Tarihin Hakikatleri

2021-06-01
Ferdan Ergut, Tarihin Hakikatleri’nde tarih tartışmasını edebiyat ve felsefeyi de yardıma çağırarak “yöntem” üzerinden kurguluyor. Hakikati bir mutlaklık olarak değil, “kolektif bir diyalog zemini” olarak kavrayan eser, böylelikle tarihin sosyal bilimselleşmesine, aynı zamanda sosyal bilimlerin de tarihselleşmesine katkı sunuyor ve böylece, hem tarih öğrencileri hem de sosyal bilimler ile meşgul olanlar için “başka bir tarih”in mümkün olduğunu göstererek yurttaşlık bilincinin ortak yaşamımıza yapacağı katkı üzerine de düşünmeyi öneriyor. Hakikatin çoğullaştığının söylendiği, öte yandan çoğullaşırken değerini yitirdiği ve üzerinde tepinildiği “tuhaf” zamanlarda yaşıyoruz. “Tarih nedir?” sorusunu sormaktan vazgeçmeyeceksek, tarih-hakikat ilişkisi üzerine düşünmeye devam etmeliyiz. Ferdan Ergut, Tarihin Hakikatleri’nde tarih tartışmasını edebiyat ve felsefeyi de yardıma çağırarak “yöntem” üzerinden kurguluyor. Hakikati bir mutlaklık olarak değil, “kolektif bir diyalog zemini” olarak kavrayan eser, böylelikle tarihin sosyal bilimselleşmesine, aynı zamanda sosyal bilimlerin de tarihselleşmesine katkı sunuyor ve böylece, hem tarih öğrencileri hem de sosyal bilimler ile meşgul olanlar için “başka bir tarih”in mümkün olduğunu göstererek yurttaşlık bilincinin ortak yaşamımıza yapacağı katkı üzerine de düşünmeyi öneriyor. Tarih üzerine düşünürken tarihle birlikte düşünmeye bir çağrı... “Geçmişin tecrübesini anlaşılır kılmaya çalışıyoruz. Yargıç değiliz; geçmişteki tecrübeleri, farklı insanların farklı tercihlerini, eylemlerini anlamak ve onları doğru bağlamlarına oturtmaya çalışıyoruz. Geçmişi bu yönüyle çalışmak ötekine açık olmayı en baştan zorunlu kılar. Bizler gibi olmayanı, bizler gibi düşünmeyeni ve dahası yaşadığı zaman ve mekân itibarıyla bizler gibi düşünemeyecek olanı anlamaya çalışmaktır işimiz.”

Suggestions

Tasarımın Tesellisi: Özne ve Nesnenin Zoraki Ayrımında Boynu Bükükler
Timur, Şebnem; Babadağ, Murad (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu yazı, “tasarım”ın ontolojisi üzerine – tasarımın düşünme, üretme, yapma, ifa etme yaklaşımlarını, ele alış biçimlerini – irdeleyen çalışmalara kapı açan bu davete cevaben kaleme alınmıştır. Heskett tasarımı şöyle tanımlamıştır: “Tasarım, tasarımcılar bir tasarım üretmek için bir tasarım tasarladığında oluşandır (2001).” Bu tanım, “tasarım” kavramının hem fiil, hem isim, hem fiili mümkün kılan disiplin, hem süreç, hem bitmiş ürün anlamında kullanılmasının ne kadar problemli olduğunu ima etmektedir. Burad...
Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar
Ergut, Ferdan (Tarih Vakfı, 2007-01-01)
Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar, Tarih Vakfı’nın 2005 yılında TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirdiği uluslararası kongrenin bildirilerinden yola çıkarak yazılan makalelerden oluşmaktadır. Kitap, Tarihsel Sosyoloji’nin Fransa, ABD ve Türkiye’deki öncü figürlerini, daha genç araştırmacılar ile buluşturuyor.Bilim dünyamızın duayenlerinden Prof. Dr. Mete Tunçay’a atfedilen kitaba katkıda bulunanların tümü tarihsel sosyolojinin yöntemsel araçlarını, kavramlarını ve sorunsallarını temel al...
A Reading of Interpretative Models of Minimalism in Architecture
Stevanovic , Vladimir (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Mimarlıkta minimalizm 80’lerde ortaya atıldığından bu yana tartışmalı, kendine özgü bir konudur. Minimalizm üzerine söylem 90’larda yoğunluk kazanırken 21. yüzyılın ilk on yılının ortalarında kuramsal bir odak olmaktan yavaş yavaş çıkmaya başlamıştır. Mimarlıkta minimalizmin bir kökeni ve süregelen bir gelişmesi olmadığından ve çok az mimar kendini minimalist ilan ettiğinden, tartışma tarz, eğilim, akım ya da okuldan bağımsız olarak sürmüştür. Demek ki, mimarlıkta minimalizm postmodern dönem ve sonrasında v...
Sanatın Sonu
Tezgiden Cakcak, Sebahat Yasemin (2018-01-01)
Postmodern sanat anlayışı, neyin sanat olup neyin olmadığı konusunda bir süredir hararetli bir tartışmaya ve kafa karışıklığına yol açıyor. Günümüzde sanat ve sanat eseri piyasa, moda, milyon dolarlar, pazarlama, marka gibi kelimelerle birlikte anılıyor. Bunlara eşlik eden puslu havada, sezilen ama bir türlü adı koyulamayan bir şey var. Tanınmış sanat eleştirmeni Donald Kuspit'in kitabı işte tam da bu ifade edilemeyen şey üzerine. Son derece bayağı, iz bırakmayan, sığ postmodern çalışmalarla dolu bir sergi ...
İki Bilim İnsanına Saygı
Şenses, Fikret; Özveren, Eyüp (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-8)
Selim İlkin ve İlhan Tekeli bilim insanları olarak Türkiye’de bilim yapılmasında, tarih ve sosyal bilimlerin hemen tüm alanlarına yayılan çok sayıda çalışmalarıyla öncü bir sorumluluk üstlenmişlerdir. Ülkemizde bilimsel gündemin belirlenmesi, bilimsel çıtanın yükselmesi ve bilimsel ufkumuzun genişlemesine büyük hizmetleri süregelmiştir. Selim İlkin ve İlhan Tekeli’nin uyumlu, uzun soluklu ve kalıcı sonuçlar vermiş işbirliği akademik topluluk için çok değerli bir örnek teşkil etmektedir. Bu nedenle biz bu öz...
Citation Formats
F. Ergut, Tarihin Hakikatleri. 2021.