Türkiye'deki özel sağlık ve spor merkezlerinde çalışan personelin iş tatmin seviyeleri

2004
Karlı, Ünal
Koçak, Mehmet Settar
Türkiye'deki özel sağlık ve spor merkezlerinde çalışan personelin katılımıyla gerçekleştirilen bu araştırma üç temel amacı gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Araştırmanın amaçlarından birincisi, bu merkezlerde çalışan personelin iş tatmin düzeylerini tespit etmek, diğeri çalışanların cinsiyet, eğitim ve günlük çalışma süresinin iş tatmin düzeyinde farklılık oluşturup oluşturmadığını saptamak ve üçüncü amaç çalışan personelin yaş ve iş deneyim seviyeleri ile iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırmanın örneklem gurubunu bu tür bir araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul ettiklerini beyan etmiş olan Ankara ve İstanbul'daki sağlık ve spor merkezlerinin personeli oluşturmuştur. Çalışma sadece müşteriye hizmet veren personel üzerinde uygulanmıştır. Katılımcıların yaş ortalamaları 26.25 ± 5.2'dir. Veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Katılımcılara iki bölümden oluşan Minnesota İş Tatmin Endeksi uygulanmıştır. İlk bölüm kişisel bilgi toplamak amacı ile hazırlanmış sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölüm ise iş tatmininin içsel etkenlerini değerlendiren 11 ve iş tatminini etkileyen dışsal etkenleri değerlendiren 9 sorudan oluşmaktadır. Kişisel verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik ve bağımsız değişkenlerin çalışanların iş tatmin düzeylerinde farklılık oluşturup oluşturmadığını tespit etmek için MANOVA ve farklılıkları oluşturan gurupların tespiti için Bonferroni HSD testi kullanılmıştır. Yaş ile iş tatmin seviyesi arasındaki ilişki ve iş deneyimi ile iş tatmin seviyesi arasındaki ilişki düzeyini tespit etmek için Pearson korelasyon testi uygulanmıştır. Sonuçlar, araştırmaya katılan sağlık ve spor merkezlerinde çalışan personelin neredeyse tamamının iş tatmin seviyelerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Cinsiyet (F(1t 160)=5.818, p<0.05) ve eğitim düzeyindeki (F(2ı 159)=39.909, p<0.05) kişisel farklılıklar, personelin iş tatmin düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmuştur. Yaş ile iş tatmin düzeyi arasında (r=. 197, p<0.05) ve iş deneyimi ile iş tatmin düzeyi arasında (r=. 195, p<0.05) anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Sonuç olarak cinsiyet ve eğitim durumu farklılıkları çalışanların iş tatmin düzeylerinde farklılıklar görülmesine neden olmuştur. Yaş ve iş deneyimide seçilmiş sağlık ve spor merkezlerinde çalışan personelin iş tatmin düzeylerinde farklılık görülmesine neden olan unsurlardan olmuştur.
Hacettepe Journal of Sport Sciences

Suggestions

Job demands and job resources as the antecedents of mobbing and the consequences
Yeldan, Sinem; Bilgiç, Reyhan; Department of Psychology (2015)
The aim of the present study is to examine the relationship between antecedents namely job demands and job resources and mobbing and the consequences which are individual’s general health, job satisfaction and affective organizational commitment. Moreover, for antecedents part moderating role of negative affectivity between job demands, job resources and targets’ reports of mobbing was investigated and for consequences part, burnout was considered as a mediating variable between targets’ reports of mobbing,...
Factors affecting job satisfaction of employees in a public institution
Unutmaz, Seda; Çilingir, Canan; Department of Industrial Engineering (2014)
In this study, it is aimed to determine important factors that affect the job satisfaction of employees working in a particular public institution and to investigate to what extent the public institution satisfies its employees. For this purpose, after extensive literature research, two different and subsidiary surveys, which are Analytic Hierarchy Process (AHP) Survey and Job Satisfaction Survey (JSS), are conducted on the subject employee group. It is assumed that the subject employee group, which consist...
Search And Determinants of Job Search Intensity In Turkey
Taşcı, Hacı Mehmet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2008-12)
There are a few numbers of studies on job search behavior of unemployed individuals in the developing countries. The purpose of the present study is to examine the personal, household and labor market characteristics on the job search intensity of Turkish unemployed individuals. For this aim we use individual data obtained from the Household Labor Force Surveys of 2000 and 2001. The analyses are carried out for the full data as well as by considering residence dimension. The results indicate that urban resi...
Job Satisfaction Among Turkish Teachers Exploring Differences by School Level
Buyukgoze-Kavas, Aysenur; Duffy, Ryan; Güneri, Oya; Autin, Kelsey (2014-05-01)
This study aimed to examine how variables from a social cognitive model of job satisfaction-goal progress, self-efficacy, perceived organizational support, and positive affect-predicted the job satisfaction of Turkish teachers. Additionally, the study investigated the extent to which these relations differed according to school level. Study participants comprised 500 teachers (73% women and 27% men) employed by state schools at various levels in Ankara, Turkey, with an average of 19 years of teaching experi...
The Mediating effect of organizational commitment and job satisfaction in the relationship between workplace incivility and turnover intention
Güzel, Canberk; Acar, F. Pınar.; Department of Business Administration (2019)
This study aims to investigate the mediation effects of organizational commitment with its all components and job satisfaction on the relationship between workplace incivility and turnover intention. In order to test the hypotheses proposed, data were collected from 254 white-collar employees of a public institution located in Ankara and analyzed by using quantitative methods. According to the test results, while workplace incivility had significant associations with turnover intention, job satisfaction and...
Citation Formats
Ü. Karlı and M. S. Koçak, “Türkiye’deki özel sağlık ve spor merkezlerinde çalışan personelin iş tatmin seviyeleri,” Hacettepe Journal of Sport Sciences, pp. 125–136, 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TlRVM05EZzQ.