmuştur. Çeşitli üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarında İnsan Bilgisayar Etkileşimi derslerinde okutulmaya başlanmış, ayrıca bu konuda çalı-şan özel şirketlerin sayısının artmasıyla kitap endüstrideki ilgili birimlerde de ilgi görmüştür. İlk baskının mevcudu tükendikten sonra gelen yoğun talepler doğrultusunda gözden geçirilmiş ve bazı bölümleri genişletilmiş olarak kitap 2. Baskısını yapmıştır. İnsan Merkez...
Bor ve Malzeme Bilimi
Evis, Zafer (BOREN YAYINLARI, 2020-10-01)
Bu kitap 7-bölümden oluşmaktadır. 1. Bölümde, Bor nitrür (BN) özellikle hekzagonalve kübik fazlarının sentezi, mikroyapısı ve uygulama alanları hakkında bilgi verilmiş-tir. 2. Bölümde ise titanium diborür (TiB2) ve zirkonyum diborür’ün (ZrB2) sentezi,ve farklı özellikleri hakkında bir içerik bulunmaktadır. 3. Bölümde, Bor camları ileilgili olarak bor oksit (B2O3)’in farklı cam sistemleri içerisindeki katkıları ve optik,optoelektronik, ve elektrik özellikleri hakkında bilgi bulunmaktadır. 4. Bölümde iseEleme...
Tarihsel Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler
Yalvaç, Faruk (Nika, 2018-07-01)
Bu kitap Tarihsel Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Klasik tarihsel sosyolojiden başlayarak günümüz tartışmalarını kapsamaktadır. Kitap özellikle Weberci ve Marksist tarihsel sosyolojiye odaklanmıştır. Kitap 14 bölümden oluşmaktadır. Her bölüm belli bir tarihses sosyoloji düşünürünün görüşlerini özetlemektedir. Kitap Karl Marx, Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein, Theda Skocpol, Charles Tilly, Ulrich Beck, Anthony Giddens, Michael Mann, Norbert Elias, Robert C. Cox; S...
Citation Formats
F. Ş. Kır and S. Y. Tezgiden Cakcak, Sınıfın Kültürelleşmesi ve Sınıf Bilincinin Önlenmesi: Eğitimde Bilgi Endüstrisi. 2016, p. 116.