Yükseköğretimde analitik düşünme becerileri

2016-01-01
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin analitik düşünme beceri düzeylerini ve bu becerilerin akademik başarıya göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Ayrıca araştırma kapsamında öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bu becerilerin gelişimine ve bu gelişimi etkileyen etmenlere ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırmada karma araştırma yöntemi işe koşulmuştur. Çalışma grubunu 79 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen senaryolarla toplanmıştır. Ayrıca 18 öğrenci ve dört öğretim elemanı ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin analitik düşünme becerilerinin düşük seviyede olduğu, üniversite eğitimi ile bu becerilerinin geliştiği ancak istenilen düzeye erişilemediği belirlenmiştir. Ayrıca analitik düşünme becerilerinin gelişim sürecini etkileyen etmenler ve koşullar değerlendirilmiştir.
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Suggestions

Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilişkili değişkenler
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Güneri, Oya (2015-04-01)
The purposes of this study were to assess university students’ satisfaction level and examine the role of gender, grade level, grade point average (GPA), and satisfaction from campus facilities and services in predicting general university satisfaction. A total of 1387 (43.5% female, 56.5% male) undergraduate students participated in the study and filled out Student Satisfaction Survey. Results indicated that students’ general satisfaction level was high and they were most satisfied with “Sport facilities”,...
Yüksek Öğretimde “Akademik Kendileşme” (Academic Inbreeding): Pierre Bourdieu’nun Habitus Kavramı Çerçevesinde İncelenmesi
Göktürk Ağın, Duygun (null; 2017-05-13)
Akademik kendileşme (academic inbreeding), üniversitelerin kendi üniversitelerinde doktora eğitimi verdiği kişileri diğer bir ifade ile kendi mezunlarını akademisyen olarak işe alması pratiği olarak tanımlanmaktadır. (Horta&Velso&Grediga, 2010; İnanç&Tuncer, 2011). İngilizce ifade edilişi ile ‘inbreeding’ kavramının etimolojik incelemesi yapıldığında, ‘breed’ kelimesi ‘soy, menşe, köken, nesil, silsile, tohum, cins, sülale’ anlamlarını içermektedir. ‘Breeding’ kelimesi ise ‘kuluçka dönemi, yumurtadan çıkma’...
The Relationship between Student Engagement and Satisfaction in Higher Education
Çalışkan, Zehra; Kondakçı, Yaşar; Department of Educational Sciences (2023-1-2)
Student engagement is vital for achievement in higher education, and it is a direct way to academic success, cumulative learning, and constructive behavior in the long term. However, there is limited empirical research that has not yet been fully explored. Moreover, student satisfaction, which is directly influenced by student engagement, has been used as a strategy to improve the quality of services, facilities, and instruction provided by higher education institutions. Besides the complexity of higher edu...
Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilgili değişkenler
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Güneri, Oya; Çapa Aydın, Yeşim (2015-04-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin genel memnuniyet düzeyi ile olanak ve hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeylerini belirlemek ve genel memnuniyetlerini yordayan değişkenleri (cinsiyet, sınıf, akademik başarı, olanak ve hizmetlere yönelik memnuniyet) incelemektir. Çalışmaya 1387 (%43.5’i kadın, %56.5’i erkek) lisans öğrencisi katılmıştır. Çalışmada “Öğrenci Memnuniyeti Anketi” kullanılmıştır. Memnuniyetin en yüksek olduğu üç maddenin sırasıyla “Spor tesisleri”, “Kültür ve sanat etkinlikleri” ve “...
Yükseköğretimde akademik kendileşme (Academic Inbreeding) ve kurumsal habitusun inşası üzerine bir tartışma
Göktürk Ağın, Duygun; Kandemir, Anıl (2019-11-01)
This article develops a new framework that explains how academic inbreeding structures and practices produce institutional habitus and generate forms of institutional micro structures and practices at higher education institutions. In this study, we try to map the territory of institutional habitus with tracing its link to academic inbreeding practices and attempt to refine its encounters in diverse spheres of institutional life and higher education. In the first part, we review the current literature...
Citation Formats
N. Çakır, “Yükseköğretimde analitik düşünme becerileri,” Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, pp. 1487–1502, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88109.