Kentsel Ulaşım, Salgınlar ve Covid-19: Ankara Toplu Taşıma Sistemi

2021-09-01
Bu çalışmada, yolculuklar ile salgın hastalıklar arasındaki pozitif ilişki, kentsel ulaşım özelinde incelenmektedir. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren Covid-19 Pandemisi sürecinin bir yıllık dönemi Ankara toplu taşıma sistemine odaklanılarak değerlen-dirilmektedir. Toplu taşımanın kalabalık ortamları, kısa döngülerle işletilen araçları ve sık ziyaret edilen yapıları, bulaşıcı hastalıkların yayılımını tetikliyor gibi görünse de süreç içinde toplu taşıma ortamlarında Covid-19 hastalığına yakalanma riskinin çok yüksek olmadığı görülmüştür. Aslında, toplu taşımada bulaşı etkileyen faktörler göz önüne alınarak uygulanan idari ve teknik önlemlerle beraber kişisel korunma hastalığın yayılımını kontrol etmemizi sağlamaktadır. Bu çerçevede çalışmamızda hastalıkların yayılmasını etkileyen faktörler kısaca açıklandıktan sonra toplu taşıma sistemlerinde uygulanan bulaşı kontrol edici ve çalışanlar ile yolcuları koruyucu önlemler uluslararası örneklerle tartışılmaktadır. Ankara özelinde ise toplu taşıma sisteminin genel özellikleri ile pandemi öncesi dönemin kullanım yoğunluğu verildikten sonra alınan idari kararlarla uygulanan teknik önlemler aktarılmaktadır. Kentlerdeki hareketliği durdurmanın ve halk sağlığı açısından sıfır risk ortamları yaratmanın mümkün olamaya-cağının kabulü ile toplu taşıma sistemlerini salgın döneminde olduğu kadar sonrası normalleşme veya iyileşme döneminde de yönetmek zorundayız. Bu süreçlerin iyi yönetilememesi toplu taşımanın özel ulaşım karşısında gerilemesine neden olacaktır ki çevre kirliliği başta olmak üzere ekonomik ve sosyal kayıpları artırarak sürdürülebilirliği tehdit edecektir.

Suggestions

Spatial Modelling of Urban Mobility Induced Air Pollution: A Case Study of Istanbul
Şenay Boyacı, Revnak; Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl; Department of City and Regional Planning (2022-11-22)
Air pollution can be defined as the increase of pollutants in the atmosphere to the levels that are harmful to humans, other living organisms and the environment which occurs during production and consumption activities. The problem of air pollution is increasing all over the world as a result of various factors such as drought, topographic conditions, inversion and climatic characteristics, as well as reasons such as population growth in cities, increasing urbanization and industrialization. Similar to the...
Kentsel alanlar için bütünleşik sismik kayip tahmin yöntemi: Erzincan pilot uygulaması
Askan Gündoğan, Ayşegül; Erberik, Murat Altuğ; Karim Zadeh Naghshineh, Shaghayegh; Sisman, Fatma Nurten; Yakut, Ahmet (null; 2015-10-14)
Kentsel alanlarda risk azaltma çalışmalarının ilk adımı incelenen bölgedeki potansiyel kayıpların belirlenmesidir. Sismik kayıpların saptanması, jeofizik mühendisliğinden sigorta sektörüne, deprem mühendisliğinden ekonomiye dek birçok farklı alanı ilgilendirmekte ve disiplinlerarası bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu çalışmada, kentsel alanlarda kayıp tahmini için, sahaya-özel sismik tehlike analizleri, yapı kırılganlıkları ve kayıp modelleri içeren bir yaklaşım gel...
Kentsel Kavşaklardaki Elektronik Denetim Sistemlerinin Trafik Kazalarına Etkisi: Ankara Örneği
Kaygısız, Ömür; Sümer, Nebi (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-11-20)
Kentsel kavşaklar, özellikle metropollerde hem ulaşım hareketliliği hem de trafik güvenliği bakımından en kritik mekânlardan birisidir. Son yıllarda yaygın olarak kavşaklarda kurulan Elektronik Denetim Sistemleri’nin (EDS) trafik güvenliğine katkıda bulunması beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı, kentsel ışıklı kavşaklara kurulan EDS’nin genel olarak trafik güvenliği ve özel olarak da taşıt ve yaya kazası sıklığı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmada, Ankara ilinde EDS kurulumu yapılan 21 kavşaktaki ö...
Afet Sonrası Hanehalklarının Yer Seçim Kararları ve Kentsel Dirençlilik: Değirmendere Örneği
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2019-12-01)
Bu çalışma ile, afetlerin hemen sonrasında acil durum koşullarında hanehalklarının afet bölgesinde kalma veya alanı terk etme kararlarının kentsel dirençliliğin inşasında önemli bir unsur olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, afete maruz yerleşimlerde yaşayanların afetin hemen sonrasında yer seçim kararlarını ve beklentilerini irdeleyerek kentsel dirençlilik üzerine bir tartışma yürütmektir. Çalışma, 1999 Depremi’nin etkilerinin yoğun olarak görüldüğü Değirmendere kenti örneğinde afeti yaşamış hanehalk...
Kentsel Dokuların Dolaşım Sistemlerinin İşleyişindeki Rolü
Zorlu, Fikret (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2008)
Ulaşım planlaması ve kentsel tasarım yazınında kentsel dokuların tasarımı, oluşumu ve özellikleri konusunda yaygın çalışmalar bulunmasına rağmen, yol ağlarının kentsel trafiğin işleyişi üzerindeki etkilerini inceleyen az sayıda çalışma vardır (1). Bu çalışmada kentsel dokular ile ulaşım sistemleri arasındaki ilişki irdelenmektedir. Bunun için kentsel tasarım yazınında tanımlanmış bazı temel dokulardan yola çıkılarak kavramsal yol ağları oluşturulmakta ve bu yol ağlarının öngörülen bazı yolculuk istem...
Citation Formats
H. Shahin and E. Yetişkul Şenbil, “Kentsel Ulaşım, Salgınlar ve Covid-19: Ankara Toplu Taşıma Sistemi,” İdealkent, vol. 12, pp. 415–451, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1579537.