Dijital Öğretmenler Projesi

2021-11-04
Öğretmenleri merkeze alan projenin temel pedagojik prensibi teknolojiyi eğitimde bir kaldıraç olarak kullanmak. Öğretmenlere dijital okuryazarlık becerileri kazandırarak teknolojiyi eğitim-öğretim süreçlerinde etkin ve verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla yürütülen projenin hedef kitlesini devlet okullarında çalışan ve eğitimde teknoloji kullanımı konusunda desteğe ihtiyaç duyan ilköğretim öğretmenleri oluşturuyor. İki fazdan oluşan projenin ilk fazında, 10 şehirden 1000 öğretmene 10 haftalık ters yüz öğrenme modeline göre tasarlanmış bir eğitim verildi. Eğitim içerikleri; dijital vatandaşlık, görsel tasarım, etkili sunum teknikleri, eleştirel düşünme ve ölçme-değerlendirme gibi kavramsal konuların yanı sıra dijital içerik üretebilecekleri çeşitli dijital araçların öğretimi kapsadı. İkinci fazda, birinci fazı tamamlayan 872 öğretmen arasından en başarılı 100 öğretmen seçildi ve eğitimde sanal ve artırılmış gerçeklik kullanımıyla ilgili iki gün süren uygulamalı bir eğitimle öğretmenlerin kendi sanal gerçeklik uygulamalarını geliştirmeleri sağlandı.
18. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı

Suggestions

Dijital Öğretmenler Projesi: Öğretmenler için Eşitlikçi Dijital Eğitime Doğru Bir Adım
Çağıltay, Kürşat; Kaplan, Göknur; Çelik, Berkan; Tunga, Yeliz (2021-07-30)
Problem durumu: Eğitimde niteliği artırmanın yolu öğretmen yetkinliklerinin artırılmasından geçmektedir. Bu kapsamda, desteklenmesi gereken alanlardan birisi de öğretmenlerin dijital yeterliklerinin artırılmasıdır. COVID- 19 pandemisi ile birlikte başlayan çevrimiçi eğitim, öğretmenlerin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmasını bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak geliştirilen Dijital Öğretmenler Projesi ile teknolojinin eğitimde dijital dönüşüme katkı sağlaması hedeflenmektedir. ...
Engelli Bireylere Yönelik Tutumların İncelenmesi: ODTÜ Örneği
Sümer, Zeynep; Demirok, İpek(2014-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrenim görmekte olan öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin engelli bireylere yönelik tutumlarını incelemektir. Yapılacak bu çalışmanın öncelikli olarak Engelsiz Üniversite Birimleri’nin çalışmalarına ve bir bütün olarak yükseköğretimde engellerin kaldırılmasına yönelik çıkarımları olacağı öngörülmektedir.
Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Uygulamalarının Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin Bilişsel Yük Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi.
Yıldırım, Zahide; Ataş, Amine Hatun; Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) programlarında yer alan ‘Bilgisayar Donanımı’ dersi kapsamında öğrencilere uygulama olanağı sağlamak amacıyla mobil teknolojilerde çalışacak similasyonlar geliştirmek ve ‘Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme’ ortamı sunarak bu ortamın etkinliğini Bilişsel Yük Kuramı ve öğrenme çıktıları açısından incelemektir.
Okul öncesinde süreç odaklı FeTeMM eğitimi: Öğretmen görüşleri
Sadık, Olgun (2019-12-01)
Bu çalıĢmada, kuramsal bir çerçeve kullanılarak okul öncesi öğretmenlerine uygulanan süreç odaklı bir FeTeMM mesleki eğitim semineri hakkında katılımcı öğretmen görüĢlerinin tespit edilmesi amaçlanmıĢtır. Yapılan çalıĢmada nitel araĢtırma tasarımı kullanılmıĢ ve açık uçlu soruların yer aldığı durum tespiti ve eğitim sonrası öğretmen görüĢlerinin sorulduğu iki adet anket uygulanmıĢtır. Elde edilen veriler tematik analiz metodu kullanılarak analiz edilmiĢtir. Elde edilen veriler doğrultusunda ortaya çıkan bul...
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Çevre ve Alan Konusuna Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Işıksal Bostan, Mine(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, mikro-öğretim yöntemi çerçevesinde ortaokul matematik öğretmen adaylarının alan ve çevrenin ilişkisine dair pedagojik alan bilgilerini incelemektir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının izleyecekleri öğrenci düşünüşü içerikli video durumlarına yapacak oldukları yorumlar pedagojik alan bilgileri açısından incelenecektir.
Citation Formats
Y. Tunga, G. Kaplan, and K. Çağıltay, “Dijital Öğretmenler Projesi,” presented at the 18. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, İstanbul, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://bit.ly/3wc6O26.