Çağdaş Tragedyalar: Farhadi ve Lanthimos Sinemasına Politik bir Bakış

2022-05-01
Bu çalışma iki çağdaş yönetmenin, Yorgos Lanthimos ve Asghar Farhadi'nin, Kutsal Bir Geyiğin Ölümü (2017) ve Satıcı (2016) filmlerini birer çağdaş tragedya olarak okumayı denemektedir. Filmler, tragedya geleneği içindeki kuramsal ve tarihsel tartışmalar ile ilişkilendirilerek değerlendirilmekte ve böylece günümüzün tragedyaları olarak adlandırdığımız eserlerin yine günümüzün hangi politik ve toplumsal gerilimlerini, çatışma başlıklarını ve adalet arayışlarını serimlemekte olduğu çıkarsanmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla çalışmada öncelikle tragedya türüne ilişkin geliştirilmiş zengin literatürde öne çıkan yaklaşımlar ve bu yaklaşımların politik bağlamla ilişkisi ele alınacaktır. Ardından, her bir film adalet sorusunu hangi bağlamda konu edindiği üzerinden değerlendirilecek ve farklı tragedya yorumlarıyla ilişkilendirilecektir. Çalışma, bu iki filmin, her ne kadar farklı bağlamlarda şekillenmiş olsalar da, izleyiciyi benzer bir adalet sorgulamasına davet ettikleri tespitiyle sonlanacaktır.
Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi

Suggestions

Konya’da Bisiklet Ulaşımı: Planlama Ve Uygulama Süreçlerinin Karşılaştırılması
Mert, Kaya; Öcalır, Ebru Vesile (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010-6-15)
Bu çalışmada, bütün dünyada bir ulaşım türü olarak kabul edilen bisikletin Türkiye’deki planlama sürecini, uygulama şartlarını ne yönden etkilediği ve bu ortamda karşılaşılan sorunlar Konya örneğinde ortaya araştırılmıştır. Çalışmada ilk olarak, Türkiye’de bisiklet planları ya da ulaşım planları içinde bisikletle ilgili düzenleme önerileri araştırılmıştır. Türkiye’de bisiklet planları ya da ulaşım planları içerisinde bisiklet için ayrılmış özel bölümler son derece sınırlıdır. Bununla birlikte bisiklet...
Womanly Experience in Diasporic Spaces: Buchi Emecheta and Emine Sevgi Özdamar
Sezer Toraman, Şermin; Birlik, Nurten; Onaran, Sevil; Department of English Literature (2022-2)
This study discusses the reasons for the migration of women protagonists to another country and their subject formation processes in four novels whose stories take place in the 1960s and 70s in a diasporic context: Buchi Emecheta’s In the Ditch and Second-Class Citizen, and Emine Sevgi Özdamar’s Life is a Caravanserai- with two Doors, through one of which I came, and through one of which I left and The Bridge of the Golden Horn. Taking diaspora as the social context, this study deals with the subject format...
Alice Karakterinin Yaşantılarının Mahler’in Kuramına Göre Ben Gelişimindeki Rolü
Özgürdal, Bige Hazal; Doğan, Büşra Cansu; Arıcan, Özge; Taşın, Ezgi Nur; Kızılkaya, Beyza; Topcu, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-2-28)
Bu çalışmada Alice Harikalar Ülkesinde ve Aynanın İçinden (devam romanı) romanlarındaki Alice karakterinin Mahler’in ayrışma - bireyleşme kuramı ışığında duygu, düşünce ve davranışlarının ben gelişimindeki rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Mahler’e göre yaşamın ilk altı ayı normal otistik evre ve normal ortakyaşamsal evre olmak üzere iki evreden oluşur. Altıncı aydan sonraki evre ayrışma - bireyleşme evresi olarak değerlendirilmiştir. Ayrışma-bireyleşme evresi; farklılaşma, alıştırma, yeniden yakınlaşm...
A Study On The Use Of Brickbonds In Anatolian Seljuk Architecture
Bakırer, Ömür (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1980)
In Near Eastern architecture the use of brick as the principle building material, goes far back into history, where it was first employed from necessity and later from preference.*• Until the tenth century, however, brick surfaces were usually concealed under specially prepared revetments, either for reasons of protection or for special decorative effects. Standing monuments help to settle that, during the tenth century, deliberately planned brickbondş, resulting from constructive arrangements of brick unit...
Bağlanma Stilleri, Duygu Düzenleme, Reddedilme Duyarlılığı, Yakınlık Korkusu ve Kendini Saklamanın Kırılgan Narsisizm ile İlişkisi
Elibol, Şeyma; Sevi Tok, Emine Sevinç (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6-20)
Bu çalışmanın temel amacı, kırılgan narsisizm ile yetişkin bağlanma stilleri, duygu düzenleme güçlüğü, reddedilme duyarlılığı, yakınlık korkusu ve kendini saklama değişkenleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmanın ikinci amacı ise, bağlanma ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide duygu düzenlemenin, kendini saklama ile kırılgan narsisizm arasındaki ilişkide ise reddedilme duyarlılığının olası aracı rollerinin sınanmasıdır. Bu amaçla, normal popülasyondan seçilen 18-60 yaş arası toplam 236 yet...
Citation Formats
R. Ö. Birler, “Çağdaş Tragedyalar: Farhadi ve Lanthimos Sinemasına Politik bir Bakış,” Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 3–25, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilef/issue/66428/1000077.