Erken Hıristiyanlıkta Ritüel, Simge ve Kimlik: Mekansal Bir Çerçeve Olarak ‘Katakomblar’. Topoğrafya, Mimari ve İkonografya Üzerine Bazı Değerlendirmeler

2019-01-01

Suggestions

The concept of evil in the early modern philosophy and Kant’s doctrine of radical evil
Demirci, Ahmet Emre; Ceylan, Yasin; Department of Psychology (2017)
The aim of my thesis is to shed light on the conception of evil in the early modern philosophy and specifically, as known as the last representative of the period, analyze Kant’s account of radical evil within the boundaries of his moral philosophy. In order to actualize this aim, I started with naming the major philosopher of the early modern philosophy who contributed most to the discussions on the problem of evil. I reviewed the views of Descartes, Spinoza, Bayle, Leibniz, and Hume on the problem of evil...
Erken Cumhuriyet Dönemi ve Ulusal Mimarlık
Altan, Tomris Elvan (2009-01-01)
Erken Modern Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Toprak Tasarrufuna Mukayeseli Bir Bakış: Kırım, Girit ve Edirne (17. ve 18. Yüzyıllar)
Karagedikli, Gürer(2018-12-31)
Bu projenin araştırma konusu, 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda toprak tasarrufudur. Proje, aşağı yukarı aynı senelerde tahriri yapılan üç bölgenin (Edirne, Kırım ve Girit) verilerinin karşılaştırmalı bir analize tabi tutulması neticesinde şekil alacaktır. Böyle bir çalışma ile varılmak istenen ilk hedef, imparatorluğun üç farklı bölgesinde toprak tasarruf biçimlerinde dönemin mali, adli, idari ve siyasi gelişmelerine bağlı olarak ne tür dönüşümler yaşandığını anlamaktır. İkinci hedef ise, el...
Erken Cumhuriyet Döneminde Yerli Mimarlar ve Yabancı Rakipleri
Altan, Tomris Elvan; Zelef, Mustafa Haluk (2010-01-01)
Erken Modern Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet, Toprak ve Kayıt Pratikleri: 1670-1671 Edirne Tahriri Bize Ne Anlatır?
Karagedikli, Gürer (2019-12-01)
Bu makale, post-klasik dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda toprak ve toprak kayıt meselesine eğilmektedir. Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda geçirdiği dönüşümü anlamada önemli bilgiler sunan 1670-1671 tarihli bir Edirne tahrir defteri yoluyla, Osmanlı idari ve mali kayıt pratikleri hakkında mevcut bilgi birikimimize katkı yapmayı hedeflemektedir. İlaveten, bu tahriri hem klasik dönemde hem de 17. yüzyılda hazırlanan tahrir deflerleriyle mukayese ederek, mali kayıtların değişen doğası ile ilgili yeni sorular sorm...
Citation Formats
U. Serin, Erken Hıristiyanlıkta Ritüel, Simge ve Kimlik: Mekansal Bir Çerçeve Olarak ‘Katakomblar’. Topoğrafya, Mimari ve İkonografya Üzerine Bazı Değerlendirmeler. 2019.