Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Etik Sorumlulukları Hakkında Algı Ve Görüşlerinin İncelenmesi.

2013-12-31
Mesleki etik kavramı günümüzde nadiren sorgulanan bir kavramdır. Farklı toplum yapıları ve kültürler göz önüne alındığında, farklı etik kurallarının oluşturulması ve kullanılması mesleki ve kültürel ön yargılara karşı ahlaki bir durumun ortadan kaldırılması demektir (Coombe & Newman, 1997). İşte bu noktada, kişinin erken yaş dönemlerinden itibaren kendi toplumunun geliştirdiği etik kurallar doğrultusunda yetişmesi ve ahlak gelişiminin desteklenmesi, ileriki dönemlerde karşılaştığı ikilemler karşısında problem çözme becerisini kullanarak üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır (Goldstein, 2009). Bu nedenle, okul öncesi eğitim içerisinde meslek etiği anlamında dünya görüşlerinden, kültürlerinden, ideolojilerinden beklenen kıstaslara göre hareket eden öğretmenler hiç şüphesiz ki yetiştirmekte oldukları çocuklara da bu durumu yansıtacaklardır (NAEYC, 2005). Sadece çocuklara değil; meslektaşlarına, ailelere ve topluma da birer örnek olacaklardır. Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin mesleki etik kavramı hakkında görüşlerinin ve meslek sürecinde karşılaştıkları ikilemler karşısında olayları etik kuralları açısından nasıl algıladıklarının incelenmesidir. Etik ve etik davranışlar kişilerin sahip oldukları değer yargıları ve ahlak gelişimleri ile yakından ilgilidir (MEB, 2006). Bu bağlamda erken çocukluk döneminde çocukların ve yetişkinlerin arasındaki ilişki oldukça önemlidir; çünkü çocukların kendi yaşamlarını biçimlendirmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Feeney, 2010). Her toplumun farklı sosyal ve kültürel yapısı olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak okul öncesi eğitimimiz için bir meslek etiği koduna duyulan ihtiyaç kesindir. Bu sebeplerden dolayı, bu çalışma ile okul öncesi öğretmenlerinin mesleki etik hakkında algı ve görüşleri incelenecek ve araştırmanın sonucunda Türkiye’nin toplum yapısına uygun, özgün, kullanılabilir ve uygulanabilir bir okul öncesi eğitim için mesleki etik kodu geliştirilecektir. Bu çalışmada aşağıdaki araştırma soruları üzerinde durulması amaçlanmaktadır; 1- Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki etik sorumlulukları ile ilgili algı ve tutumlarını olusturmada etkili olan etkenler nelerdir? 1a- Öğretmenlerin çocuklara karşı olan mesleki etik sorumlulukları ile ilgili algı ve tutumlarını oluşturmada etkili olan etkenler nelerdir? 1b- Öğretmenlerin ailelere karşı olan mesleki etik sorumlulukları ile ilgili algı ve tutumlarını oluşturmada etkili olan etkenler nelerdir? 1c- Öğretmenlerin meslektaşlarına karşı olan mesleki etik sorumlulukları ile ilgili algı ve tutumlarını oluşturmada etkili olan etkenler nelerdir? 1d- Öğretmenlerin topluma karşı olan mesleki etik sorumlulukları ile ilgili algı ve tutumlarını oluşturmada etkili olan etkenler nelerdir? 2- Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki etik sorumlulukları dahilinde almak zorunda olduklari kararlari dayandırdıkları ortak değerler nelerdir?

Suggestions

Okul Öncesi ve Ortaokul Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Beslenme Düzenine İlişkin İnanç ve Davranışlarının İncelenmesi
Şahin, Elvan(2017-12-31)
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için takip edilecek yollardan biri olarak belirlenmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve bu bağlamda yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda bireylerin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi görevini üstlenmekte ve bir katalizör olarak görülmektedir (Vladimirova & Le Blanc, 2015). Bu bağlamda sürdürülebilir beslenme eğitim çerçevesinde işlenerek öğrencilerin sürdürülebilir beslenme düzeni gel...
Okul Öncesi Dönem Çocuk Dergilerinde Yer alan Etkinliklerde Blişsel İstem Seviyelerinin Uygulamalı Olarak Incelenmesi
Ubuz, Behiye; Ata Aktürk, Aysun(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK] tarafından aylık olarak yayınlanan ve 36-72 aylık çocukları hedef alan Meraklı Minik isimli çocuk dergisindeki görevlerin bilişsel istemler açısından incelemektir. Ayrıca, farklı bilişsel istemler altında sınıflandırılan görevler 10-15 tane çocukla yüz yüze görüşme yapılarak test edilecektir. Bu bağlamda, bu çocuk dergisinin başlangıç yılı olan 2007’den itibaren 2017 yılının sonuna kadar yayınlanan 132 sayısı incelenecektir. Bu sa...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Dış Mekân Oyunlarına Yönelik İnanışlarının İncelenmesi
Erden, Feyza; Yalçın, Fatma(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenliği lisans programında yeralan ve içeriğinde dış mekan oyunları ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve becerileri içeren dersleri alan öğretmen adaylarının dış mekan oyunlarına ilişkin inanışlarındaki değişimi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesinin okul öncesi öğretmenliği lisans programında yeralan iki farklı dersin içeriği, dış mekan oyunlarıyla ilgili teorik bilgi ve uygulamayı kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Ç...
Erken Çocukluk Döneminde Aktif Öğrenme Ortamlarının Yaratılması
Sevimli Çelik, Serap; Demircan, Hasibe Özlen(2018-12-31)
Bilgisayar, video oyunları, televizyon, apartman hayatı ve okula servis ile ulaşım sonucunda aktif olmayan bir yaşam biçimi sürdüren günümüz çocukları için okul öncesi eğitim kurumları günlük hareketi desteklemede önemli bir role sahiptir. Okul ortamında fiziksel gelişimi desteklenen çocukların ileriki yaşamlarında fiziksel olarak daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri ve spora katılımlarının hareketsiz bir yaşam sürdüren çocuklara oranla daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır (Gallahue & Ozmun, 2006)....
Okul öncesi çocuklarının çevre-insan ilişkisi üzerine algıları: Boylamsal takip çalışması
Olgan, Refika(2015-12-31)
Bu çalışma kapsamında, 2012 Güz döneminde 60-66 aylık okul öncesi dönem çocuklarına (N=18) uygulanan sürdürülebilir kalkınma için eğitim programının onların insan-çevre ilişkisi ile ilgili algılarına uygulamayı takip eden sene sonunda etkisinin hangi ölçüde devam ettiğini ortaya koymak amacıyla boylamsal takip çalışması yapılacaktır. Önerilen bu çalışma daha önce 2012 Güz döneminde tamamlanan eğitim programına katılan çocukları kapsayacak ve katılımcıların insan-çevre ilişkisine yönelik algılarını ortaya ko...
Citation Formats
R. Olgan, “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Etik Sorumlulukları Hakkında Algı Ve Görüşlerinin İncelenmesi.,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59763.