Covid-19 Pandemisinin Avro Bölgesinde Büyüme, İşsizlik, Enflasyon ve Endüstriyel Üretim Üzerine Etkileri

2021-08-01
Özenen Kavlak, Mehtap
GÜNSOY, BÜLENT
Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl
ÇABUK, SAYE NİHAN
Dabanlı, Ahmet
COVID-19 pandemisi, 2008 yılında gerçekleşen küresel finans krizinden sonra görülen en derin ve geniş çaplı bir ekonomik krizi tetiklemiştir. Pandeminin iç talep, dış ticaret ve turizm kanallarıyla ortaya çıkan olumsuz etkilerini en aza indirmek için küresel çapta parasal ve mali tedbirler uygulamaya konulmuştur. Bu çalışmanın amacı, Avro Bölgesi ülkeleri kapsamında COVID-19 pandemisinin neden olduğu değişimlerin makroekonomik göstergeleri nasıl etkilediğinin belirlenmesidir. Çalışma kapsamında elde edilen bulgular coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ortamında haritalandırılmıştır. Bu çalışmada pandeminin Avro Bölgesi ülkeleri üzerindeki ekonomik etkileri, başta ülke ekonomilerinin gücünü ve kalkınmışlık düzeylerini değerlendirmenin en önemli ölçütleri arasında yer alan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) olmak üzere, enflasyon, işsizlik ve endüstriyel üretim açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada COVID-19 pandemisinin Avro Bölgesi ekonomilerine olan negatif etkilerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde (Q1) kendini gösterdiği ve aynı yılın ikinci çeyreğinde (Q2) bu etkilerin maksimum seviyeye ulaştığı görülmüştür. Avro Bölgesi ekonomilerinde durgunluktan çıkarak toparlanma eğilimi ve pozitif eğilimlerin ortaya çıkışının ise üçüncü çeyrekte (Q3) sağlandığı gözlemlenmiştir. Bu dönemdeki ekonomik gelişmeler, pandemi sürecinin başlangıcında ülkelerin kısıtlama tedbirlerini sıkılaştırması ve daha sonra normalleşme adımlarına geçilmesinin etkisinde ortaya çıkmıştır. Pandeminin önlenmesine dönük kısıtlamalar turizm, sanayi ve diğer sektörlerde daralmalara ve bu sektörlerde istihdam edilen işgücünün işsiz kalmasına yol açmış, normalleşme adımlarıyla birlikte adı geçen sektörler toparlanırken işsizlik oranlarında olumlu gelişmeler meydana gelmiştir.
Business and Economics Research Journal

Suggestions

Coğrafya Öğretmenlerine ve Öğretim Elemanlarina Yönelik Temel Harita Bilgisi Eğitimi: Bir Etki Analizi Çalışması
Taneri, Pervin Oya (2020)
Her meslekte olduğu gibi eğitim alanında görev yapanların da hızla gelişen teknolojiyi takip etmeleri ve bu yenilikleri mesleklerine uyarlamaları günümüzün en önemli gereklerinden biri haline gelmiştir. Öğretmen ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek için sadece sınıfların yeni teknolojilerle donatılması yeterli değildir; bu teknolojilerin sınıflara başarıyla entegre edilmesi gereklidir. Öğretmenlerin yenilikçi öğretim yaklaşımlarını ve eğitim teknolojilerini benimsemeleri, bu yaklaşım ve tekno...
The Impact of the Level of Fear Experienced During the COVID-19 Epidemic on Risk Aversion and Work Interaction Avoidance Behaviors: An Application on Health Professionals
Yalman, Fuat; Sancar, Tekin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
The main purpose of this study was to determine the effect of the level of fear experienced during the COVID-19 epidemic on risk aversion and work interaction avoidance behaviors. Healthcare workers have always been the group with the highest risk of contracting virus, as they put their lives at risk in all pandemics to fight epidemics on the front lines. Hospital-based cross-sectional research design was used in the study. The universe of the research consisted of all healthcare professionals of two differ...
Çok Amaçlı Tamsayı Problemlerinde Baskın Çözümler Üzerine: Analizler, Yaklaşımlar ve Uygulamalar
Köksalan, Murat Mustafa; Lokman, Banu(2018)
Günümüzde karmaşık sistemlerde, karar vericiler çoğu zaman birbiri ile çelişen çok amaçlıoptimizasyon problemleri ile karşı karşıyadır. Bu problemlerde, genellikle tek bir anlamlıçözüm yoktur. Baskın çözümleri, yani en az bir amaç fonksiyonundan ödün vermedenherhangi bir amaç fonksiyonunda iyileştirme yapılması mümkün olmayan çözümleri bulmakönemlidir. Ancak, baskın çözüm sayısının problem büyüklüğü arttıkça üssel büyümesinedeniyle; gerçek hayat problemlerinde tüm baskın çözümleri bulmak zor olduğu gibi kar...
Coğrafya Öğretmenlerine ve Öğretim Elemanlarına Yönelik Temel Harita Bilgisi Eğitimi: Bir Etki Analizi Çalişmasi
Taneri, Pervin Oya (2020-2-01)
Her meslekte olduğu gibi eğitim alanında görev yapanların da hızla gelişen teknolojiyi takip etmeleri ve bu yenilikleri mesleklerine uyarlamaları günümüzün en önemli gereklerinden biri haline gelmiştir. Öğretmen ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek için sadece sınıfların yeni teknolojilerle donatılması yeterli değildir; bu teknolojilerin sınıflara başarıyla entegre edilmesi gereklidir. Öğretmenlerin yenilikçi öğretim yaklaşımlarını ve eğitim teknolojilerini benimsemeleri, bu yaklaşım ve te...
Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi
Gürüz, Güniz; Olcay, Aral; Yürüm, Yuda; Baç, Nurcan; Orbey, Hasan; Toğrul, Taner; Şenelt, Akif(1987)
Bu çalışmada Türk linyitlerinin katalitik ortamda sıvılaştırma özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlk aşamada Türk linyitlerinin rezerv durumları ve özellikleri göz önünde tutularak onbir numune seçilmiş ve bu linyit numunelerinin özellikleri, kısa, elemental, petrografik, rasyonel, toplam kükürt ve kükürt türleri, kül, katran verimi ve özütleme verimi tayinleri yapılarak belirlenmiştir. Bunu izleyerek, söz konusu onbir numune arasından çeşitli parametrelerin inceleneceği kesikli reaktör sistemlerind...
Citation Formats
M. Özenen Kavlak, B. GÜNSOY, M. A. Şenyel Kürkçüoğlu, S. N. ÇABUK, and A. Dabanlı, “Covid-19 Pandemisinin Avro Bölgesinde Büyüme, İşsizlik, Enflasyon ve Endüstriyel Üretim Üzerine Etkileri,” Business and Economics Research Journal, vol. 12, no. 4, pp. 767–786, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.20409/berj.2021.351.