Öğretmen Adaylarının Eğitsel Robotik Setlerine Ve Derslerde Kullanımına Yönelik Görüşleri

2020-11-23
2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi

Suggestions

Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri
Kondakçı, Esen; Boz, Yezdan (2006-06-01)
Bu çalışmanın amacı fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının ders kitabı hakkındaki görüşlerini belirlemek ve uygulama derslerinde ders kitabını nasıl kullandıklarını incelemektir. Çalışmaya Eğitim Fakülteleri’nin fizik, kimya ve biyoloji eğitimi programlarında öğrenim görmekte olan 125 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen çoktan seçmeli sorulardan oluşan “Ders Kitabı Kullanımı Anketi” ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler veri toplamak için kullanılmıştır. Verilerin analizi...
Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Niteliği Hakkındaki Görüşleri Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği
Taneri, Pervin Oya (2016-05-01)
Öğretmen Adaylarına Verilecek Olan Bilgisayar Okuryazarlığı Dersinin İçeriği ve Adayların Ders Hakkındaki Görüşleri
Gürbüz, Tarkan; Eryılmaz, Ali; Bulut, Safure (1999-09-01)
Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Memduhoğlu, Hasan Basri; Keleş, Elif (null; 2014-08-28)
The purpose of this study is to determine the relationship between critical-thinking tendency and problem-solving skills of pre-service teachers. Research was modelled as relational screening model. The population of the research consisted of pre-service teachers from a faculty of education during the 2013-2014 academic year. The sample of the research consisted of 656 students who were studying different fields of education at the faculty. Stratified sampling method was used in choosing the sample. The var...
Öğretmen Adaylarının Çevre Okur Yazarlılıklarının Epistomolojik İnançlarıyla İlişkileri.
Yılmaz Tüzün, Özgül(2009-12-31)
Bu araştırmanın örneklemini Ankara’daki büyük bir üniversitesinin lisans seviyesindeki tüm eğitim fakültesi öğrencleri oluşturmaktadır. Bu çalışma nicel bir çalışma olacaktır. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayalı olacaktır.Veri toplama süreci 2009 İlkbahar ve 2009 sonbahar dönemini kapsamaktadır.Veriler eğitim fakültesi lisans öğrencilerinden toplanacaktır. Çalışma iki tür anketle elde edilen sonuçlar üzerinden değerlendirilecektir. Bunlar ; “Çevre okur-yazarlığı anketi”, “Epistemoloji anketi” di...
Citation Formats
G. Kaplan and E. Erbasan, “Öğretmen Adaylarının Eğitsel Robotik Setlerine Ve Derslerde Kullanımına Yönelik Görüşleri,” presented at the 2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa, Türkiye, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93443.