Karadeniz Ekosisteminin Doğrusal Olmayan Dinamikleri Ve Antropojenik Ve İklimsel Değişkenlere Olan Tepkisi

2016-06-03

Suggestions

Nonlinear dynamics of the Black Sea ecosystem and its response to anthropogenic and climate variations
Akoğlu, Ekin; Salihoğlu, Barış; Department of Marine Biology and Fisheries (2013)
The main objective of this research is to i) provide a quantitative understanding of the changes in the Black Sea ecosystem between 1960 – 1999, ii) to identify its food web dynamics including the infamous anchovy – Mnemiopsis shift in 1989, and iii) utilizing this understanding to explore future progressions of the Black Sea ecosystem under predicted future physical and biogeochemical changes. For this purpose, three different but complementary approaches were used all of which were detailed under three di...
Karadeniz ekosisteminin mevcut durumunun ve gelecekteki olası davranış biçimlerinin saptanması
Oğuz, Temel; Tuğrul, Süleyman; Mutlu, Erhan; Ediger, Dilek; Beşiktepe, Şengül; Uysal, Zahit(2008)
Karadeniz’e ilişkin oşinografik araştırmaları sistematik bir biçimde sürdürmeyi amaçlayan bu proje kapsamında ülkemize ait olan Ekonomik Kuşak içindeki toplam yaklaşık 150 istasyonda 2006-2007 döneminde üç sefer düzenlenerek fiziksel ve biyojeokimyasal ölçümler gerçekleştirilmiştir. Üç ölçüm döneminde gözlenen farklı akıntı sistemi ve su kolonu fiziksel yapısı, daha önceki gözlem ve model çalışmalarında ortaya konan değişken ve küçük döngüler ve kıvrımlardan oluşan ge...
Karadeniz dolaşımı ve ekosisteminin gerçek-zamanlı tahmini için bir matematiksel model geliştirilmesi
Oğuz, Temel; Beşiktepe, Şükrü; Çokaşar, Tülay(2005)
Karadeniz Bölgesini Yeniden Tanımlamak: Bölgeye İlişkin İmkânlar, Tehditler ve Gelecek
Ayata, Ayşe; Özdemir, Zelal; Doğangün, Huriye Gökten; Özpolat, Ayça Ergun(2020-05-15)
Sovyetler Birliği?nin dağılmasından sonra Karadeniz bölgesi köklü değişimler geçirmiştir. Karadeniz bölgesinin önemi sahip olduğu zengin enerji kaynakları, Avrupa ile Ortadoğu ve Asya arasındaki transit konumu ve küresel dünya pazarına eklemlenen yeni ekonomiler, çevresel kirlilik, göç, terör ve insan ticareti gibi küresel sorunlar nedeniyle artmıştır. Bu bağlam, ilk olarak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün (KEİ) kurulması ile somutlaşan ve 2000?li yıllardan itibaren bölge dışı aktörlerin (AB ve A...
Karadeniz Kıyılarında Deniz Kaynaklı Doğal Afetlerin Modellenmesi için Yeni Araçlar ve Risk Değerlendirmesi
Yalçıner, Ahmet Cevdet; Güler, Işıkhan; Ergin, Ayşen; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar(2016)
Karadenizde, kapalı bir havza olmasına rağmen, aşırı şiddetli fırtınalar ve fırtınakabarmaları, tsunami, ender dalgalar ve hortumlar periyodik olarak görülmektedir. Ekstremfırtınaların frekansında son yıllarda artış olduğu düşünülmektedir. Projenin genel amacı, doğalafetlerle (tsunami, fırtınalar ve ender dalgalar) ilişkili olan uzun dönemli dalgaları modellemekve kıyıda yarattıkları etkileri yeni araçlar ve sayısal analiz teknikleri ile çalışılmış ve yeniyazılım ve araçlar üretilmiştir. Fırtına kabarmasını...
Citation Formats
E. Akoğlu and B. Salihoğlu, “Karadeniz Ekosisteminin Doğrusal Olmayan Dinamikleri Ve Antropojenik Ve İklimsel Değişkenlere Olan Tepkisi,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87945.