Çevreci Değerler ve Çevreci Davranışı Açıklayan Modeller.

2020-11-01
Bu bölümde ilk olarak bireylerin yaşamları boyunca aldıkları kararlarda, etrafındaki olaylara ve durumlara karşı tutundukları tavırlarda, yaptığı eylemlerde kendilerine rehberlik eden prensipler olan ve bireyi ulaşmak istediği hedeflere motive eden temel insani değerler (Schwartz, 1992) anlatılmıştır. Schwartz’ın (1992) iki boyutta tanımlamış olduğu 10 değer tipinin çevreci tutum ve davranışla ilişkisi incelenmiş, kişinin hem tanıyıp kendisini yakın hissettiği (iyilikseverlik) hem de dünya üzerinde tanımadığı tüm insanların ve doğal çevrenin iyiliğini düşünen (evrenselcilik) öz-aşkınlık değerlerinin çevreci tutum ve davranışı açıklamada daha başarılı olduğu gösterilmiştir. Schwartz’ın (1992) öne sürmüş olduğu bu temel insani değerlerin yanı sıra bazı araştırmacılar (bkz. Stern, 2000; De Groot ve Steg, 2007) çevreci davranışın altında yatan mekanizmaları daha iyi anlayabilmek adına çevreci değerleri literatüre kazandırmış ve bu değerlerin öz-aşkınlık değerlerinden ampirik olarak ayrılabileceğini kanıtlamışlardır.Çevreci davranışta değerlerin rolü okuyucuya aktarıldıktan sonra çevreci davranış tanımlanmış ve bireyleri çevreci davranmaya yönlendiren faktörlere değinilmiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda çevre sorunları hakkında bilgi sahibi olma, değerler, siyasi görüş gibi birçok etmenin bireylerin çevreci tutumlar almalarında ve çevre adına hareket geçmelerinde önemli olduğu belirtilmiştir.Bölümün son kısmında ise çevreci davranışın belirleyicilerini içerisinde barındıran kuramsal perspektifler aktarılmıştır. Bu kuramsal modellerden bir kısmı tutumların (bkz. Planlı Davranış Kuramı), bir kısmı ahlaki normların (bkz. Norm Aktivasyon Modeli, Değer-İnanç-Norm Çevrecilik Modeli) çevreci niyet ve davranışlardaki önemini vurgulamıştır. Bazı araştırmacılar ise daha önceki modellerdeki değişkenleri ve bu modellerde kullanılmayan ama davranışa önemli etkisinin olduğu gösterilen değişkenleri ele almış ve yeni çevreci modeller (bkz. Çevresel Sorumlu Davranış Modeli, Çevreci Davranış Modeli) geliştirmişlerdir.

Suggestions

Çevre Eğitimi Labaratuar Uygulamalarının Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimi Konusundaki Motivasyonve Özgüvenlerine Etkisinin Araştırılması.
Yılmaz Tüzün, Özgül(2012-12-31)
Bu projenin amacı, Türkiye’nin ilköğretim Fen ve Teknoloji programı – FTÇT – çerçevesinde, uygulanmakta olan, çevre eğitimi programına, öğretmen eğitimi alanında destek olmak, uzun vadede Türkiye’nin çevre eğitimi araştırmaları içeriğine yeni bir yön kazandırmaktır. Projenin kapsamı, Eğitim Fakültesi Fen Laboratuarının Yeniden Yapılandırarak, “Çevre Eğitiminde Laboratuar Uygulamaları “ Bölümü kurmaktır. Laboratuarda gerçekleştirilecek uygulamalarla, çevre eğitimi konusunda donanımlı, özgüveni yüksek, ara...
Stereotyped gender role perceptions and presentations in elemantary schooling : a case study in Burdur(2001-2002)
Kaya, Havva Eylem; Varoğlu, Demet; Department of Gender and Women's Studies (2003)
A schooling system that claims to offer its students the opportunities to develop their talents and help towards self-determination in their adult lives might be expected to have a career structure itself that demonstrated these virtues, one in which there was equality of the genders in positions of influence and leadership, and no gender stereotyping of roles. Apart from the fairness and consistency of that expectation, it is also reasonable to expect the neutral template of teacher employment and textbook...
Sürücü Eğitmenlerinin İş Doyumu, İş Stresi, Tükenmişliği ve Kazaları: Sürücü Davranışlarının Aracı Rolü
Solmazer, Gaye; Öz, Bahar; Lajunen, Timo; Özkan, Türker (2018-04-01)
İşleri gereği trafik ortamlarına fazla miktarda maruz kalan sürücü eğitmenlerinin, araba kullanmak için gerekli olan bilgi ve becerileri sürücü adaylarına aktarmakla görevli oldukları için yol güvenliğinde oldukça önemli bir yere ve aktif bir role sahip oldukları söylenebilir. Bu çalışmanın amacı işteki iyilik hali göstergeleri (örn., iş doyumu, iş stresi ve tükenmişlik) ve kaza sayısı arasındaki ilişkide sapkın sürücü davranışlarının (hatalar, ihlaller ve ihmal ve dikkatsizlikler) rolünü sürücü eğitmenleri...
Revisiting multiple-case study research design in the context of educational administration
Yılık, Mehmet Ali (2018-10-08)
Unlike the dominance of positivist paradigm in the first half of the past century, now we are witnessing not only a wider acceptance of postpositivist or interpretive paradigm in social sciences, but also the latter paradigm’s recognition as part of research design repertoire of educational researchers. Educational researchers strive for researching social phenomena around them by interpreting their surrounding contexts. Today, no less importance has been attributed to qualitative studies than quantitative ...
Türkçede Söylem Belirleyicileri
Gürbüz, Nurdan (1998-01-01)
Bu çalışmanın amacı literatürde çeşitli tanımlarla geçen ve bizim genel olarak 'söylem belirleyicileri' diye adlandıracağımız dil birimlerinin neler olduğunu ortaya koymak ve Türkçe konuşma dilinde bu sözcüklerin üstlendiği işlevleri araştırmaktır. Bir doktora çalışmasına dayanan bu incelemede sonuçların bir kısmı örnekleme yoluyla sunulacaktır.
Citation Formats
E. Sarı, Çevreci Değerler ve Çevreci Davranışı Açıklayan Modeller. 2020.