Öfke Kontrol Sorununun Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapisi: Bir Olgu Sunumu

2021-2-23
Aydın, Şule
Arcan, Kuntay
Öfke bilişsel, duygusal ve fizyolojik bileşenlerden oluşan yaşantısal bir durumdur. Öfkenin işlevsel olmayan yollarla ifade edilmesi mesleki, sosyal, fiziksel ve yasal sorunların yaşanmasına neden olabilir. Öfkeyle ilgili zorlukların yaygınlığı ve yıkıcı sonuçları, bu zorlukların tedavisini önemli hale getirmektedir. Bilişsel ve Davranışçı Terapi (BDT), öfke kontrolünde yaygın olarak kullanılan etkili bir yaklaşımdır. Bu olgu sunumunda, öfke kontrol sorunu yaşayan 37 yaşında bir kadın danışanın, BDT yaklaşımıyla yürütülen 12 seanslık psikoterapi süreci aktarılmıştır. Öfke hakkında psiko-eğitim verilen danışandan öfkelendiği durumlar için kayıt tutması istenmiştir. Bu sayede danışan öfke duygusuyla ilişkili belirtileri ve durumları fark etmiş, öfkelenebileceği durumlar için proaktif düzenlemeler yapmıştır. Öfkesi şiddetlendiğinde “dur-düşün-davran” sıralamasını izlemesi ve saldırgan davranışlarını kendisine “dur” komutu vererek ertelemesi sağlanmıştır. Öfkelendiği zamanlardaki bilişsel çarpıtmaları tanımış ve düşüncelerini değiştirmeye başlamıştır. Değersiz olma inancını, hakkındaki olumsuzlukların bilinmemesi halinde yargılanmayacağı varsayımını, saygı görmesi gerektiği kuralını fark etmiş, bunların güncel sorunları ve baş etme stratejileriyle ilişkilerini kavramıştır. Ayrıca kişiler arası ilişkilerde hassasiyetinin yüksek olduğu konulardaki toleransı artmış, saldırgan davranışlar yerine kendini ben diliyle ortaya koymaya başlamıştır. Müdahalelerin sonucunda Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçekleri ’ne göre danışanın sürekli öfkesinde, öfkesini uygun olmayan biçimde ortaya koymasında ve bastırmasında azalma, öfkesini kontrol etmesinde artış gözlenmiştir. Literatürde öfke tedavisinde BDT’nin etkisine işaret eden çalışmalarla tutarlı şekilde, bu vakada kullanılan BDT tekniklerinin etkili olduğu gözlemlenmiştir.

Suggestions

İnfertilite Psikolojik danışmanlığı
Seymenler, Seçil (Current Approaches in Psychiatry, 2018-01-01)
İnfertilite, yaşamı tehdit edici bir sağlık sorunu olmamasına rağmen, çiftler üzerinde psikolojik, fiziksel, ekonomik ve sosyal olarak etkileri olan karmaşık bir yaşam krizidir. İnfertil çiftler sadece tıbbi bir durumla karşı karşıya kalmamakta, aynı zamanda birtakım duygusal deneyimler de yaşamaktadırlar. İnfertil çiftlerin duygu, düşünce ve inançları infertil olmanın sonucu olarak sıklıkla değişime uğramaktadır. Buna bağlı olarak çoğu çift, bilgi ve deneyimleriyle gerekli desteği sağlayan infertilite psik...
Sınır (Borderline) Kişilik Bozukluğu: Bir Vaka Çalışması
Bozdağ, Yasemin; Yalçınkaya Alkar , Özden (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018)
Sınır kişilik bozukluğu, genel olarak kişilerarası ilişkilerde süreğen bozulmayla beliren duygulanımda dengesizlik ve birtakım dürtüsellik örüntülerinin eşlik ettiği bir sendrom olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma, sınır (borderline) kişilik bozukluğu örüntüsü gösteren D. isimli danışanın 15 seans sonunda ele alınan vaka formülasyonu ve psikoterapide süpervizyon sürecini içermektedir. D., 37 yaşında, lise mezunu, orta boylu, hafif kilolu, kendine bakımı yerinde bekar bir anne olup temizlik görevlisi o...
Öfkeye farklı açılardan bakış: öfkenin mekanizması, farklı psikopatolojilerde öfke ve terapistin öfkesi
Dilekler, İlknur; Törenli, Zulal; Selvi, Kerim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-10-1)
Bu yazıda temel duygulardan biri olan öfkenin gerek günlük yaşantıda gerekse psikoterapi sürecinde tanımlanması, tanınması, ifadesi ve mekanizmasının hem terapi alan kişi hem de terapist açısından anlamlandırılması amaçlanmıştır. Pek çok farklı disiplinlerce ve psikoloji literatüründe de farklı yönleriyle tanımlanan öfkeye dair anlayışlara göz atıldığında öfkenin engellenme, haksızlık, tehdit edilme ile ilintili olduğu, ahlaki bir muhakeme içerebileceği, dürtülerden bağımsız olmadığı ve evrimsel olarak da y...
Multipl Skleroz Hastaları için Geliştirilen Bir Grup Psikoeğitim Programının Değerlendirilmesi
Demirtepe-Saygılı, Dilek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-01)
Kronik hastalıklar uzun sureli, kısıtlayıcı ve uyum gerektiren durumlardır. Bazı hastalar bu uyum sürecinde hastalıkla baş etmede zorlanır ve bunun sonucunda psikolojik sağlıkları olumsuz yönde etkilenir. Pek çok farklı kronik hastalık için psikososyal destek amaçlı müdahale programları geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı kronik bir sinir sistemi bozukluğu olan Multipl Skleroz tanısı almış hastalar için geliştirilen bir grup psikoeğitim programının geliştirilme sürecinin ve sonuçlarının değerlendirilmesid...
A Bibliometric and Altmetric Analysis and Visualization of Obsessive Compulsive Disorder: The Top 100 Most Cited Influential Studies
Başhan, Dilara Nurefşan (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Obsessive-Compulsive Disorder [OCD] is a psychiatric/psychological disorder that can start in childhood, adolescence, or early adulthood and progress quite severely depending on age of onset, and several other reasons. It is characterized by obsessions and compulsions that repeat and cause significant distress in a person's life. While obsessions cause distress, compulsive behaviors can help alleviate the stress evoked by the obsessions albeit temporarily. When the bibliometric analysis of OCD was performed...
Citation Formats
Ş. Aydın and K. Arcan, “Öfke Kontrol Sorununun Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapisi: Bir Olgu Sunumu,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 91–110, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/60437/785789.