GEMS tabanlı etkinliklerle desteklenen proje yaklaşımının okul öncesi eğitimde kavramsal gelişime etkisi

2013-01-01
Bu çalışmanın amacı; çocukların yaşadıkları çevrede her zaman karşılaştıkları deniz ve denizle ilişkili kavramlar konusunda GEMS (Great Explorations in Math and Science-Fen ve Matematikte Büyük Buluşlar) tabanlı etkinliklerle desteklenmiş, proje yaklaşımının öğrencilerin kavramsal gelişimlerine etkisini incelemektir. Çalışmanın uygulama boyutunda fen ve matematik etkinlikleri çocukların gelişim düzeylerine uygun şekilde düzenlenip, çekirdek kavram olarak belirlenen deniz kavramı etrafında şekillendirilmiştir. Proje ve GEMS yaklaşımından faydalanılarak çocukların konu ve kavramları derinlemesine öğrenip iç görü kazanmalarını sağlamak amacıyla fen ve matematik etkinlikleri; müzik, sanat, oyun ve hareket, drama, Türkçedil, okuma-yazma gibi etkinliklere entegre edilerek yürütülmüştür. Ayrıca çocuklara doğrudan gözlem ve deneyim olanağı sağlayan alan gezileri yapılmıştır. Çalışmada tasarlanan deneysel yöntem, bir öğretim uygulamasının başka bir öğretim uygulamasıyla karşılaştırılmasını gerektirmemektedir. Bu doğrultuda, çalışmada "tek grup ön test-son test basit deneysel desen" tercih edilmiştir. Araştırma, Rize ili Çayeli ilçesindeki devlete ait bir anaokulunda eğitim alan 60-72 aylık çocuklar üzerinde 2012 yılı ocak ayında iki hafta süreyle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Ana Okulu'ndaki 60-72 aylık 19 çocuk oluşturmaktadır. Yürütülen bu çalışmada çocukların deniz ve deniz canlıları ile ilgili kavramsal gelişimlerindeki değişimi görmek amacıyla uygulama öncesinde ve sonrasında bir deniz resmi çizmeleri istenmiştir. Ayrıca, uygulamaların kavramsal değişime etkisini belirlemek amacıyla rasgele yöntemle seçilen 7 çocukla yarı yapılandırılmış ön-son mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlarda, her bir etkinlikte kazandırılmaya çalışılan kavramlara yönelik sorular yer almıştır. Çocukların çizimlerinden ve mülakatlardan elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu çalışma sonunda elde edilen bulgular doğrultusunda çocukların deniz ve deniz canlılarına yönelik kavramsal gelişimlerinde belirgin bir farklılık olduğu ortaya konulmuştur. Mülakatlar ve çizimlerden elde edilen bulguların birbirini desteklediği görülmektedir. Çocukların kavramsal gelişimindeki bu değişimin, gözlem ve deneyime dayanan, çocuklara gerçek yaşam deneyimleri sunan, her bir çocuğa bireysel olarak deneyimleme olanağı sunan, çocukların bütün duyularına hitap eden, GEMS programıyla bütünleştirilmiş düşünülmektedir. Yürütülen bu çalışma da tematik bir yaklaşım izlendiğinden çoğunlukla deniz, deniz canlıları, deniz taşıtları, yüzmebatma, kavramlarında gelişim gözlenmiştir. proje yaklaşımı etkinliklerinden ileri geldiği düşünülmektedir. Yürütülen bu çalışma da tematik bir yaklaşım izlendiğinden çoğunlukla deniz, deniz canlıları, deniz taşıtları, yüzmebatma, kavramlarında gelişim gözlenmiştir.
e-Turkish Studies (elektronik)

Suggestions

GC-MS ile Ankara-Ayaş Bölgesindeki Toprak, Su ve Bitki Örneklerinde Organoklorlu Pestisitlerin Türlendirilmesi
Tuncel, Semra; Volkan, Mürvet; Gökmen, Gülser İnci; Ataman, Osman Yavuz; Gökmen, Ali; Gökmen, Pınar; Göktürk, Emine Hale(2013-12-31)
Bu çalışmanın amacı; Ankara-Ayaş bölgesinden alınmış olan toprak, su ve bitki örneklerindeki organoklorlu pestisitlerin ultrasonik banyo ve katı faz ekstraksiyonu kullanılarak önzenginleştirilmesi ve türlendirilmesi, bölgedeki toprak, sulama suyu ve yetiştirilen ürünlerin ne kadar organoklorlu kontaminasyona maruz kaldığını belirlemektir.
Genetic aspects of human male infertility : the frequency of chromosomal abnormalities and Y chromosome microdeletions in severe male factor infertility
Vicdan, Arzu; Kence, Aykut; Department of Biology (2002)
Bu çalışmanın amacı; şiddetli erkek infertilitesi bulunan hastalarda ve fertil olduğu bilinen kontrol grubunda hem kromozom anomalilerinin hem de Y kromozom mikrodelesyonlarının sıklığını ve tiplerini belirlemek; saptanan genetik anomaliler ile infertil erkeklerdeki klinik parametreler arasındaki ilişkiyi incelemek, non-obstructive azoospermik erkeklerde testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) yoluyla sperm elde edilmesi ile genetik anomaliler arasında bir ilişkinin olup olmadığını araştırmak, bu infertil erk...
SERBEST ZAMAN TATMİN ÖLÇEĞİ NİN SZTÖ UZUN VERSİYON GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
Karlı, Ünal; Polat, Ercan; Yilmaz, Baki; Koçak, Mehmet Settar (2008-01-01)
Bu çalışmanın amacı; Beard ve Ragheb (1980) tarafından geliştirilmiş olan Ser - best Zaman Tatmin Ölçeği’nin üniversite öğrencileri için geçerlilik ve güvenilirliğini tespit etmektir. Çalışmanın örneklem grubunu, yaş ortalaması 21.05 ±2.06 olan Gazi Üniversitesi öğrencisi 260 erkek ve 301 kadın oluşturmuştur. Anket katılımcılara ras - tgele seçme yöntemiyle dağıtılmış ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden öğrencilere uygulanmıştır. Dağıtılan 620 anketten doğru doldurulmuş olarak kab...
İki farklı kırık fikzasyon tekniğinin, tavşanlarda deneysel olarak kallus dokusuna ve mineral yoğunluğuna etkilerinin araştırılması
Bilgili, Hasan; Korkusuz, Feza; Korkusuz, Petek; Akın, Serhat; Kürüm, Barış; Yardımcı, Cenk; Hatipoğlu, Can Ulaş(2004-12-01)
Bu çalışmanın amacı; iki farklı kırık fıkzasyon tekniğinin, kırık bölgesindeki kallus dokusunun mineral yoğunluğuna ve atomik değerine etkilerinin kantitatif bilgisayarlı tomografi (QCT), kemik dansitometrisi (DEXA), biyomekanik testler ve histopatolojik olarak değerlendirilmesidir. Bu çalışma, toplam 24 adet ergin, erkek tavşanlar üzerinde gerçekleştirildi. Tüm tavşanların sağ femurlannın orta diafızer bölgesinde kırık oluşturuldu ve kırıklar; birinci grupta kilitsiz intramedüller çivi ile, ikinci grupta i...
Mühendislik ve Tasarım Eğitimi Konusunda Fen Öğretmenlerinin Tutum ve Bilgilerinin Öğrenme İlerlemesi Yöntemi ile Ortaya Konması ve İzlenmesi
Baran Jovanovic, Evrim; Mesutoğlu, Canan; Çakıroğlu, Erdinç(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı; a) fen öğretmenlerinin mühendislik ve tasarım eğitimi konusundaki tutumlarınını ve bilgilerini temsil edecek öğrenme ilerlemesi (learning progression) tasarlamak ve veri toplama araçları geliştirmek, b) geliştirilen öğrenme ilerlemeleri ve mühendislik ve tasarım eğitimi konusunda verilecek eğitimler ile öğretmen tutum ve bilgilerindeki gelişimi takip etmek, ve c) mühendislik ve tasarım eğitimi konusunda verilecek eğitimlerin fen öğretmenlerinin etkinlik tasarlama ve uygulamalarını hangi...
Citation Formats
F. Yalçın, “GEMS tabanlı etkinliklerle desteklenen proje yaklaşımının okul öncesi eğitimde kavramsal gelişime etkisi,” e-Turkish Studies (elektronik), pp. 2375–2399, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://turkishstudies.net/files/turkishstudies/308726680_142Tekb%C4%B1y%C4%B1kAhmet-vd-arm-2375-2399.pdf.