Işıma Örüntüsü Şekillendirilebilen Kompakt Mikroşerit Yama Anten Çalışması

2021-09-07
Bu çalışmada ışıma örüntüsü şekillendirilebilir mikroşerit anten tasarımı incelenecektir. Tasarımın amacı ışıma örüntüsünü yükseliş düzleminde +400 ile -400 arasında tarayabilmektir. Anten kare mikroşerit yama antenin iki parçaya ayrılması ile oluşturulmuştur. Kare yama, iletken bir levha ile iki simetrik parça oluşturacak şekilde bölünmüştür. Kullanılan iletken levha, yama anten ve toprak düzlemi arasında elektriksel bağlantıyı sağlamaktadır. Işıma örüntüsü iki anten parçasının farklı faza sahip sinyallerle uyarılması sonucunda döndürülmüştür.
X. URSI Türkiye 2021 Bilimsel Kongresi

Suggestions

Karbon Nanotüp İnce Filmlerin Elektromanyetik Dalga Perdeleme Özelliklerinin İncelenmesi
Ünalan, Hüsnü Emrah(2012-12-31)
Bu calismada karbon nanotüp ince filmlerin elektromanyetik dalga perdeleme özellikleri incelenecektir.
Elektronik soğutma için cmos uyumlu mikrokanal ısı alıcısı ve üretim yöntemi
Külah, Haluk; Okutucu Özyurt, Hanife Tuba (Türk Patent Enstitüsü, 2013-6-21)
Bu buluş elektronik soğutma uygulamaları için kullanılabilecek bir CMOS uyumlu metal-polimer mikrokanallı ısı alıcısıdır. Isı alıcı, standart yüzey mikroişleme teknikleri kullanılarak, direk olarak elektronik devrenin yalıtılmış üst yüzeyi üzerinde üretilmektedir. Isı alıcı devre üzerindeki ince yalıtkan tabaka, bu tabaka üzerindeki kanal alt yüzeyi oluşturan ince metal tabaka, metal yan duvarlar, polimer üst duvardan ve giriş-çıkış rezervuarlarından oluşmaktadır.
Elektronik Ortamda Öğrenci Ders Değerlendirmesi Uygulaması: ODTÜ Örneğinde Öğretim Elemanlarının Görüşleri
Çapa Aydın, Yeşim(2014-12-31)
Bu çalışmada, öğretim elemanlarının elektronik ortamda öğrenci ders değerlendirmesi uygulamasına yönelik görüşlerinin alınması amaçlanmaktadır. Çalışmada öğretim elemanlarının görüşleri özellikle şu alanlarda incelenmeye çalışılacaktır: (a)öğretim performansının doğru bir şekilde değerlendirilmesi bakımından öğrencilerin yetkinlik durumu; (b)öğrenci ders değerlendirme anketi uygulamasına öğretim elemanları tarafından verilen önem ; (c)öğrenci ders değerlendirme anketinin elektronik ortamda uygulanmasının uy...
Hava Taşıtlarına Uygulanan Güçlendirilmiş Silindirik Bir Dış Deponun Yapısal Analizi
Taş, Caner; Yaman, Yavuz; Kayran, Altan (2003-10-01)
Bu çalışmada, hava taşıtlarına uygulanan güçlendirilmiş bir dış deponun yapısal özellikleri I-DEAS®CAD/CAM/FEM programı kullanılarak araştırılmıştır. Dış deponun üç boyutlu katı modeli yaratılmış ve iki boyutlu ince kabuk elemanlar ve üç boyutlu katı elemanlar kullanılarak sonlu eleman ağı oluşturulmuştur. Uygun sınır şartları atandıktan sonra, güçlendirmenin ve yüklemenin dış deponun yapısal davranışına olan etkisini araştırmak amacıyla değişik konfigürasyonlara...
Metal Hidrürle Eşleştirilmiş Katı Oksit Hücreler İçin Arayüzey Kontrollü Malzemelerin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur; Kalay, Yunus Eren(2017)
Bu çalışma orta sıcaklık katı oksit yakıt pilleri için arayüzey kontrollü katod malzemesigeliştirmeyi konu almaktadır. Çalişma (La,Sr)CoO3/(La,Sr)2CoO4 ?kısa anlatımla(LSC113/LSC214)- iki fazlı sisteme odaklanmakta ve bu sistemde farklı fazlar arasıarayüzeylerin oksijen indirgeme reaksiyonunu hızlandıracağı düşüncesinden hareketleçalışma sıcaklığını 600oC düzeylerien düşürebilecek katod kompozisyon ve yapılarınıbelirlenmeyi amaçlamaktadır. Farklı yöntemlerle ele alınan çalışmada önce iki fazlı yapı teksolüs...
Citation Formats
F. T. Çelik, L. Alatan, and H. Ö. Aydın Çivi, “Işıma Örüntüsü Şekillendirilebilen Kompakt Mikroşerit Yama Anten Çalışması,” presented at the X. URSI Türkiye 2021 Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.ursi.org.tr/db/arsiv/2021_Kongre/MCMSR/papers/URSI-TR_2020_paper_64.pdf.