Does sustainability matter for makerspaces? The perceptions and practices of the French fablabs

2021-10-06
Coşkun, Beyza
Aydınoğlu, Arsev Umur
Gossart, Cedris
Özman, Müge
Kişisel üretim ve doğasında bulunan topluluk ruhu aracılığıyla, fablab'ların büyük bir potansiyeli vardır; üretimin yerelleştirilmesi, dijital uçurumun azaltılması, sosyal entegrasyonun sağlanması ve sosyal inovasyonun yapı taşı olarak sürdürülebilir kentsel projeler geliştirilmesi. Ayrıca, taban yenilik hareketlerinin bir tezahürü olarak, fablablardan alternatif sürdürülebilir çözümler araması bekleniyor.Bu araştırma, Fransa'da bulunan fablablara odaklanmaktadır. Fransız fablabları sosyal inovasyonu ve sürdürülebilirliği nasıl algılıyor? Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH'ler) gündemlerine nasıl entegre ediyorlar? Ortakları, SKH'lere katkıda bulunmalarına nasıl yardımcı olabilir? Sürdürülebilirliğe, paydaşlarına, baskın kurumsal kimliklerine, ilkelerine veya topluluklarına yönelik farklı algı ve katkıların ardındaki nedenler nelerdir? SDG'lere katkıda bulunmak için hangi kurumsal uygulamaları hayata geçiriyorlar?Bu soruları yanıtlamak için Fransız fablab'larına çevrimiçi bir anket dağıtıldı ve sahada derinlemesine görüşmeler yapıldı. Sürdürülebilirlik katkılarını analiz etmek için BM SDG çerçevesi kullanıldı. Ön bulgular şunları içerir: (1) Fransız fablab'ları SKH'lerin farkındadır; (2) Çoğunluğu SKH12 “Sorumlu Tüketim ve Üretim”e katkıda bulunur; (3) Çoğu kar amacı gütmeyen kuruluşlardır; (4) Çoğu, sürdürülebilirlik konularına (örneğin onarım, geri dönüşüm ve yeniden kullanım süreçleriyle ilgili) karşı çok hassastır ve bu da onları SKH'lere önemli katkıda bulunanlar yapar.Bilimsel literatürde fablablar ve bunların sosyal inovasyon ve sürdürülebilirlik ile ilişkisi hakkında çok az çalışma bulunmaktadır. Bu, gelişmekte olan ülkelerde bu konuda daha fazla araştırmaya öncülük edecek olan SDG'lere katkılarını anlamak için Fransız Fablab'leri üzerine yapılan ilk araştırma çalışmasıdır.
the Annual Conference of the Society for the Social Studies of Science

Suggestions

Does Self-Compassion Involve Non-Avoidance? Testing a Revised Self-Compassion Scale
Kısa, Gazi; Öner Özkan, Bengi; Department of Psychology (2021-8-10)
Self-compassion involves having a balanced awareness of ones' feelings, acknowledging the fragility of the human condition and being kind to oneself. It originates from the Buddhist philosophy and is measured with a self-report Likert-type scale. Since its introduction to the western psychology in 2003, it has been shown to be useful in promoting positive psychological functioning in many scientific areas, from social psychology to psychopathology, and even medicine. However, while most of these studies use...
Making The Second Nature: Towards A Critique Of Cultural Politics In Urban Perception - The USA Context, 1850-1940s
Sargın, Güven Arif (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Çevresel dönüşüm gerçekte, doğa ve kültür arasında sürekliliği olan şiddetli bir gerilime işaret eder; bir diğer deyişle, toplumsal fayda adına birinci doğanın siyasi bir program ve ideolojik araçlar vasıtasıyla üretimi, bir tür çatışma anlamına gelir ve bu, Marks’ın ikinci doğa tanımıyla örtüşür. Burada özellikle altı çizilmesi gereken olgu, kentleşmenin, doğa ve kültür arasında süregelen mücadelenin hem öznesi hem de nesnesi konumunda olduğudur. Yazımız bu noktada, yukarıda özetlediğimiz kuramsal çerçevey...
Çalışanların adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkesi: İş tatmininin aracılık rolü
Şeşen, Harun; Basım, H. Nejat (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2010-8)
Örgütsel adalet algısı, çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarını etkileyen önemli bir değişkendir. Bu çalışmada iki değişken arasındaki ilişkide iş tatminin aracılık rolü olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma bulguları, örgütsel adalet algısı örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisinde, iş tatmininin örgüte yönelik örgütsel vatandaşlık davranışları ile örgütsel adalet algısı arasındaki ilişkide aracılık rolü olduğunu; ancak örgütsel adalet algısının bireye yönelik örgütsel vatandaşlık davranışları...
The Changing Role Of Urban Heritage: Governance And Stakeholders’ Perceptions In Turkey And The United Arab Emirates
Yıldırım, Ayşe Ege (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-6-15)
Bu makalede, kültür mirasının kent yaşamındaki değişen rolü ile ilgili paydaşların kültür mirasına karşı tutumları arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Konu, yazarın 2008-11 yıllarında hazırladığı Kentsel Koruma Projelerinde Aktörlerin Örgütlenmesi başlıklı doktora tez çalışması kapsamında Türkiye içinden seçilmiş bazı kentler ile yazarın 2008-12 yıllarında çalıştığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi Emirliğindeki yerleşimler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu karşılaştırmalı incelemenin am...
The Relation Between Room Organization And Spaciousness
İmamoğlu, Vacit (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Bu çalışmada bir toplantı odasındaki eşyaların düzenlilik-düzensizlik derecesi ile odanın ferahlığı arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla seçilen toplantı odası düzenli, düzensiz ve çok düzensiz deney koşullarında 22 şer kişi tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme için yazar tarafından geliştirilmiş olan Ferahlık-Sıkmtı Vericilik ölçeği (Spaciousness-Crampedness Scale) kullanılmıştır. Bulgulara göre oda düzenli koşulda düzensiz ve çok düzensiz koşullara kıyasla anlamlı şekilde da...
Citation Formats
B. Coşkun, A. U. Aydınoğlu, C. Gossart, and M. Özman, “Does sustainability matter for makerspaces? The perceptions and practices of the French fablabs,” presented at the the Annual Conference of the Society for the Social Studies of Science, Toronto, Kanada, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://convention2.allacademic.com/one/ssss/ssss21/index.php?cmd=Online+Program+View+Paper&selected_paper_id=1859092&PHPSESSID=aagt26e0rsd71f8qt4d5lj40o6.