Sınır (Borderline) Kişilik Bozukluğu: Bir Vaka Çalışması

2018
Bozdağ, Yasemin
Yalçınkaya Alkar , Özden
Sınır kişilik bozukluğu, genel olarak kişilerarası ilişkilerde süreğen bozulmayla beliren duygulanımda dengesizlik ve birtakım dürtüsellik örüntülerinin eşlik ettiği bir sendrom olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma, sınır (borderline) kişilik bozukluğu örüntüsü gösteren D. isimli danışanın 15 seans sonunda ele alınan vaka formülasyonu ve psikoterapide süpervizyon sürecini içermektedir. D., 37 yaşında, lise mezunu, orta boylu, hafif kilolu, kendine bakımı yerinde bekar bir anne olup temizlik görevlisi olarak çalışan bir kadındır. Çalışmanın ilk bölümünde danışanın demografik bilgileri, önceki tedavisi, aile ve sosyal yaşantısı, eğitim ve iş hayatı öyküsü, kendisinin ifade ettiği zayıf ve güçlü yönleri gibi bilgiler ayrıntılı olarak sunulmuştur. Ardından terapist ile danışan arasında kurulan ilişki, psikoterapi süreci ve bilişsel davranışçı terapi kapsamında ilişkili psikolojik test ve değerlendirme bulguları çerçevesinde yararlanılan teknikler tedavi stratejisi olarak ele alınmıştır. Son olarak, kişilik değerlendirmesi bölümünde bu değerlendirmenin danışan üzerinde nasıl bir etkisinin olduğu, terapi aşamalarının ve gelişmelerin incelenmesi, danışanın elde ettiği kazanımlar ve terapi kapsamında uzun vadede ele alınması gereken noktalar tartışılmıştır. Böylece bir sınır kişilik bozukluğu vakasının özelliklerinden yola çıkılarak bozukluk ve psikoterapi süreci hakkında farklı bir bakış açısı sunmak amaçlanmıştır

Suggestions

Nesne İlişkileri Kuramı Çerçevesinden Sınır (Borderline) Kişilik Örüntüsüne Bakış: Vaka Örneği ile Temel Savunma Mekanizmalarının Yorumlanması
Akyüz Yılmaz, Cansu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-10-22)
Nesne ilişkileri kuramı, erken dönem çocukluk yaşantılarında deneyimlenen ikili ilişkilerin içselleştirilmiş nesnelerle olan bağını incelemektedir. Otto Kernberg, nesne ilişkileri kuramcılarındandır ve sınır hastalarla alakalı pek çok çalışma yapmıştır. Özellikle sınır kişilik örüntüsünün yapısı ve terapi süreci hakkında yaptığı çalışmalarla dikkat çekmiştir. Sınır hastaların kendilik ve nesne tasarımlarının libidinal ve oral agresif kaynaklardan beslendiğini ve bütünleştirilemediğini belirtmiştir. Sın...
Duygu düzenleme becerisi bağlamında temel kişilik özellikleri ve kişilik bozuklukları
Gençöz, Tülin (Türkiye Klinikleri, 2020-12-01)
Duygu düzenleme, psikopatolojinin ortaya çıkmasında tanılararası ortak bir değişken olarak önerilmektedir. Duygu düzenlemenin kişilik özelliklerini ve kişilik bozukluklarını yordayıcı gücü görgül destek almıştır. Mevcut derlemenin amacı, duygu düzenlemenin temel kişilik özellikleri ve kişilik bozuklukları üzerindeki kritik rolünü incelemektir. Gözden geçirilen alan yazın, bağlanma organizasyonun duygu düzenleme kapasitesini ve kişilik örgütlenmesini şekillendirmedeki önemini ve bu ilişkide mentalizasyon yet...
Response surface optimization of Bacillus thuringiensis israelensis fermentation
Tokçaer, Zeynep; Özcengiz, Gülay; Alaeddinoğlu, Gürdal; Department of Biology (2003)
The control of pest populations by using insect pathogens has been an attractive alternative to the application of chemical pesticides employed for the same purpose. As these chemicals not only damage the environment, but also trigger development of resistance by the pests and can harm other organisms together with the target pest, biological control is preferable and Bacillus thuringiensis (Bt) subspecies have been the most widely used bioinsecticides in forestry, agriculture and mosquito/ black fly contro...
Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Türkiye’de Yükseköğretime Erişimi ve Yükseköğretim Düzeyindeki Deneyimleri
Kondakçı, Yaşar; Kaya Kaşıkcı, Sevgi; Keleş, Elif(2018-12-31)
Göçmen ve mültecilerin eğitim deneyimleri sosyal bilimlerin değişik alanlarında geniş bir şekilde çalışılmış olmasına rağmen yükseköğretim düzeyinde konu nispeten daha az çalışılmıştır. Yükseköğretim düzeyinde, mülteciler eğitim yaşamlarının önemli bir kısmını başka bir ülkede geçirdiklerinden, geldikleri ülkelerin eğitim sistemine erişimleri, hakim uygulamalara alışmaları ve yeni sistemde bir başarı yakalamaları zorlu olmaktadır. Bu çalışma göçmen, sığınmacı ve mültecilerin yükseköğrenime erişimleri ve yük...
Kontrol Kaybı Kaygısı ve Kontrol Edilemeyen PanikBozukluk: Bir Vaka Örneği
Öncül, Öznur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-6-1)
Panik bozukluğun, “kontrol kaybından duyulan endişe”, “mükemmelliyetçilik” ve “kaçınmacı başetme stratejileri” gibi faktörlerle ilişki içerisinde olduğu literatürde sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu özelliklerin panik bozukluğun ortaya çıkmasında nasıl etkili olduklarının ve nasıl bir mekanizma içerisinde bir araya geldiklerinin anlaşılması, rahatsızlığın yeniden ortaya çıkmasını önlemeye yönelik terapötik müdahalelerin etkililiğini arttıracaktır. Kimi çalışmalar, panik bozukluk etiyolojisinde kaçınmacı ya ...
Citation Formats
Y. Bozdağ and Ö. Yalçınkaya Alkar, “Sınır (Borderline) Kişilik Bozukluğu: Bir Vaka Çalışması,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 43–53, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49359.