Hide/Show Apps

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Etik Sorumlulukları Hakkında Algı Ve Görüşlerinin İncelenmesi.

Mesleki etik kavramı günümüzde nadiren sorgulanan bir kavramdır. Farklı toplum yapıları ve kültürler göz önüne alındığında, farklı etik kurallarının oluşturulması ve kullanılması mesleki ve kültürel ön yargılara karşı ahlaki bir durumun ortadan kaldırılması demektir (Coombe & Newman, 1997). İşte bu noktada, kişinin erken yaş dönemlerinden itibaren kendi toplumunun geliştirdiği etik kurallar doğrultusunda yetişmesi ve ahlak gelişiminin desteklenmesi, ileriki dönemlerde karşılaştığı ikilemler karşısında problem çözme becerisini kullanarak üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır (Goldstein, 2009). Bu nedenle, okul öncesi eğitim içerisinde meslek etiği anlamında dünya görüşlerinden, kültürlerinden, ideolojilerinden beklenen kıstaslara göre hareket eden öğretmenler hiç şüphesiz ki yetiştirmekte oldukları çocuklara da bu durumu yansıtacaklardır (NAEYC, 2005). Sadece çocuklara değil; meslektaşlarına, ailelere ve topluma da birer örnek olacaklardır. Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin mesleki etik kavramı hakkında görüşlerinin ve meslek sürecinde karşılaştıkları ikilemler karşısında olayları etik kuralları açısından nasıl algıladıklarının incelenmesidir. Etik ve etik davranışlar kişilerin sahip oldukları değer yargıları ve ahlak gelişimleri ile yakından ilgilidir (MEB, 2006). Bu bağlamda erken çocukluk döneminde çocukların ve yetişkinlerin arasındaki ilişki oldukça önemlidir; çünkü çocukların kendi yaşamlarını biçimlendirmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Feeney, 2010). Her toplumun farklı sosyal ve kültürel yapısı olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak okul öncesi eğitimimiz için bir meslek etiği koduna duyulan ihtiyaç kesindir. Bu sebeplerden dolayı, bu çalışma ile okul öncesi öğretmenlerinin mesleki etik hakkında algı ve görüşleri incelenecek ve araştırmanın sonucunda Türkiye’nin toplum yapısına uygun, özgün, kullanılabilir ve uygulanabilir bir okul öncesi eğitim için mesleki etik kodu geliştirilecektir. Bu çalışmada aşağıdaki araştırma soruları üzerinde durulması amaçlanmaktadır; 1- Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki etik sorumlulukları ile ilgili algı ve tutumlarını olusturmada etkili olan etkenler nelerdir? 1a- Öğretmenlerin çocuklara karşı olan mesleki etik sorumlulukları ile ilgili algı ve tutumlarını oluşturmada etkili olan etkenler nelerdir? 1b- Öğretmenlerin ailelere karşı olan mesleki etik sorumlulukları ile ilgili algı ve tutumlarını oluşturmada etkili olan etkenler nelerdir? 1c- Öğretmenlerin meslektaşlarına karşı olan mesleki etik sorumlulukları ile ilgili algı ve tutumlarını oluşturmada etkili olan etkenler nelerdir? 1d- Öğretmenlerin topluma karşı olan mesleki etik sorumlulukları ile ilgili algı ve tutumlarını oluşturmada etkili olan etkenler nelerdir? 2- Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki etik sorumlulukları dahilinde almak zorunda olduklari kararlari dayandırdıkları ortak değerler nelerdir?