Okulöncesi Eğitiminde Programlama Öğretimi Üzerine Bir Mobil Uygulama Tasarımı Programcı Parmakla

2015-05-31
Turgut, Gökben
Tunga, Yeliz
KIŞLA, TARIK
9th International Computer & Instructional Technologies Symposium

Suggestions

Okulöncesi öğretmen adaylarının epistemolojik inançları, fen öğretimine yönelik tutum ve özyeterlikleri.
Tekkaya, Ceren; Olgan, Refika; Güner, Zişan (2010-09-23)
Action Research on Multiple Intelligences Based Instruction in Pre-school Foreign Language Classes
Arca, Dilek; Akar, Hanife; Department of Curriculum and Instruction (2013)
Foreign language education has always been a controversial issue among the educators in terms of methods and techniques and age to start the foreign language education. There are numerous studies in these methods and techniques and Multiple Intelligences (MI) Theory (MIT) is one of them. For the view of the age factor, the studies suggest that learning a foreign language is easier and more successful at young ages. However, there is little research in Turkey focusing on foreign language education in early c...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Ve Öğretmenlerin Fen Bilgisi Eğitimi
Olgan, Refika(2010-12-31)
Fen bilgisi okul öncesi döneminden yüksek öğrenime kadar eğitim- öğretimin bütün kademelerine etkili şekilde öğretilmesi gereken bir alandır (Lind, 1999; Katz, 1997). Amerika'da ve Avrupa'nın bir çok ülkesinde, öğretimin bütün kademelerinde, fen eğitimine verilen önem artmakla birlikte, özellikle okul öncesi eğitim programlarında fen ile ilgili temalara daha fazla yer verilmeye başlanmıştır (Johnson, 1999). Yapılan araştırmalara göre, erken yaşlarda fen bilgisi eğitimine başlamak, çocukların konuyla ilgili...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Sonuç Beklentisi İnançlarını Etkileyen Faktörler
Olgan, Refika; Alpaslan, Zişan; Öztekin, Ceren (2014-01-01)
Bu çalışmada, okul öncesi öğretmen adaylarının benimsedikleri bilimsel epistemolojik inançların, kişisel fen öğretimine yönelik özyeterlik inançların ve tutumların onların fen öğretimine yönelik sonuç beklentisi inançlarına olan katkısı incelenmiştir. Veriler 362 okul öncesi öğretmen adayından Epistemolojik İnanç Ölçeği, Fen Öğretimi Özyeterlik İnanç Ölçeği ve Fen Öğretimi Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmış ve çoklu regresyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, bilginin doğrulanması...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza (2021-03-01)
Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının ve uygulama öğretmenlerinin, Öğretmenlik Uygulaması dersine ilişkin görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim çalışmasının kullanıldığı bu araştırmanın katılımcıları 41 okul öncesi öğretmen adayı ile 31 okul öncesi öğretmenidir. Açık uçlu görüş bildirim formu aracılığıyla toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Katılımcılara göre Öğretmenlik Uygulaması sürecinde karşılaşılan sorunlardan bazıları öğretmen aday...
Citation Formats
G. Turgut, Y. Tunga, and T. KIŞLA, “Okulöncesi Eğitiminde Programlama Öğretimi Üzerine Bir Mobil Uygulama Tasarımı Programcı Parmakla,” presented at the 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Afyon, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91988.